materiály

domů / Archive by category "materiály" (Page 2)
Ashoka vyhodnotila práci ČOSIV jako příklad dobré praxe

Ashoka vyhodnotila práci ČOSIV jako příklad dobré praxe

Ashoka oceňuje systematickou činnost ČOSIV v oblasti vyrovnávání nerovností ve vzdělávacích příležitostech dětí a podpory inkluzivního vzdělávání v českých školách a vyhodnocuje ji jako příklad dobré praxe v dosahování potřebných systémových změn ve vzdělávání.

Ashoka je přední mezinárodní organizace, která od roku 1980 po celém světě vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory. Cílí na inovativní řešení přinášející společenskou prospěšnost a reagující na sociální a environmentální výzvy dneška.

Případová studie o práci naší organizace byla zpracována do aktuální publikace SYSTEMIC AND EMPOWERING (SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE TIME OF PHILANTHROCAPITALISM), May 2020. Jejím cílem je inspirace, sdílení příkladů z praxe a podpora sociálních inovátorů napříč kontinenty. Analýza případové studie České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a její předsedkyně Kláry Laurenčíkové, kterou najdete na stránkách 36 – 41, poukazuje zejména na komplexnost realizace systémové změny a její dopady na systémovou podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v českých školách.

„Případová studie ČOSIV popisuje způsob, jakým se sociální akční skupiny zaměřují na zlepšování stávajících veřejných regulačních a legislativních systémů, aby zajistily rovný přístup ke kvalitním veřejným službám“.

Platforma ČOSIV sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, škol, rodičů a osob se speciálními vzdělávacími potřebami a dlouhodobě v České republice podporuje změny směřující k vyšší spravedlivosti ve vzdělávání. Cílí na celkovou podporu a osvětu inkluzivního vzdělávání založenou na datech a zajištění zdrojů, zvyšování kapacit a metodické podpoře pro školy tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro poskytování kvalitního vzdělávání všem dětem bez rozdílu. Tedy také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem nadaným, které potřebují ke vzdělávání zvýšenou podporu. ČOSIV usiluje o rovný a spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny děti, žáky a studenty bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí, životní podmínky, původ, kulturní prostředí nebo zdravotní stav. Cílem ČOSIV je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál. Jednou z mnoha aktivit, kterými se ČOSIV snaží své vize dosáhnout je transformace legislativních, finančních a kapacitních podmínek, které umožní implementaci inkluzivního prostředí ve všech českých školách.

Až se sejdeme ve škole

Až se sejdeme ve škole

Materiál Až se sejdeme ve škole – krizový plán (PDF) pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam. Záštitu nad dokumentem převzaly Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH, z.s., Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, ČOSIV, z.s., Asociace Montessori ČR, Asociace malých inovativních škol a Férová škola.

“Záměrem bylo vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu. Vnímáme jako důležité, aby učitelé věděli, kdy mohou očekávat propady v chování a prožívání svém i žáků v průběhu dalšího roku, a mohli na ně adekvátně reagovat, a do jisté míry jim předcházet. Na základě zkušeností z krizové práce přikládáme časovou posloupnost, která popisuje, jak obvykle přichází změny v prožívání i chování. Pokud s těmito proměnnými budeme dopředu počítat a připravíme si na tato období jasný plán co dělat a nedělat, může to přispět ke zvýšení pocitu bezpečí a rychlejší adaptaci na situaci. Materiál obsahuje významná časová období s popisem jejich specifik, zdůrazňujících, na co se při práci se třídou zaměřit, a návrhy
možných aktivit pro tato období. Zároveň jsou zohledňována specifika školního roku a plynutí času s ohledem na prázdniny. Dále jsou v materiálu návrhy na aktivity členěné podle jednotlivých věkových skupin. Je důležité dodat, že každá věková skupina, ke které se materiál vztahuje, má také své významné téma, které v souvislosti s uzavřením škol vystupuje do popředí více než u ostatních skupin. U dětí v mateřských školách nelze předpokládat, že byly mezi sebou nebo s dospělými ve virtuálním kontaktu, což může mít za důsledek, že jejich návrat bude kompletně novou adaptací. U žáků základních a středních škol lze předpokládat, že vzájemný kontakt ve virtuálním světě jim mohl poskytnout
ještě užší a bližší formu setkávání než standardní bytí ve škole. Zároveň se v těchto skupinách významně objevuje téma zátěže spojené se školními výsledky, s ohledem na ukončení školy, přijímací zkoušky atd.
Dokument obsahuje jak teoretické, tak i praktické informace. Byl tvořen tak, aby jeho části byly vhodné k tisku, k dopisování poznámek a pro praktické využití. Nebylo naším cílem, aby se jednalo o akademický, studijní dokument.”

Projekt EHP – Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Projekt EHP – Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

logoNG
logoC
logoO

 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

 


Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-1-001
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zrostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz/fondy-ehp
Období realizace: 08/2019–08/2020
Partnerská instituce: Norske Kvinners Sanitesforening Akershus Østbytunet,
Hlavní řešitel: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s


O projektu:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska vytváří unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním. V rámci projektu bude vytvořen a pilotován vzdělávací program a budou vyškoleni lektoři programu z řad psychologů a speciálních pedagogů. Mezi plánované aktivity projektu jsou také zahrnuty veřejné semináře pro učitele a studenty pedagogických fakult. Cílem projektu je přispět k rozvoji profesních kompetencí českých učitelů v podpoře žáků s náročným chováním ve školách.


Lektoři programu:

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. 

Místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávací. Ve vztahu k podpoře žáků s náročným chováním vychází konceptu Neurosequential Model of Education uplatňujícího znalosti o vývoji dětského mozku ve vzdělávání žáků projevujících se náročným chováním ve škole.

 

 

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

Psycholožka působící řadu let v oblasti prevence a institucionální výchovy. Byla lektorkou programů primární prevence, pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení, na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence či na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi, ve které se věnuje psychologické práci s dětmi i dospělými. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.

 

 

Mgr. Zdenka Štefanidesová

V posledních dvou letech se převážně věnuje poradenství a terapii, se zaměřením především na dětské klienty. Lektoruje vzdělávání pěstounů pro neziskový sektor i pro OSPOD, věnuje se vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků i skupin rodičů. Absolvovala vzdělávání zaměřené na práci v sociální oblasti (Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči, Práce s traumatem u dětí, Využití rodinných konferencí pro práci s rodinami a vedení rodinných konferencí, Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence). Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vychází při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe.

 

 

Mgr. Kristýna Farkašová

Vystudovala obor sociální práce a sociální politika. Ve svém dalším vzdělávání absolvovala mj. pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii, výcvik v Telefonické krizové intervenci, v Poradenství pro pozůstalé i Enneagram Professional Training Program. Má pracovní zkušenosti z oblasti přímé péče v sociálních službách, zejména oblasti služeb pro seniory, se zaváděním Standardů kvality do sociálních služeb, několik let pracovala v Cestě domů – hospicovém občanském sdružení. Je jedním z cca 15 certifikovaných enneagram lektorů v České republice. Ve své terapeutické praxi se setkává jak s lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, tak s těmi, kteří se nachází v mezních místech svých životů. Lektoruje kurzy s tématem smrti, krizových situací, enneagramu. K jejímu životu patří letitý zájem o témata, která učí, o prohlubování řemeslných dovedností v psycho – sociálním sektoru.

 

 

Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D.

Socioložka se specializací na mikroúroveň sociálních procesů, problematiku interakcí a komunikace. Od roku 2006 se pohybuje v oblasti vzdělávání a školství. Pracuje v prostoru mezioborových týmů, kdy čím dál více preferuje přímou práci s lidmi, v terénu. V roce 2017 se stala součástí projektu Férová škola, která usiluje o spravedlivé podmínky ve vzdělávání pro všechny děti. Děti, které se projevují náročným chováním ve škole, považuje za nejzranitelnější cílovou skupinu, se kterou stále neumíme pracovat.

 

 

 

 

Mgr. Helena Pravdová

Od roku 2018 je součástí projektu Férová škola, kde působí jako projektová manažerka. Férová škola usiluje o spravedlivé podmínky ve vzdělávání pro všechny děti. Podporuje a pomáhá školám v jejich snaze o vytváření bezpečného prostředí. Jako lektorka pracuje s dětmi ohroženými školním neúspěchem metodou FIE (Feuersteinova metoda zprostředkovaného učení). Jejím cílem jako pedagoga i rodiče je, aby ve své práci vycházela vždy z potřeb dětí a byla jim nápomocná v realizaci jejich jedinečného potenciálu.

 

Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání – publikace UNESCO

Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání – publikace UNESCO

Organizace UNESCO vydala koncem června Průvodce k podpoře inkluze a rovného přístupu ve vzdělávání (A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education). Jak název napovídá, příručka se zaměřuje na pomoc zemím v hledání cesty k začlenění všech žáků do vyučovacího procesu. UNESCO se touto cestou snaží reagovat na velmi vysoké číslo dětí (263 milionů) mezi 6 až 17 lety, které nemohou navštěvovat základní školu.

pokračovat