Socio emoční učení

domů / Archive by category "Socio emoční učení"
RRRR na mezinárodní konferenci v Bratislavě

RRRR na mezinárodní konferenci v Bratislavě

Ve dnech 6. – 7. 10. 2022 proběhla ve slovenské Bratislavě mezinárodní konference zaměřená na inkluzivní vzdělávání s názvem Inclusive Education in the Times of Rising Exclusion. Své projekty a výzkumy v oblasti inkluze představila řada odborníků z několika evropských zemí.  Cílem konference bylo představit aktuální dění v oblasti inkluzivního vzdělávání – skrz projekty a výzkum přinést nové poznatky do praxe k hlavním aktérům vzdělávacího procesu. Jedním z představovaných projektů byl i projekt Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, konkrétně byla představena metodika RRRR včetně praktických ukázek a dosavadní zpětné vazby pilotních škol.

Představili jsme metodiky na školení PBIS koučů

Představili jsme metodiky na školení PBIS koučů

V rámci prvního akreditovaného výcviku PBIS koučů jsme představili metodiky RRRR, které v rámci projektu aktuálně pilotujeme na třech školách.

Ucelené programy jako PBIS a projekt RRRR zaměřený na rozvoj socio-emočních dovedností pomáhají ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

Více o systému PBIS se dozvíte zde.

ZAHÁJENÍ PILOTÁŽE METODIK RRRR

ZAHÁJENÍ PILOTÁŽE METODIK RRRR

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností. Ještě v srpnu se však sešli učitelé tří pilotních škol, aby se proškolili v práci se sedmi metodikami (metodiky jsou rozděleny na základě ročníků základní a střední školy) a jednotlivými oblastmi, které metodiky obsahují. Tyto oblasti se soustředí na rozvoj emoční gramotnosti; silné stránky osobnosti; zvládání náročných situací; řešení problémů; zvládání stresu; vyhledání pomoci; gender a identita; pozitivní vztahy. Bylo prokázáno, že cílená podpora rozvoje dovedností žáků a studentů ve zmíněných oblastech má pozitivní vliv na jejich zdraví a wellbeing. Snižuje také výskyt rizikového chování a tendence uchylovat se k genderově podmíněnému násilí.

V současné době běží pilotování těchto metodik na dvou základních školách a jedné střední škole v Praze a Mostě, které bude realizováno v průběhu celého školního roku 2022/2023. Následně budou do jednotlivých metodik implementovány vzdělávací výstupy z nově připravovaného RVP ZV. Finální verze metodik bude zpřístupněna ke konci kalendářního roku 2023. Náš tým však připravil průřez jednotlivými metodikami, který je volně přístupný ke stažení a také pro nejbližší měsíce připravujeme unikátní seminář věnovaný právě metodikám RRRR, kde představíme hlavní cíle metodik, práce s metodikami a jednotlivé aktivity

Ukázky z metodik si můžete stáhnout níže:

Základní škola

Střední škola

TZ: Jak učit žáky pečovat o jejich wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

TZ: Jak učit žáky pečovat o jejich wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

Do školní výuky se velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů dostává také důraz na wellbeing. Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj wellbeing celoživotně pečovat.  To zahrnuje např. schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy a zvládat stres. Učitelé tak stojí před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) proto připravila ucelenou metodiku 4R, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.

„Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience nabízí školám ucelený soubor aktivit pro žáky od prvních tříd základních škol až po poslední ročníky středních škol zaměřených například na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky,“ uvedla manažerka projektu Veronika Bačová.

Metodiky učitelům pomohou otevírat i témata, která jsou ve školním prostředí relativně nová, například gender, pozitivní vnitřní dialog nebo vyhledání pomoci.

Soubor metodik 4R je původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z ČOSIV jej se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí. S novým školním rokem se začne pilotovat v různých typech škol v Praze a Mostě.

„Soubor je výjimečný v tom, že pokrývá celé základní a střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů. V pilotním projektu ji proto testujeme ve všech ročnících základní školy, na střední škole i odborném učilišti,“ doplnila Bačová

Ve všech třech zapojených školách ČOSIV proškolí učitele ve využívání metodik a jejich pilotáž bude průběžně vyhodnocovat. Důležitá bude reflexe učitelů i žáků. Po skončení pilotního období ČOSIV zapracuje připomínky a metodiky poskytne k dispozici zdarma všem školám, které o ně budou mít zájem.

Ucelené programy zaměřené na rozvoj sociálních a emočních dovedností pomáhají ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

„Program 4R pomůže dětem, aby si do dospělosti odnesly důležité znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou vést naplněný a spokojený život a úspěšně překonávat překážky, které je na jejich životní cestě potkají. Uplynulé dva roky nám jasně ukázaly, že je velmi potřebné,“ uzavřela předsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.

Co je rozvoj sociálně-emočních dovedností?

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je,
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich,
  • cítit a vyjadřovat empatii,
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy,
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí,
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny,
  • vytvářet pozitivní genderové normy,
  • přispívat ke společenské soudržnosti.

Sociální a emoční dovednosti pomáhají žákům rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny, výzvy a nepředvídatelné události.

Žáci, kteří se účastní kvalitně koncipovaných a vedených programů rozvoje sociálních a emočních dovedností dosahují lepších vzdělávacích výsledků a méně často se projevují náročným nebo rizikovým chováním včetně užívání alkoholu a drog.

Pokud se vzdělávání v této oblasti zaměřuje již na žáky prvních ročníků, může posílit jejich odolnost a pocit sounáležitosti se školou a spolužáky po celou dobu vzdělávání.

Projekt je financován z fondů EHP 2014 – 2022

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
ŠKOLENÍ IMPLEMENTAČNÍHO TÝMU K METODICE RRRR

ŠKOLENÍ IMPLEMENTAČNÍHO TÝMU K METODICE RRRR

Během měsíce června jsme proškolili implementační týmy z partnerských škol, které jsou  tvořeny ze zástupců vedení, školního poradenského pracoviště i samotných učitelů. Tyto týmy budou spojky mezi školou a námi  a také se stanou supervizory pro své kolegy – učitele, kteří budou metodiky pilotovat na svých školách.

V rámci úvodního seznámení s metodikami RRRR byla představena koncepce i praktické ukázky vybraných aktivit a seznámení se s problematikou duševního zdraví žáků a učitelů. Další setkání nás čeká v srpnu, kdy proběhne proškolení konkrétních učitelů, kteří budou pilotovat metodiky na svých školách.

Co nám sdělili samotní účastnící úvodního školení?

„Je to dle mého názoru skvělý projekt, moc se těším na pilotáž a pevně věřím, že se u nás v ČR osvědčí.“ (Andrea, členka poradenského pracoviště)