FAQ – pro učitele

domů / FAQ – pro učitele

Myslím, že mám ve třídě několik dětí, které budou mít nárok na podpůrná opatření, jak mám postupovat? Kdy mám oslovit rodiče dítěte, u kterého si myslím, že bude mít nárok na podpůrné opatření?

Postup v případě dítěte, které doposud nemělo diagnostikováno speciální vzdělávací potřeby

V případě mírnějších problémů, např. v souvislosti s adaptací na školní docházku nebo dočasnou náročnou situací v rodině, nejprve vyzkoušejte individualizovaný přístup (dejte dítěti více času na práci, častěji ověřujte, že rozumí pokynům, zkraťte zadanou činnost tak, aby ji ve stanoveném čase bylo schopné zvládnout apod.).

Pokud dílčí uplatňovaná opatření nezabírají, je třeba navrhnout poskytování podpůrných opatření prvního stupně. Přehled podpůrných opatření naleznete ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Podpůrná opatření jsou blíže popsána v Katalogu podpůrných opatření, jehož jednotlivé díly jsou ke stažení zde:  http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/

Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně je třeba zpracovat plán pedagogické podpory. Jeho vzor naleznete v přílohách vyhlášky č. 27/2016 Sb. Metodické informace k plánu pedagogické podpory zde:  http://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf

O vzdělávání podle plánu pedagogické podpory nežádají rodiče dítěte. Třídní učitel ho zpracuje ve spolupráci s dalšími učiteli a v případě základních a středních škol také ve spolupráci s poradenskými pracovníky školy. Po vypracování plánu jej představíte rodičům, kteří svým podpisem stvrdí, že byli s plánem seznámeni. Podpůrná opatření 1. stupně začnete poskytovat neprodleně po vypracování plánu. Nejpozději po třech měsících plán vyhodnotíte. Pokud opatření prvního stupně nejsou účinná, bezodkladně rodičům (zákonným zástupcům) dítěte doporučíte vyšetření v poradenském zařízení (pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru). Poradenskému zařízení, kde bude dítěte vyšetřeno, poskytnete plán pedagogické podpory.

Pokud máte podezření na závažnější problémy (dyslexii, lehké mentální postižení, obtíže způsobené neznalostí vyučovacího jazyka, sluchové postižení apod.), neprodleně rodičům (zákonným zástupcům) dítěte doporučíte vyšetření v poradenském zařízení. Pro další postup budou rozhodující informace v doporučení vydaném poradenským zařízením, které škola obdrží.

Pokud již dítě v minulosti bylo vyšetřeno v poradenském zařízení a škola má dispozici doporučení (např. tzv. doporučení k integraci) vydané před 1. 9. 2016, při nejbližší příležitosti informujte rodiče dítěte o tom, že nejpozději do dvou let musí dojít k novému vyšetření, na základě kterého budou dítěti stanovena nová nároková podpůrná opatření.

Jak bude vypadat spolupráce s poradenským zařízením v případě řešení žáků s potřebou podpůrných opatření?

Pokud bude třeba poskytnout dítěti podpůrná opatření 2. až 5. stupně,  ředitel školy určí konkrétního pracovníka školy (např. třídního učitele, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga) pro spolupráci s poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem). Pokud mělo dítě zpracovaný plán pedagogické podpory, pověřený pracovník ho předá poradenskému zařízení (může ho předat osobně, poštou nebo oscanovat a poslat emailem). Poradenské zařízení bude před doporučením konkrétních podpůrných opatření komunikovat s pověřeným pracovníkem školy. Poradenské zařízení má právo vyžádat si informace o dosavadním průběhu vzdělávání dítěte (zejména údaje ze školní matriky). Poradenští pracovníci se také budou dotazovat na možnosti zajištění podpůrných opatření (např. možnost sehnat speciálního pedagoga pro reedukace apod.) a také na to, jaká podpůrná opatření už škola poskytuje jiným dětem (např. zda ve škole už působí asistent pedagoga a pokud ano, jaký má úvazek apod.). Před vydáním doporučení pracovníci poradenského zařízení seznámí prověřeného pracovníka školy s výčtem podpůrných opatření, která budou stanovena v doporučení.

V případě, že postup poradenského zařízení nebude zahrnovat konzultaci se školou, nebo se v doporučení objeví opatření, která nebyla se školou předem projednána apod., může se škola do 30 dnů obrátit na revizní orgán (Národní ústav pro vzdělávání), který postup poradenského zařízení prošetří.

Budu mít pro svou výuku nějaké nové povinnosti, pokud v ní bude žák s potřebou podpůrných opatření?

Pokud budou pro dítě stanovena podpůrná opatření v plánu pedagogické podpory nebo v doporučení poradenského zařízení, budete je muset ve výuce uplatňovat. Před zahájením poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bude třeba zajistit informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců).

Jak bude probíhat výuka u žáků s LMP v základním vzdělávání?

Žáci s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole se budou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu, který bude zpracován na základě upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). V RVP ZV byla zrušena samostatná příloha pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Popis minimálních očekávaných výstupů dříve uvedených v příloze nově naleznete v popisu očekávaných výstupů pro jednotlivé vzdělávací obory (předměty) v kapitole č. 5 RVP ZV. Popis postupu a praktické ukázky možností zapracování minimálních očekávaných výstupů do Vašeho školního vzdělávacího programu a individuálního vzdělávacího plánu naleznete na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10465

Jak dostane škola finance na podpůrná opatření?

V prvních dvou letech budou finanční prostředky na nároková podpůrná opatření škole poskytovány na základě informací z matrik (informace o poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich stupních je nově povinnou informací ve školní matrice). V prvních dvou letech bude docházet k souběhu starého a nového způsobu financování podpůrných opatření. Starý způsob financování zahrnuje příplatky na zdravotní postižení (v přechodné době je ještě zvažována varianta stanovení příplatku na všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým nejsou poskytována nároková podpůrná opatření, tedy nejen na děti se zdravotním postižením), příspěvky kraje na asistenty pedagoga (postup a objem prostředků je v  kompetenci krajů) a rozvojové programy MŠMT. Nový způsob financování bude postavený na poskytnutí nárokových prostředků na konkrétní podpůrná opatření poskytovaná danému dítěti podle jejich normované finanční náročnosti, která je stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.