blog

domů / Archive by category "blog" (Page 4)
Kazuistický webinář s dětskou psychiatričkou MUDr. Luciou Vaškovou

Kazuistický webinář s dětskou psychiatričkou MUDr. Luciou Vaškovou

 • LEKTORKA: MUDr. Lucia Vašková
 • FORMA: webinář – platforma ZOOM
 • CENA: 950 Kč (studenti 300 Kč)
 • TERMÍN: 4.5. 2022 od 13:00 – 16:00

Přihlášení a platba

Obsah webináře

V první části webináře se dozvíte:

 • jaké jsou první signály duševního onemocnění,
 • co je sebepoškozování (faktory vzniku, průběh, terapie),
 • jaká jsou základní pravidla komunikace s žáky ohroženými v oblasti duševního zdraví,
 • jaké jsou nejdůležitější komunikační a intervenční metody.

Druhá část webináře je věnovaná kazuistice a diskuze konkrétních případů, se kterými se setkali účastníci ve své praxi.

Své dotazy či kazuistiky účastníci předem zašlou emailem na monika.durdakova@cosiv.cz.
Lektorka následně z pozice pedopsychiatra odpoví zaslané otázky a navrhne praktický postup v dané situaci.

Více informací vám poskytne Mgr. Monika Durďáková, monika.durdakova@cosiv.cz

Medailonek lektorky

Lucia Vašková je absolventkou oboru všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2014 pracovala jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici
Bohnice na dětském oddělení. Atestaci pro obor dětské psychiatrie získala v roce 2012. V průběhu studií absolvovala stáž na prestižní Mayo Clinic, Rochester, USA a na Univerzitě v Soluni, Řecko.

V letech 2010-2012 pracovala na mezinárodních projektech v rámci organizace Evropské federace mladých psychiatrů (EFPT). V období 2011-2012 byla členkou výboru EFPT za sekci dětské a dorostové psychiatrie. Do konce roku 2016 pracovala jako vedoucí lékař v pedopsychiatrické ambulanci Institutu neuropsychiatrické péče.

Absolvovala 4 letý sebezkušenostní výcvik praktické životní filozofie Principy života. Momentálně se věnuje soukromé praxi, kde se zaměřuje na psychoterapeutickou práci často s celou rodinou. Její semináře osobnostního rozvoje jsou orientovány na práci s emocemi, pochopení vlastních omezujících vzorců a představ, hledání cesty ke zvýšení psychické odolnosti a zlepšení fungování v mezilidských vztazích.

Dr. Vašková je spoluautorkou knihy „Je mi padesát – no a?“, kterou napsala spolu se svojí matkou. Kniha je zaměřena na mezigenerační a partnerské vztahové problémy.

Kazuistický webinář k duševnímu zdraví dětí květen 2022

Akreditovaný kurz: Podpora dětí s náročným chováním ve škole Praha

Akreditovaný kurz: Podpora dětí s náročným chováním ve škole Praha

 • LEKTORKY: Mgr. Marta Štrinclová a Mgr. Lydie Šlajchová
 • TERMÍN A ČAS KONÁNÍ: 13. 5. 2022 (10:00 – 17:00) a 14. 5. 2022 (09:00 – 16:00)
 • MÍSTO KONÁNÍ: Skautský institut, z. s., Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, učebna 219
 • CENA: 3.500 Kč

ČOSIV pořádá akreditovaný kurz pro zaměstnance ústavních zařízení a pro zaměstnance mateřských, základních a středních škol.

Obsah kurzu

Kurz přináší účastníkům základní poznatky o příčinách náročného chování dětí a představuje praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovému chování předcházet. Seznamuje účastníky se vztahem mezi stresem, projevy chování a prostředky, které podporují zklidnění dětí i dospělých. Pomůže porozumět dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne. Seznamuje s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí.

Lektorky ukazují prověřené postupy managementu chování a seberegulace dětí na konkrétních příkladech.

 • Kurz je akreditovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0049-SP/PC
 • Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MSMT- 21372/2020-5-459

Kurz je určen pro pracovníky, kteří

 • řeší ve třídě nebo u svých dětských klientů náročné chování,
 • mají ve třídě dítě, u kterého je podezření, že má doma vážné problémy,
 • mají v péči dítě, které prošlo traumatem a chtěli by mu pomoci, aby ve škole lépe prospívalo.

Přihlášky

 • Mgr. Monika Durďáková,
 • E-mail: monika.durdakova@cosiv.cz,
 • Tel.: 777 949 294

PDF pro tisk: Podpora dětí s náročným chováním, Marta Štrinclová a Lydie Šlajchová

Webinář: Jak předcházet agresi ve školním prostředí, jak na ni reagovat a jak ji vyhodnocovat

Webinář: Jak předcházet agresi ve školním prostředí, jak na ni reagovat a jak ji vyhodnocovat

 • LEKTORKA: Mgr. Kristýna Farkašová
 • FORMA: webinář – platforma ZOOM
 • CENA: 550 Kč (studenti 300 Kč)
 • KDY: 25. 4. 2022 od 14:00 – 17:00

Registrace a platba

Obsah webináře

Dozvíte se:

 • jak předcházet agresi ve školním prostředí,
 • jak správně reagovat na agresi, řev a slovní útoky,
 • jaký vliv má náš vnitřní stav na to, jak se druhý člověk zachová,
 • co znamená, že se ve chvíli agrese nacházíme v „tělově emočním poli“,
 • proč někdy reagujeme tak, že se ani nepoznáváme,
 • na co se zaměřit, chceme-li předejít agresi druhého člověka,
 • co dělat, když se dítě vzteky válí na zemi, mlátí druhé děti nebo ubližuje samo sobě,
 • jak zareagovat, když dítě použije invektivu, vulgarismus,
 • jak jednat s agresivním rodičem.

Medailonek lektorky

Kristýna Farkašová se již třetím rokem intenzivně vzdělává v oblasti podpory duševního zdraví dětí a pedagogů. Součástí je výcvik, který pro lektory organizuje ČOSIV ve spolupráci s norským partnerem Østbytunet.

Pracuje jako lektorka, terapeutka a krizová interventka. Po studiu sociální práce absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemické psychoterapii. Vyhledávají ji lidé se zájmem o osobnostní rozvoj nebo ti, kteří procházejí životní krizí.

Kristýna Farkašová má profesní certifikát pro Poradenství pro pozůstalé z Enneagram Professional Training Program in the Narrative Tradition, kurz telefonické krizové intervence, kurz práce traumatizovaným klientem. Podílela se na zavádění standardů kvality v sociálních službách a několik let pracovala v mobilním hospici Cesta domů. Píše texty na blogu Laskavá všednost a podílí se na tvorbě podcastu Hovorna.

Leták Agrese duben 2022

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním (stáhnout PDF)

Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky přicházejí i děti se závažným zdravotním znevýhodněním, které se ve své rodné zemi vzdělávaly ve speciálních a běžných školách. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání naléhavě doporučuje, aby byla co nejrychleji zajištěna kontinuita vzdělávání i v případě těchto dětí. K zařazení dítěte do školy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální školy) i k doporučení podpůrných opatření v běžné škole je podle platné legislativy nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Pro snížení administrativní zátěže kladené na rodiče těchto dětí a na poradenský i zdravotní systém je třeba proces vydání doporučení co nejvíce zjednodušit.

Na základě konzultace s Asociací pracovníků speciálně-pedagogických center doporučujeme následující postup:

 1. Podpis informovaného souhlasu s poradenskou službou, zajištění úkonů GDPR
 2. Zpracování anamnézy a předání zpráv z vyšetření na Ukrajině
 3. Vyšetření (psychologické/speciálně pedagogické dle zakázky)
 4. Seznámení zákonného zástupce s výsledky vyšetření
 5. Vydání doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

U většiny dětí se závažným zdravotním znevýhodněním jsou k dispozici lékařské a další odborné zprávy z Ukrajiny, kde jsou shodně s ČR diagnózy stanovovány v souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí (ICD 10/11). Z uvedeného důvodu je třeba z těchto zpráv vycházet a používat je jako podklad pro vypracování doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dětí s SVP. Vyžadování potvrzení standardně stanovené zdravotní diagnózy dětí také lékaři a klinickými pracovníky v ČR by náš zdravotní systém neúměrně zatížilo. Ukrajinské děti se znevýhodněním by v důsledku dlouhých čekacích lhůt neměly přístup do českých škol a lhůty by se protáhly i pro české děti, které čekají na potvrzení některých diagnóz až 6–12 měsíců.

Pracovníci školských poradenských zařízení (zejména speciálně pedagogických center) v poradenském procesu využívají tlumočníků a tam, kde to není možné, neverbální části diagnostických nástrojů. Pro orientační posouzení vzdělávacích potřeb dítěte společně s odbornými zprávami z Ukrajiny lze tento postup považovat v dané situaci za dostačující. Doporučení bude v těchto případech vydáváno jen na omezenou dobu, po kterou bude pedagogy ve třídě, do které bude dítě zařazeno, průběžně prováděna pedagogická diagnostika, na jejímž základě bude upravován obsah vzdělávání. Před koncem platnosti doporučení bude dítě nově vyšetřeno a případně bude doporučení upraveno. Pro děti se závažným zdravotním znevýhodněním, které se vzdělávaly ve speciálních školách, je vhodné
ve vzdělávání v tomto typu škol pokračovat i v ČR.

Rodiny, které přicházejí bez potřebné zdravotní dokumentace svých dětí, většinou opouštěly svůj domov v situaci bezprostředního ohrožení života nebo byly tyto dokumenty zničeny při bombardování. Doporučujeme umožnit, aby rodiče v těchto případech, obdobně jako k potvrzení profesní kvalifikace, napsali čestné prohlášení, že jejich dítěti byla stanovena příslušná diagnóza. Následně by se ve školském poradenském zařízení uplatnil výše uvedený postup.

Žádáme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby podpořilo co nejrychlejší proces zařazování ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním do vzdělávání. Situace jejich rodin je mnohonásobně ztížena, protože tyto děti vyžadují zvýšenou péči, neustálou pozornost, intenzivní podporu a stabilní prostředí. Jedině postupem popsaným výše bude také zajištěno, že se děti se závažným zdravotním znevýhodněním zařadí do vzdělávání v požadované lhůtě 90 dnů.

 

Webinář Podpora wellbeingu žáků i učitelů

Webinář Podpora wellbeingu žáků i učitelů

 • LEKTORKA: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 • FORMA: webinář – platforma ZOOM
 • KDY: 20. 4. 2022, 14:30 – 16:30
 • CENA: 550 Kč

Přihlášení a platba

Obsah webináře

Dozvíte se:

 • co je wellbeing a jak jej dobře podpořit u vás ve škole,
 • co je wellbeing učitele a jak v této těžké době učitele podpořit,
 • co pro sebe může udělat učitel sám,
 • jak efektivně podpořit třídní kolektiv a zažít hezké společné chvíle,
 • jak připravit kolektiv pro přijetí nového žáka.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o jiný termín, kontaktujte Mgr. Moniku Durďákovou.

 • monika.durdakova@cosiv.cz
 • tel: 777 949 294
PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Medailonek lektorky

Lenka Felcmanová je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogickou diagnostikou a inkluzivní pedagogikou. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání.

Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.