blog

domů / Archive by category "blog"
ACE study: Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život?

ACE study: Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život?

Respektovaný výzkum Center pro kontrolu a prevenci nemocí publikovaný v roce 1998 pod označením ACE Study o vlivu negativních zkušeností v dětství (NZD) na zdraví a kvalitu života v dospělosti je konečně dostupná v plné verzi i v češtině. Studie Adverse Childhood Experiences (ACE) Study patří dodnes k nejcitovanějším zdrojům v oblasti podpory ohrožených dětí a její forma je pravidelně replikována v dalších zemích světa včetně ČR, kde jsou výsledky prakticky totožné (WHO, 2017). „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že takto výrazně negativní zkušenosti bohužel zažívá mnoho dětí a mladistvých. Studie jasně ukazuje, že se každé čtvrté dítě setká s fyzickým násilím ze strany rodiče, každé páté dítě je, bylo nebo před dospělostí bude sexuálně obtěžováno a každé osmé dítě je u toho, když je jeho matka bita nebo jinak napadána,“ shrnuje výsledky ACE Study místopředsedkyně ČOSIV, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Zásadní změny v přístupu k ohroženým dětem

Na základě zjištění z ACE Study byly v celosvětovém měřítku přijaty zásadní změny v přístupu k ohroženým dětem ve zdravotnictví, vzdělávání i sociální práci. V souvislosti s dopady pandemie a restriktivních opatření je nutné se dopady negativních zkušeností zabývat. Proto jsme v ČOSIV původní ACE studii přeložili a poskytujeme její cenná a doposud málo známá zjištění odborníkům i široké veřejnosti.

Čím se studie zabývá

Studie u více než osmi tisíc účastníků zjišťovala, zda negativní zkušenosti v dětství mají vliv na častější rizikové chování, vyšší nemocnost a předčasné úmrtí v dospělosti. Studie konkrétně sledovala tyto negativní zkušenosti a jejich výskyt v dětství respondentů:

Nevhodné zacházení Disfunkční rodinné prostředí
psychické týrání užívání návykových látek v rodině
fyzické týrání duševní onemocnění v rodině
sexuální zneužívání násilí vůči matce
kriminální chování členů domácnosti

 

Sledované rizikové faktory, které přispívají k vyšší nemocnosti a úmrtnosti v dospělosti, zahrnovaly kouření, alkoholismus, užívání drog, nedostatek pohybu, deprese, pokusy o sebevraždu, rizikové sexuální chování, těžkou obezitu, závažné onemocnění (ischemická choroba, rakovina, mozková mrtvice a diabetes). Kromě souvislosti s negativními zkušenostmi v dětství s uvedenými rizikovými faktory studie hledala jejich možnou souvislost s onemocněními, která patří mezi hlavní příčiny úmrtí v dospělém věku.

Jaké jsou závěry ACE studie

 • Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že vystavení uvedeným negativním zkušenostem v dětství má za následek častější rizikové chování, nemocnost a chronické zdravotní obtíže, které vedou k předčasnému úmrtí v dospělosti.
 • Studie dále prokázala, že s četností negativních zkušeností v dětství roste i počet a závažnost jejich zdravotních a sociálních důsledků v dospělosti.
 • Následky dlouhodobého stresu, kterému je dítě vystaveno, se často neprojeví hned, ale až v průběhu života. Vedou k problémovému chování, nezdravému životnímu stylu, užívání návykových látek, psychickým problémům, neschopnosti zvládat stres a špatnému zdravotnímu stavu.
 • Celkem 52 % respondentů zažilo jednu ze sledovaných negativních zkušeností, 4 a více typů negativních zkušeností v dětství zažívalo dokonce 6,2 % dotázaných.
 • 5 z 10 nejčastějších příčin úmrtí je spojeno s negativními zážitky z dětství.
 • Až o 20 let dříve umírají lidé, kteří zažili šest a více typů negativních zkušeností z dětství.

Co s tím můžeme dělat

Klíčovým nástrojem pro snížení těchto alarmujících čísel je prevence a zmírňování následků tzv. toxického stresu způsobeného špatným zacházením a nepříznivými životními podmínkami v rodinném prostředí dítěte.

Věnujme studii a jejím závěrům pozornost a vhodně reagujme na negativní zkušenosti dítěte.  

 • Mějme oči otevřené. Včasné rozpoznání ohrožení může být rozhodující.
 • Učme děti, jak si poradit v náročných situacích pomocí nácviku socio-emočních a seberegulačních technik.
 • Podporujme dobré školní klima a wellbeing všech žáků a kolegů. Bezpečné a podporující prostředí pomáhá (nejen) žákům s negativními zkušenostmi. Pečujme o pohodu sebe a kolegů, a tím i celé školy.
 • Podpořme rodiny v psychosociální krizi, propojme je včas s odpovídající odbornou podporou. Zdravý vývoj dětí v jejich rodinném prostředí by měl být naší nejvyšší prioritou.
 • Rozšiřujme obecné povědomí o akutním a dlouhodobém vlivu negativních zkušeností na děti a jejich život v dospělosti . Poučenost odborníků může zásadně zvýšit účinnost poskytované péče.
 • Pomáhejme rodičům zdravě zvládat stres a náročné životní situace, aby děti nezažívaly toxický stres, který má negativní dopad na celý jejich pozdější život.
 • Zavádějme trauma respektující přístup ve školách. Těžištěm je povědomí pedagogů o dopadech a projevech negativních zkušeností, zvyšování pocitu bezpečí, předvídatelnosti a struktury prostředí například zprostředkováním možností volby, zřízením relaxačního místa či zavedením systému PBIS.

V době pandemie bohužel negativních situací v rodinách přibylo a je zřejmé, že bude přibývat i negativních důsledků s dopadem na zdraví a kvalitu života dětí. 

Role školy v podpoře ohrožených dětí

Škola má v podpoře dětí ohrožených negativními zkušenostmi zásadní roli. Děti a mladiství zde  tráví velký objem času a jsou významně ovlivňováni dlouhodobým působením dospělých i vrstevníků, s nimiž přichází do kontaktu. Učitelé mohou citlivým a poučeným přístupem výrazně přispět ke zmírnění následků působení toxického stresu  a zvyšovat odolnost dítěte vůči negativním zkušenostem v budoucnu. A to především pomocí pečujícího vztahu a modelováním vhodného chování a řešení náročných situací.

 • Doporučení, jak přistupovat k dítěti s traumatem, naleznete zde.
 • Vhodné pomůcky k podpoře seberegulace dětí naleznete zde.
 • Postup zřízení relaxačního místa ve třídě nebo škole naleznete zde.
 • Edukační video o vlivu traumatu na chování dítěte naleznete zde.
 • Celoškolní trauma-respektující přístup lze podpořit proškolením pedagogického sboru nebo zavedením celoškolního systému PBIS. Více o systému PBIS zde a školení pro ped. sbor zde.

Více informací o postupu při podezření na ohrožení dítěte a roli školy v sociálně-právní ochraně dětí naleznete zde.

Překlad kompletního znění ACE study najdete zde.

Děkujeme za finanční podporu Nadaci Albatros.

S čím jsme během pandemie pomohli?

S čím jsme během pandemie pomohli?

Pandemie dopadla na české školáky zdrcujícím způsobem. Naše školy byly zavřené nejdéle v Evropě a docházku vystřídala online výuka. 10 000 dětí na ni nebylo připojeno, protože nemělo odpovídající techniku. Mezi žáky a studenty stoupl výskyt úzkostí, deprese i sebevražd. Společnost je silná tak, jak silné jsou její nejslabší články.

S čím vším ČOSIV během pandemie pomohli? 

Podpořili jsme učitele a žáky

První polovina tohoto roku se odehrávala především ve stínu pokračující pandemie koronaviru. Během uzavřených škol jsme učitelům, školám i rodičů poskytli následující podporu.

Pořádali jsme řadu online webinářů a školení pro pedagogy a rodiče o tom, jak snižovat míru stresu a úzkosti v emočně vypjatých situacích. Záznamy webinářů najdete zde.

Připravili jsme také několik odborných doporučení školám, například jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol. Doporučení si můžete přečíst tady. Další doporučení k testování dětí a urychlení jejich návratu do škol najdete tady.

Vyzvali jsme vládu: děti jako vládní priorita

Na začátku února jsme vytvořili Apel vládě ČR, ve kterém jsme, společně s dalšími odbornými organizacemi, vyzvali vládu, aby se oblast duševního zdraví dětí stala viditelnou vládní prioritou a vláda umožnila co nejrychlejší návrat žáků do škol za dodržení nutných bezpečnostních opatření. Přečtěte si celé znění tady.

Upozornili jsme na negativní dopady uzavření škol na duševní zdraví a vzdělávání dětí a pojmenovali podporu, kterou je nutné v těchto oblastech zajistit. K apelu se přidaly více než čtyři desítky dalších organizací a akademických pracovišť.

Navrhli jsme, jak mírnit negativní dopady pandemie

Na konci května jsme vzhledem k neexistující dlouhodobější vládní strategii sestavili a s dalšími odbornými partnery zveřejnili vlastní Plán pro mírnění negativních dopadů pandemie na vzdělávání a duševní zdraví dětí. Plán obsahuje nutné kroky v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu

Zavedli jsme systém pozitivní podpory chování dětí v České republice

Celý školní rok jsme pokračovali v projektu, díky kterému pilotujeme zavádění unikátního mezinárodního systému PBIS na třech základních školách. Ten jim pomáhá formulovat celoškolní pozitivní očekávání (pro žáky i pedagogy) a poskytovat žákům tři úrovně potřebné podpory.

Na třech pilotních školách působíme na 149 pedagogů, kteří se snaží přistupovat k chování 1324 žáků podle principů PBIS. Mezi těmito žáky spadalo minulý rok 380 žáků do kategorie osob se znevýhodněním. Podrobněji v rozhovoru s koordinátorkou projektu.

Vytvořili jsme s Eduzměna týmy duševního zdraví

Jsme i nadále zapojeni do pilotního působení nadačního fondu Eduzměna na Kutnohorsku. Věnujeme se zde především podpoře multidisciplinární spolupráce zástupců školského, sociálního a zdravotního segmentu, rovným příležitostem a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a oblastem duševního zdraví a wellbeingu žáků i učitelů.

Jedním z výstupů naší práce je vznik prvních pilotních Multidisciplinárních týmů duševního zdraví působících přímo ve školském prostředí, které v regionu působí od července a školám jsou díky nim k dispozici speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, zdravotní sestry a dětský psychiatr, kteří mohou poskytovat podporu potřebným dětem a věnovat se i prevenci, osvětě a vzdělávání. Podrobněji zde.

Propojujeme na Mostecku odborníky a skupiny pracující s ohroženými dětmi

Díky podpoře Nadace České spořitelny můžeme realizovat rozsáhlý regionální projekt podpory ohrožených dětí na Mostecku. Jeho cílem je mimo jiné propojit místní odborníky a jednotlivé skupiny pracující s ohroženými dětmi.

V rámci projektu vznikne například Karta identifikace ohroženého dítěte, která pomůže včas identifikovat ohrožené děti, a Metodika koordinované mezioborové spolupráce. Součástí projektu je i vzdělávání pracovníků v sociálních službách, zdravotnictví, školství, policii o tom, jak tyto děti podpořit a vzájemně přitom spolupracovat. Poslední srpnovou středu zde proběhl první kazuistický seminář pro zástupce uvedených skupin. Více zde.

Do projektu se zapojí více než 120 aktérů a v budoucnu by měly zkušenosti a nástroje z něj sloužit k práci s ohroženými dětmi v celé České republice.

Hájíme zájmy dětí a mladých lidí: Národní plán obnovy

V dubnu jsme upozornili na to, že v návrhu Národního plánu obnovy, díky kterému ČR může získat až 182 miliard korun v rámci mimořádné podpory EU členským zemím, převažuje podpora průmyslu a infrastruktury před podporou lidí zasažených pandemií.

V plánu například vůbec není zahrnuta oblast podpory duševního zdraví dětí a mladých lidí, jež byli během pandemie zasaženi opravdu citelně. Přes naše opakovaná upozornění se návrh plánu v těchto oblastech nezměnil.

Připravili jsme kurz pro pedagogy zaměřený na podporu žáků s obtížemi v duševním zdraví a vyškolili jsme lektory tohoto kurzu

Ve spolupráci s experty z norského dětského psychiatrického centra Østbytunet jsme vytvořili kurz pro pedagogy, kteří vzdělávají žáky s traumatem a závažnějšími obtížemi v duševním zdraví. Jsme rádi, že osvědčené přístupy v podpoře dětí s vývojovým traumatem budou dostupné i v českých školách.

Věnovali jsme knihy dětským oddělením psychiatrických nemocnic

Díky podpoře mezinárodní nadace First Book jme mohli již pátým rokem dodat kvalitní dětské knihy do míst, kde dětem mohou zpříjemnit náročné chvíle. Dětské knihy ze čtyř různých nakladatelství se tak dostaly na dětská oddělení psychiatrických nemocnic na deseti různých místech ČR. Více tady.

Nabízíme odbornou pomoc a vzdělávání

Pro učitele i další pedagogické či sociální pracovníky máme k dispozici unikátní nabídku seminářů a webinářů k tématům wellbeingu, práce se stresem, podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mnoho dalších.

K uvedeným tématům provozujeme i poradnu a individuálně pomáháme těm, kteří se na nás obrátí.  Máme k dispozici expertní tým složený z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, učitelů a ředitelů škol, kteří prošli naším dlouhodobým kurzem. Členové tohoto týmu nabízí své odborné konzultace pro pracovníky ve vzdělávání i pro organizace či jednotlivce zaměřené na sociální práci. Od začátku roku jsme takto proškolili již více než 650 pedagogů a pedagogických pracovníků.

Kurz: Jak pracovat s dětmi s náročným chováním

Kurz: Jak pracovat s dětmi s náročným chováním

• Řešíte ve své třídě náročné chování?
• Přemýšlíte, co jej vyvolává a jak by mu bylo možné předcházet?
• Máte ve třídě dítě, u kterého máte podezření, že má doma vážné problémy, a chtěli byste mu pomoci?

Přihlašte se na MŠMT akreditovaný 16hod kurz Jak pracovat s dětmi s náročným chováním.

KDY?
13.10. – 14.10. oba dny 9:00 – 17:00

KDE?
Skautský institut v Praze, Staroměstské náměstí 1/4


Co si z kurzu odnesete?

 • základní poznatky o příčinách náročného chování dětí
 • praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovému chování předcházet
 • znalosti toho, jak působí stres na chování
 • vybrané prostředky podporující zklidnění dětí i dospělých
 • porozumění dynamice chování dětí – proč někdy dělají, co mají a jindy ne
 • seznámení se s dopady vývojového traumatu na chování a učení dětí
 • na konkrétních příkladech si ukážeme prověřené postupy managementu chování dětí a podpory jejich seberegulace

Lektorky:

Lektorky: Mgr. Zdenka Štefanidesová a Mgr. Marta Štrinclová, které prošly dvouletým výcvikem v práci s dětmi s náročným chováním


Seminář je vhodný pro pedagogy a sociální pracovníky.

Cena: 2650,- Kč

REGISTRACE u Moniky Durďákové: monika.durdakova@cosiv.cz nebo 777949294


Norské psycholožky školily v Praze o práci s dětmi s náročným chováním

Norské psycholožky školily v Praze o práci s dětmi s náročným chováním

Na dvoudenní návštěvu za námi na začátku září po několika odložených termínech kvůli pandemii koronaviru konečně mohly přijet dvě norské psycholožky Kaja Johanessen a Ann-Karin Nielsen Bakken z Dětského psychiatrického centra Østbytunet. S oběma dlouhodobě spolupracujeme a byly jsme s nimi v úzkém kontaktu během dvouletého výcviku o práci s dětmi s náročným chováním. Během něj jsme s účastníky výcviku navštívili i samotné centrum, kde obě působí.

Cílem jejich návštěvy byla především dvě akce – závěrečné dvoudenní školení pro účastníky výcviku a veřejný seminář pro studenty Pedagogické fakulty v Praze, učitele a další zájemce o téma práce s dětmi s náročným chováním.

 
Závěrečné dvoudenní setkání v rámci výcviku 

Účastnice výcviku se již velmi těšily na osobní setkání s lektorkami. Předmětem závěrečného bloku byl mimo jiné nácvik deeskalačních technik, které lze využít v kontaktu s rozrušeným dítětem. Tato část školení byla založená na modelování různých situací a osobním zážitku účastnic. Měly možnost vyzkoušet např. vhodné postupy přiblížení se k dítěti a přerušení probíhajícího konfliktu mezi dětmi ve školní lavici Na závěr dvoudenního setkání jsme společně plánovali další kroky v projektu – zejména to, jak a kde bude pilotován nově vytvořený vzdělávací program pro pedagogy zaměřený na práci s dětmi s náročným chováním.

Veřejný seminář na Pedagogické fakultě  

Ten byl určený nejen studentům fakulty, ale i všem pedagogickým pracovníkům a sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi a jejich rodinami. Dvouhodinový seminář vedla Ann-Karin Nielsen Bakken. Představila na něm mimo jiné různé deeskalační a regulační techniky, které mohou sociální i pedagogičtí pracovníci využít ke zklidnění ve třídách i na dalších místech, kde pracují s dětmi. 

Během semináře lektorka představila příklady dvou dětí s traumatizující negativní zkušeností. Jedno z nich se projevovalo více externalizovaně (vyrušovalo, bylo agresivní), druhé internalizovaně (působilo klidně, ale nesoustředilo se a ztrácelo kontakt s okolím). Poté popsala, jak se tyto děti projevují v pěti fázích stresové aktivace: Klid – Bdělost – Znepokojení – Strach – Zděšení. 

Na závěr prakticky ukázaly, jak přistupovat k rozrušenému dítěti a jak jej zklidnit právě pomocí různých deeskalačních technik. O seminář byl velký zájem, zúčastnilo se jej několik desítek posluchačů. Po skončení prezentace následovala celá řada dotazů.

Pokud jste se tohoto semináře nemohli zúčastnit, můžete poslechnout videozáznam z něj:

 

Jsme velmi rádi, že jsme se kromě času školení stihli s oběma norskými kolegyněmi setkat i méně formálně. Ve středu vpodvečer jsme se s nimi vypravili na krátkou vycházku po Praze a zakončili ji společnou večeří. Setkání a rozhovory s nimi jsou pro nás vždy velmi inspirativní a přínosné. Byli jsme tedy moc rádi, že na ně zbyl prostor i v jejich nabitém dvoudenním programu. Kromě setkání s námi se zde Kaja i Ann-Karin setkali i se dvěma novinářkami. Rozhovory s nimi si tak v nejbližší době budete moct přečíst ve dvou českých médiích. Oba vám poté určitě představíme zde na našem webu i na sociálních sítích.

Oba semináře byly pořádány v rámci projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí, financovaný z fondů EHP 2014-2021. Za podporu děkujeme Domu zahraniční spolupráce – DZS. 

 

Seminář Jak zvládat náročné dítě ve škole?

Seminář Jak zvládat náročné dítě ve škole?

JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ DÍTĚ VE ŠKOLE?
Efektivní metody a techniky ke zklidnění dítěte

Zveme vás na veřejný seminář v rámci projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí.

KDY?
9.9. 2021, od 14:00 do 16:00

KDE?
Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4,
Praha 1, Aula č. 112


Co se na semináři dozvíte?

 • Jaké mohou být příčiny náročného chování a jakých varovných signálů si všímat.
 • Regulační a deeskalační techniky ke zklidnění dítěte a preventivní opatření, která pomáhají dětem k soustředění na školní práci a předcházejí rozvoji náročného chování.

Lektorka:

Ann-Karin Nielsen Bakken, zkušená klinická psycholožka z Dětského psychiatrického centra Østbytunet.

Seminář bude v anglickém jazyce, tlumočení do českého jazyka zajištěno.


Seminář je vhodný pro pedagogy. Vstup je volný.

Vstup na seminář dle platných protiepidemických opatření.

REGISTRACE 👉 https://forms.gle/9pxseQPRAfcubhQ66 nebo na e-mailu: registrace@cosiv.cz

👉 Podrobnější informace o akci najdete na facebooku: https://www.facebook.com/events/3003980353221234/