pro školy

domů / Posts tagged "pro školy"
Doporučení k testování dětí a urychlení jejich návratu do škol

Doporučení k testování dětí a urychlení jejich návratu do škol

DOPORUČENÍ K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A URYCHLENÍ JEJICH NÁVRATU DO ŠKOL (PDF)

Pravidelné testování dětí je jednou z podmínek jejich bezpečného návratu do škol a také jedním z důležitých opatření k prevenci šíření infekce COVID-19 ve školním prostředí. Pro školy, ale především pro děti a jejich rodiny však představuje novou, a tudíž zátěžovou situaci, která klade zvýšené nároky na logistiku i psychiku. Proto je třeba k testování přistupovat citlivě a ohleduplně a snažit se pro všechny zúčastněné zajistit pocit bezpečí. K tomu doporučujeme následující:  

 

 

 1. Ošetřete psychickou pohodu dětí v průběhu testování

Informujte děti srozumitelně a přiměřeně věku, o co se jedná a proč je testování nezbytné. Povzbuďte je, vysvětlete, že testování může být nepříjemné, ale opravdu jen chvilku. Odpovězte dětem na všechny související otázky. Rozptylte jejich obavy a strachy, umožněte diskuzi. Dostatek času věnovaný zklidnění dětí přispěje k předcházení odmítavého a zkratkovitého chování kvůli obavám z neznámé situace. Citlivě děti informujte o výsledku testování.

 

 1. Seznamte děti i rodiče předem s tím, jak bude testování probíhat

Informuje děti a rodiny obvyklými komunikačními kanály školy, využijte piktogramy nebo natočte krátké video přímo v prostorách, kde bude testování probíhat. Aby si děti i jejich rodiče mohli představit, co je čeká. Komunikujte s dětmi a rodiči pravidelně a informujte je o všech novinkách a změnách v oblasti testování.

 

 1. Testujte děti podle předem připraveného harmonogramu

Testujte děti ve vyhrazeném prostoru nebo ve venkovních prostorách po menších skupinách a s rozestupy podle předem daného časového harmonogramu, se kterým jsou rodiny i děti seznámeny. Kromě osob provádějících testování musí být přítomny další dospělé osoby, které pomohou uklidnit děti s pozitivním výsledkem testu a zajistí jejich potřeby do příchodu zákonných zástupců.

 

 1. Nabízejte různé alternativy testování a při testování vždy zohledňujte věk a znevýhodnění dětí 

Některé děti mohou mít velké obavy z testování z nosu. Mají už možná negativní zkušenost z předchozího PCR testování. Obavy z tohoto typu testování mohou mít i někteří rodiče. Mějte k dispozici také PCR testy ze slin, případně různé alternativy neinvazivních antigenních testů. V případě potřeby umožněte přítomnost rodiče či podpůrné osoby při testování. Obzvláště citlivě přistupujte k malým dětem v mateřských školách a v nižších ročnících základních škol. Individuální přístup je také nezbytný ve speciálních školách a třídách.

 

 1. Zvažte možnost testování dítěte v rodinném prostředí 

Alternativou testování ve škole může být testování v domácím prostředí. Dítě by se otestovalo v klidném prostředí svého domova a při příchodu do školy se prokázalo negativní testem. Právě pro zvlášť zranitelné děti nebo rodiny, které mají z testování zvýšenou obavu, může být funkční alternativou a pro školy snížením zátěže.

 

 1. V případě pozitivního nálezu uklidněte dítě a podpořte jej do příjezdu rodiny

Informujte dítě srozumitelně a citlivě o pozitivním nálezu testování. Každé dítě může takovou informaci prožívat různě, někteří v klidu, ale někteří s velkou úzkostí až panikou. Ujistěte dítě, že nemůže za to, že se nakazilo, jelikož je vir v této době hodně rozšířený. Diskutujte s dítětem o dalších krocích, které budou následovat. Nabídněte mu po tento čas rozptýlení (čtení, kreslení, poslech hudby či pohádku), psychickou podporu a občerstvení (voda, svačina). Umožněte mu počkat na příchod rodiny v klidném prostředí a s podporou.

 

 1. V případě pozitivního nálezu informujte dítě a rodinu, jakou formou zůstane škola v kontaktu

Domluvte se s dítětem a rodinou, jakým způsobem zahájíte distanční vzdělávání a jaké služby a aktivity lze využít online (např. konzultace školního poradenského pracovníka, online družina, online čtení s knihovníkem apod.). V případě změn oproti předchozí formě distančního vzdělávání se ujistěte, že je dítě i rodina obeznámena s možnostmi podpory i případnými požadavky na dítě. Zjistěte, zda dítě potřebuje na doma nějaké učebnice, tištené materiály, pomůcky a zařiďte zápůjčkuPřistupujte k dítěti nejen přiměřeně k věku a zdravotnímu stavu, ale především k aktuální psychické kondici a rovněž ve vazbě na jeho sociální a kulturní zázemí.

 

 1. Komunikujte s dětmi pravidelně o pandemii, nutnosti testování i možnostech prevence onemocnění

Mluvte ve třídě o pandemii, testování i situaci, kdy někomu vyjdou testy pozitivně. Zdůrazněte fakt, že si nakažení virem nevybírámeZdůrazněte důležitost držení se v dobré kondici, snažte se podporovat dobrou náladu a radost dětí. Mluvte s dětmi o dobré životosprávě jako prevenci onemocnění a posilování imunity.  Zařaďte více přestávek v hodinách, krátká protažení, vědomá nadechnutí.  Povzbuďte děti, aby pravidelně komunikovaly s těmi, kdo jsou v karanténě.

 

 1. Podpořte děti, které se z různých důvodů vzdělávají v domácím prostředí

Děti, které se z důvodu pozitivních testů, karantény v důsledku kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou nebo z důvodů obav z nákazy sebe či svých bližních vzdělávají doma, musí mít možnost a potřebnou podporu ke vzdělávání distančním způsobem s případným zajištěním přiznaných podpůrných opatřeních dětem se SVP.  Děti by měly mít možnost se připojovat přímo do svých tříd a sledovat výuku online ze svého domova nebo využívat individuálních online konzultací.

 

 1. Umožněte rodinám volbu mezi prezenčním a distančním způsobem vzdělávání

Umožněte dětem plnit povinnou školní docházku obojím způsobem, a to na základě volby rodiny. Některé rodiny, z důvodu obav o zdraví svých dětí nebo svých blízkých z rizikových skupin žijících ve společné domácnosti, preferují nechat své děti doma a vzdělávat je distančním způsobem. Právě tyto děti mohou cítit velkou nejistotu, zda je ve třídě s nimi počítáno. Myslete na ně při plánování změn a všechny děti ujistěte, že nezůstanou vyloučeny ze vzdělávání ani z kolektivu. Pokud s nimi budete sdílet výuku přímo ze třídy, na začátku hodiny je jmenovitě pozdravte a zkuste zapojit do výuky. Podporujte třídu v pozitivní sociální interakci i s dětmi, které se neúčastní prezenční výuky.

Nové metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

Nové metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo nový metodický materiál pro školy. Obsahuje doporučení k vedení distanční výuky a péči o duševní zdraví dětí. Na jeho vzniku se významnou měrou podílel náš expertní tým. Za možnost této spolupráce i zveřejnění tohoto podpůrného materiálu velmi děkujeme!
Metodika podrobně popisuje možnosti a konkrétní kroky pro podporu duševního zdraví dětí, pracovníků škol i pro podporu rodičů. Obsahuje i kapitolu o adaptaci žáků po návratu do škol. Věříme, že na ni co nejdříve naváže podrobná strategie návratu žáků do škol. A jasný plán psychosociální podpory i podpory v učení těch dětí, které se během uzavření škol dlouhodobě nacházely v nepříznivých podmínkách. Metodiku si můžete na stránce Edu.cz přečíst v elektronické podobě nebo stáhnout v PDF. Prosíme, upozorněte na její vznik své kolegy i vedení škol ve vašem území.
Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol (PDF)

Od 1. března 2021 byly z nařízení vlády zavřeny všechny školy, a to i ty mateřské, speciální a praktické.
Školy bez výjimky přešly do distančního režimu. Jenže některé děti a někdy ani jejich rodiny nemají
k této formě vzdělávání kompetence a často ani podmínky. Některé rodiny se rozpadají a/nebo řeší
jiné zátěžové situace. Ale vzdělávání je veřejnou službou a právním nárokem, a tak především dnes
nemůže fungovat bez odborné podpory a nesmí být „hozeno“ na děti samotné a na jejich rodiny

Proto všem školám velmi doporučujeme a prosíme je o následující:

Identifikujte děti, pro které je distanční vzdělávání rizikovým faktorem
Jak je poznáte? Jsou to děti, které nejsou se školou v kontaktu, neúčastní se online výuky, horší se
jejich chování a/nebo vzdělávací výsledky, nespolupracují se školou, jsou ohrožené rodinným prostředím či vykazují známky psychických obtíží nebo mají náročnější speciální vzdělávací potřeby, kvůli kterým se nemohou do distančního vzdělávání plnohodnotně zapojit.1

Poskytujte pravidelné individuální konzultace prezenčně všem ohroženým a znevýhodněným dětem
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích u dětí na ZŠ a žáků a studentů SŠ a VOŠ.2 Individuální konzultace jsou potřebné nejen v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními, ale také u dětí, pro které je distanční
vzdělávání ohrožující.3

Poskytujte přiznaná podpůrná opatření
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování
podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání, proto jim je nabídněte.4

Zajišťujte individuální podporu online i prezenčně
Asistenti pedagoga, případně další pedagogičtí pracovníci, mohou po dohodě s dítětem a rodiči
individuálně ve škole nebo distančně podporovat děti, které jsou ohrožené školním neúspěchem
nebo duševními obtížemi (např. děti s těžšími zdravotními hendikepy, chronickým onemocněním,
oslabenou imunitou, duševním onemocněním).

Zajistěte dostupnost školních poradenských pracovníků všem dětem i rodičům
Poradenští pracovníci by měli být v kontaktu s potřebnými žáky. Školy by měly o službách poradenských pracovníků aktivně informovat rodiče a kontakty zveřejňovat a připomínat.

Informujte děti i rodiče o krizových a psychologických službách
Sdílejte s rodiči a dětmi informace o dostupných krizových a psychologických službách, např. o možnosti využití nejrůznějších linek (např. Linka bezpečí5, Linka pro rodinu a školu6,  psychologická pomoc pedagogům a rodičům Zapojme všechny7,web Opatruj.se a dalších podpůrných služeb).

Do podpory ohrožených dětí zapojte vlastní, odborné a veškeré další možné kapacity
Aktivujte nejen interní kapacity (pracovníky ŠPP, učitele, asistenty pedagoga, vychovatele), ale
také lokální přirozené partnery a dobrovolníky (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, knihovny,
doučování ze strany studentů pedagogických fakult).

Informujte rodiče o možnosti využít odborného poradenství školských poradenských zařízení (ŠPZ)
Zejména v otázkách vzdělávání dětí se SVP, dětí ohrožených školním neúspěchem a dětí s duševním onemocněním jsou zásadním konzultačním partnerem pro školy i rodiče odborníci ze ŠPZ, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

Umožněte zapůjčení kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic do rodin
Pomozte rodičům se zapůjčením kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních
učebních pomůcek. Usnadníte tak dětem distanční vzdělávání.

_______________________________________________________________

1 Apel ČOSIV a partnerských organizací na Vládu ČR Děti jako vládní priorita:
https://cosiv.cz/cs/2021/02/09/apel-na-vladu-cr-deti-jako-vladni-priorita/
2 Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení ze 27. února 2021:
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
3 Jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi a podpořit ho:
https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2021/02/C%CC%8COSIV_ditevohrozeni_A4.pdf
4 Metodické doporučení MŠMT ke vzdělávání distančním způsobem:
https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani
5 Linka bezpečí:
https://www.linkabezpeci.cz/
6 Linka pro rodinu a školu:
https://linkaztracenedite.cz/
7 Psychologická pomoc rodičům a pedagogům Zapojme všechny:
https://zapojmevsechny.cz/pomoc/

 

Podpora během pandemie

Podpora během pandemie

Návrat dětí do škol po přerušení výuky a adaptace

 

 

Podpora během pandemie

1. Doporučení ČOSIV k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Kontakty, materiály, infografiky

3. Videa a webináře

 

Výzvy ČOSIV z první vlny pandemie

Doporučení k provozu speciálních škol

Doporučení k provozu speciálních škol

Doporučení k provozu speciálních škol (PDF)

Z důvodu nutnosti zvýšené podpory dětí s těžšími hendikepy ve vzdělávání a celkové podpory jejich rodin v péči zůstávají školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální) v provozu i v době mimořádných opatření a omezení provozu škol. Pedagogové speciálních škol se dlouhodobě nacházejí ve velmi složité situaci. Žáci speciálních škol nemají z důvodu různých hendikepů povinnost nosit roušky a většina pedagogů je ve výuce nosit nemůže, protože by jim žáci nerozuměli či se jich dokonce báli. Vzhledem k aktuální pandemické situaci, kdy Česká republika stále drží neslavné prvenství v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel, přičemž aktuální počty stále narůstají, je nutné zajistit dětem i pedagogům adekvátní podmínky a podporu. Obdobné lze analogicky aplikovat i na mateřské školy.

K provozu speciálních škol v období pandemie doporučujeme:

 1. Ze strany systému:

Umožnit očkování pedagogů speciálních a mateřských škol prioritně ve fázi 1B

Situace pedagogů ve speciálních a mateřských školách je specifická tím, že zde neplatí povinnost nošení roušek a řada dětí zde z důvodu svého znevýhodnění nebo věku hůře dodržuje základní hygienické návyky. Také blízký a intenzivní kontakt s dětmi je zde nezbytností. Proto doporučujeme jejich prioritní očkování hned zkraje fáze 1B.

Zajistit možnost volby mezi prezenčním a distančním vzděláváním

Někteří rodiče z důvodu obav o zdraví svých dětí se zdravotním hendikepem nebo z důvodu obav o jejich blízké preferují nechat své děti doma a současnou povinnou školních docházku vnímají více jako diskriminaci než pomoc. V současné době je nezbytně nutné umožnit dětem plnit povinnou školní docházku buď prezenčním nebo distančním způsobem, a to na základě volby rodiny.

Zajistit nárok rodičů na ošetřovné

Pokud rodiče zvolí výuku distančním způsobem, musí mít nárok na ošetřovné ve stejném režimu jako ostatní rodiče. Rodiče dětí pečující o dítě se zdravotním postižením zároveň bez věkové hranice 10 let věku dítěte. A to včetně rodičů, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými a svou podnikatelskou činnost vykonávají na základě zákona o důchodovém pojištění z důvodu péče jako činnost vedlejší.

 1. Ze strany škol:

Umožnit pedagogickým pracovníkům z rizikových skupin pracovat distančně

Pedagogičtí pracovníci ohrožení vyšším rizikem nákazy a negativních následků viru COVID-19 by měli mít možnost pracovat distančně (například realizovat distanční výuku skupin dětí, které se budou vzdělávat distančním způsobem, realizovat podpůrné a přípravné činnosti pro kolegy ve školách, plnit jiné činnosti dle zadání ředitele školy).

Zajistit ve školách zvýšená bezpečností opatření

Zajistit a dodržovat zvýšenou bezpečnost a hygienu pro všechny zúčastněné. Pedagogický personál vybavit dostatečným množstvím ochranných pomůcek
(např. obličejové štíty) a hygienických pomůcek (např. dezinfekce, rukavice).

 1. Ze strany aktérů vzdělávání:

Dbát na prevenci a posilovat imunitu

Z dostupných studií vyplývá, že dobrou prevencí i podporou snižující negativní dopady viru na lidský organizmus je pravidelný příjem vitaminu D, C a zinku. Vedle pohybu na čerstvém vzduchu, lehké stravy a péče o duševní zdraví, zvažte také pravidelné užívání vitamínů a minerálů.

Nebojte se požádat o pomoc

Bezplatnou psychologická pomoc pro pedagogy řešící obtížné situace v důsledku koronakrize nabízí Národní pedagogický institut ČR na svém novém portálu na podporu společného vzdělávání Zapojme všechny. Pro konzultaci svých problémů můžete využít také osvědčené nonstop linky důvěry.