nedef

domů / Archive by category "nedef"
Jak se učí wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

Jak se učí wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

Do školní výuky se velkou revizí Rámcových vzdělávacích plánů dostává také důraz na wellbeing. Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj wellbeing celoživotně pečovat.  To zahrnuje např. schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy a zvládat stres. Učitelé tak stojí před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) proto připravila ucelenou metodiku 4R, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.

„Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience nabízí školám ucelený soubor aktivit pro děti od prvních tříd základních škol až po poslední ročníky středních škol zaměřených například na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky,“ uvedla manažerka projektu Veronika Bačová.

Metodiky učitelům pomohou otevírat i témata, která jsou ve školním prostředí relativně nová, například gender, pozitivní vnitřní dialog nebo vyhledání pomoci.

Soubor metodik 4R je původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z ČOSIV jej se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí. S novým školním rokem se začne pilotovat v různých typech škol v Praze a Mostě.

„Soubor je výjimečný v tom, že pokrývá celé základní a střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů. V pilotním projektu ji proto testujeme ve všech ročnících základní školy, na střední škole i odborném učilišti,“ doplnila Bačová

Ve všech třech zapojených školách ČOSIV proškolí učitele ve využívání metodik a jejich pilotáž bude průběžně vyhodnocovat. Důležitá bude reflexe učitelů i žáků. Po skončení pilotního období ČOSIV zapracuje připomínky a metodiky poskytne k dispozici zdarma všem školám, které o ně budou mít zájem.

Ucelené programy zaměřené na rozvoj sociálních a emočních dovedností pomáhají ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

„Program 4R pomůže dětem, aby si do dospělosti odnesly důležité znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou vést naplněný a spokojený život a úspěšně překonávat překážky, které je na jejich životní cestě potkají. Uplynulé dva roky nám jasně ukázaly, že je velmi potřebné,“ uzavřela předsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.

Co je rozvoj sociálně-emočních dovedností?

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je,
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich,
  • cítit a vyjadřovat empatii,
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy,
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí,
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny,
  • vytvářet pozitivní genderové normy,
  • přispívat ke společenské soudržnosti.

Sociální a emoční dovednosti pomáhají žákům rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny, výzvy a nepředvídatelné události.

Žáci, kteří se účastní kvalitně koncipovaných a vedených programů rozvoje sociálních a emočních dovedností dosahují lepších vzdělávacích výsledků a méně často se projevují náročným nebo rizikovým chováním včetně užívání alkoholu a drog.

Pokud se vzdělávání v této oblasti zaměřuje již na žáky prvních ročníků, může posílit jejich odolnost a pocit sounáležitosti se školou a spolužáky po celou dobu vzdělávání.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads and content, ad and content measurement, and audience insights, as well as to develop and improve products. With your permission we and our partners may use precise geolocation data and identification through device scanning. You may click to consent to our and our partners’ processing as described above. Alternatively you may access more detailed information and change your preferences before consenting or to refuse consenting. Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing. Your preferences will apply to this website only. You can change your preferences at any time by returning to this site or visit our privacy policy.

fgsdgsLorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing gfsdgddd
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing fgdsgsdf
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing fsdfasd
moje tabulka
fdadf

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads and content, ad and content measurement, and audience insights, as well as to develop and improve products. With your permission we and our partners may use precise geolocation data and identification through device scanning. You may click to consent to our and our partners’ processing as described above. Alternatively you may access more detailed information and change your preferences before consenting or to refuse consenting. Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing. Your preferences will apply to this website only. You can change your preferences at any time by returning to this site or visit our privacy policy.

rem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem ipsum‘ will uncover many web sites still in their