materiály

domů / Archive by category "materiály" (Page 3)
Infografiky: Seberegulace pro děti

Infografiky: Seberegulace pro děti

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině začal ČOSIV připravovat materiály a další aktivity, které mohou pomoci dětem, rodičům a učitelům zvládnout krizovou situaci.

Dalším ze vzniklých materiálů jsou infografiky na téma Seberegulace pro děti.

Tyto infografiky s tipy na seberegulaci jsme rozčlenily na 3 věkové kategorie:

  • 5-11 let;
  • 5-18 let;
  • 9-18 let.

Zároveň materiály přinášíme jak v češtině, tak v ukrajinštině.

Infografiky v češtině:

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografiky v ukrajinštině:

Infografika: 20 vzkazů pro lidi, kteří prožívají trauma

Infografika: 20 vzkazů pro lidi, kteří prožívají trauma

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině začal ČOSIV připravovat materiály a další aktivity, které mohou pomoci dětem, rodičům a učitelům zvládnout krizovou situaci.

Prvním ze vzniklých materiálů jsou infografiky s názvem 20 vzkazů pro lidi, kteří prožívají trauma.

Tyto inforgrafiky jsme připravili v češtině a v ukrajinštině.

 

Situace je vážná: pečujme o sebe, podpořme děti

Situace je vážná: pečujme o sebe, podpořme děti

Infografika: Situace je vážná: pečujme o sebe, podpořme děti (download PDF)

Mnoho z nás se cítí vyčerpaně, demotivovaně, smutně nebo prostě na dně. A stejně jsou na tom i naše děti. Abychom jim mohli být oporou a byli s to jim pomáhat s překonáváním nevídaně těžkého období, které prožívají již v tak útlém věku, musíme se aktivně starat sami o sebe. Jen tak budeme mít dostatek energie pomoci druhým. Jak na to? Inspirujte se našimi doporučeními.

 

1. Aktivně pečuji o svou psychickou pohodu 

Pro děti jsou učitelé jedni z nejdůležitějších dospělých. Vědomě i nevědomě nás zrcadlí.

„Před vstupem do třídy hluboce vydechnu a vzpomenu si na pěkný zážitek z víkendu nebo na co se těším.“

 

2.Vítám a vyhledávám pomoc   

Přijmout a vyhledat pomoc je projevem sebevědomí a odvahy. Buďme dětem dobrým vzorem. Kontakty na vhodnou pomoc pro děti i dospělé vyvěsme v prostorách školy i na jejím webu, aktivně je komunikujme dětem i jejich rodičům.

Vím, že pomoc odborníka může prospět mně, dětem i rodinám. Zprostředkuji relevantní kontakty a nabízím praktickou pomoc při hledání odborné pomoci. Když je potřeba, poprosím výchovného poradce, aby zavolal poskytovateli služby společně s rodiči.“

 

3. Naslouchám a podporuji porozumění 

Zejména při zvýšeném stresu potřebují děti srozumitelné informace, opakování, a hlavně pozitivní zpětnou vazbu. Chvalme, vyjadřujme porozumění, vyslechněme jejich potřeby a poskytněme dostatek uklidňujících informací.

„Když řeším trápení dětí, soustředím se i na neverbální signály. Mluvím s nimi s respektem, otevřeně, ale bez vyvolání obav a ověřuji si, že informacím rozumí.“

 

4. Všímám si a jednám 

I v závažných situacích se mohou děti ostýchat svěřit. Potřeby a trápení vyjadřují verbálně nebo se odrážejí v jejich chování. Snažme se s dětmi mluvit, nabízejme jim pomoc a v případě potřeby zasáhněme. Můžeme být jedinými, kdo skutečně jedná.

O některých dětech se včas radím po telefonu s odborníky, při akutním ohrožení jednám rychle a kontaktuji policii a OSPOD.“

 

5. Mám realistická očekávání     

Buďme ohleduplní k sobě, dětem, rodičům i kolegům. Kladení příliš velkých nároků se odráží na psychice nás i okolí a přináší nepohodu.

„Vím, že stihneme méně učiva, ale můžu s dětmi cvičit plánování. Společně se třídou si formulujeme splnitelné cíle, které rozdělíme na menší kroky s možností vlastních úprav. Každý dosažený krok s dětmi řádně oslavím.“

 

6. Hledám souvislosti 

Každá situace má nějaké okolnosti a příčiny. Když zjistíme, co se odehrávalo před onou situací, můžeme ji lépe řešit. Za neobvyklým chováním často najdeme smutek, frustraci, neznalost, trauma apod.

„Když se něco vyvrbí, snažím se hned nechrlit věty začínající Co jsi…? Kdo to…? Proč…?, ale zklidním se. Nespoléhám na domněnky a ptám se zúčastněných, co se stalo, jak se cítili, koho to ovlivnilo a jak společně situaci napravíme.“

 

7. Sytím příjemnou atmosféru 

Všichni jsme součástí „ekosystému“ školy. A i když někdy zaprší, tak se s dostatkem přívětivých a pečujících lidí podaří udržet atmosféru pohody, která je nezbytná pro efektivní učení a akceleruje rozvoj kognitivních schopností.

„S žáky i kolegy slavíme maličkosti, všem rodičům píšu pár hezkých zpráv a jednou za čas se s kolegy snažím uspořádat atraktivní akce na půdě školy pro rodiče a komunitu. Podělit se o oblíbenou domácí pomazánku a jen tak poklábosit je k nezaplacení.“

 

8. Vlídně podporuji zapojení 

Každý sice čelíme jiným výzvám, ale všem pomáhá, když táhneme za jeden provaz. Snažme se najít společnou motivaci a podporujme touhy rodičů, dětí i kolegů. Vyjadřujme pozitivně vlastní tužby, ať můžeme motivy sloučit.

„Mnoho rodičů má narušený vztah ke škole, do které chodili. I když se jedná o jinou školu, snažím se nejdříve vybudovat důvěru podporou a porozuměním a poté hledám společnou cestu. Vždy se můžu odrazit od toho, že nám všem jde o spokojenost dítěte.“

 

ČOSIV se podílel na vzniku metodického doporučení vydaného Českou školní inspekcí

ČOSIV se podílel na vzniku metodického doporučení vydaného Českou školní inspekcí

Expertní tým České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) inicioval a zásadně se podílel na vzniku metodického doporučení vydaného Českou školní inspekcí (ČŠI) zaměřeného na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.

Cílem metodického doporučení Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení je poskytnout ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům relevantní podklady a informace k problematice příčin náročného chování dětí a naznačit také vhodné způsoby uchopení tohoto tématu.

 

Dokument by měl napomoci rozpoznat, zda škola systematicky a z odborného hlediska správně přistupuje k prevenci a intervenci v oblasti náročného chování dětí, nebo zda při řešení této problematiky na úrovni školy existují určité výzvy. Měl by napomoci porozumět příčinám náročného chování dětí a rovněž vhodným preventivním přístupům, které jeho rozvoj mohou eliminovat nebo alespoň zmírnit.

 

Dokument také představuje základní informace o aplikaci víceúrovňové podpory, která vedle preventivní úrovně zahrnuje i úrovně reagující na závažnější příčiny náročného chování dětí včetně spolupráce s externími partnery. V metodickém doporučení je kladen důraz na preventivní působení, jehož cílem je vytvořit ve škole prostředí, které naplňuje základní potřeby dětí a systematicky rozvíjí sociální a emoční kompetence, jejichž osvojení je nezbytné pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. V metodice jsou také uvedena obecná doporučení pro interakci s rozrušeným dítětem, která podporuje jeho zklidnění.

Dokument také představuje základní informace o aplikaci víceúrovňové podpory, která vedle preventivní úrovně zahrnuje i úrovně reagující na závažnější příčiny náročného chování dětí včetně spolupráce s externími partnery. V metodickém doporučení je kladen důraz na preventivní působení, jehož cílem je vytvořit ve škole prostředí, které naplňuje základní potřeby dětí a systematicky rozvíjí sociální a emoční kompetence, jejichž osvojení je nezbytné pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. V metodice jsou také uvedena obecná doporučení pro interakci s rozrušeným dítětem, která podporuje jeho zklidnění.

 

Opatření směřovaná k podpoře duševního zdraví by měla podpořit naplnění potřeb dětí i učitelů v oblasti biologické, sociální a psychické. V oblasti biologické se jedná především o zajištění podnětného, estetického, a především bezpečného prostředí. Ve vztahu k naplňování sociálních potřeb je to především zajištění bezpečného klimatu, systematické péče o kvalitu vztahů mezi dětmi i učiteli založených na vzájemné úctě a důvěře a podpora partnerských vztahů s rodiči i komunitou. V oblasti psychických potřeb se jedná zejména o zajištění pocitu bezpečí, podporu sebedůvěry, odolnosti a integrity a také motivace k učení. Jednotlivé oblasti se v praxi vzájemně prolínají a stejně tak i dopady přijímaných opatření. Současně je třeba ve škole systematicky zavádět i výzkumně ověřené intervence zaměřené na podporu wellbeingu a duševního zdraví dětí i pedagogů, jejichž příklady jsou uvedeny v metodice.

Metodika je volně dostupná ke stažení zde.