pomůcky

domů / Okénko do praxe / Archive by category "pomůcky"
Zvukové pexeso

Zvukové pexeso

K podpoře sluchového rozlišování zvuků, jehož dostatečné rozvinutí je nezbytnou podmínkou úspěšného osvojení čtení a psaní si děti v mateřské škole nebo v prvním ročníku základní školy mohou společně vyrobit zvukové pexeso. Pexeso lze využívat i se staršími žáky v rámci reedukací.

Pomůcky pro uvolnění psychomotorického neklidu

Pomůcky pro uvolnění psychomotorického neklidu

Žáci se syndromem ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) často projevují téměř neustálou drobnou fyzickou aktivitu, známá také jako psychomotorický neklid. Ten se může projevovat např. vrtěním či poposedáváním na židli, hraním si s rukama či se školními pomůckami, bezúčelným čmáráním, okusováním psacího náčiní, v závažnějších případech i nekoordinovanými pohyby celého těla.  Děti s ADHD nejsou schopné psychomotorický neklid ovládnout svou vůlí. Okřikování a trestání za tyto projevy pouze zvyšují psychické napětí, které psychomotorický neklid obvykle ještě zhoršuje.

Jednou z možností podpory žáků s psychomotorickým neklidem je nabídnutí vhodných pomůcek, které dítěti umožní naplnění potřeby této fyzické aktivity způsobem, který neruší ostatní spolužáky.

Pomůcky pro porozumění řádům čísel

Pomůcky pro porozumění řádům čísel

Dětem s oslabeným zrakovým vnímáním či sníženou schopností koncentrace pozornosti někdy může dělat problém správné dodržování řádů čísel. K pochopení systému postavení číslic ve víceciferném čísle jim může pomoci např. následující manipulační pomůcka.

Pomůcky pro nácvik prostorové orientace

Pomůcky pro nácvik prostorové orientace

Dostatečná úroveň rozvoje prostorové orientace je nezbytnou podmínkou pro úspěšné osvojení čtení, psaní i počítání. S dětmi v předškolním věku a na začátku školní docházky trénujeme orientaci všemi směry. K nácviku rozlišení levé a pravé strany v ploše můžeme využít např. pomůcku Kolíčky.

Pomůcky pro dechová cvičení

Pomůcky pro dechová cvičení

Dechová cvičení jsou důležitou průpravou pro nácvik čtení, snažíme se jimi docílit prohloubení nádechu a výdechu. K podpoře motivace u těchto cvičení můžeme využít např. následující pomůcky.