Author: jiri

domů / Articles posted by jiri
Adventní kalendář 2022

Adventní kalendář 2022

Adventní kalendář pro pohodu a inspiraci


Na každý den jsme pro Vás připravili malou vánoční výzvu, která se dá zvládnout s dětmi i o samotě. Každý den má v sobě navíc odkaz na zajímavé materiály pro rodiče, učitele nebo kohokoliv se zvídavou myslí. Vánoční inspiraci si můžete stáhnout a poté vytisknout nebo si také můžete vytvořit svůj vlastní adventní kalendář. Zapište si s dětmi doma, ve škole či sami pro sebe, čím se tento měsíc potěšíte.

Adventní interaktivní kalendář, stačí kliknout na dané adventní pole a zobrazí se Vám materiál z naší dílny.

Přejeme Vám příjemnou zábavu!Jak se učí wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

Jak se učí wellbeing? ČOSIV přináší soubor metodik pro učitele

Do školní výuky se velkou revizí Rámcových vzdělávacích plánů dostává také důraz na wellbeing. Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj wellbeing celoživotně pečovat.  To zahrnuje např. schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy a zvládat stres. Učitelé tak stojí před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) proto připravila ucelenou metodiku 4R, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.

„Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience nabízí školám ucelený soubor aktivit pro děti od prvních tříd základních škol až po poslední ročníky středních škol zaměřených například na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky,“ uvedla manažerka projektu Veronika Bačová.

Metodiky učitelům pomohou otevírat i témata, která jsou ve školním prostředí relativně nová, například gender, pozitivní vnitřní dialog nebo vyhledání pomoci.

Soubor metodik 4R je původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z ČOSIV jej se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí. S novým školním rokem se začne pilotovat v různých typech škol v Praze a Mostě.

„Soubor je výjimečný v tom, že pokrývá celé základní a střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů. V pilotním projektu ji proto testujeme ve všech ročnících základní školy, na střední škole i odborném učilišti,“ doplnila Bačová

Ve všech třech zapojených školách ČOSIV proškolí učitele ve využívání metodik a jejich pilotáž bude průběžně vyhodnocovat. Důležitá bude reflexe učitelů i žáků. Po skončení pilotního období ČOSIV zapracuje připomínky a metodiky poskytne k dispozici zdarma všem školám, které o ně budou mít zájem.

Ucelené programy zaměřené na rozvoj sociálních a emočních dovedností pomáhají ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

„Program 4R pomůže dětem, aby si do dospělosti odnesly důležité znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou vést naplněný a spokojený život a úspěšně překonávat překážky, které je na jejich životní cestě potkají. Uplynulé dva roky nám jasně ukázaly, že je velmi potřebné,“ uzavřela předsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.

Co je rozvoj sociálně-emočních dovedností?

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je,
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich,
  • cítit a vyjadřovat empatii,
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy,
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí,
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny,
  • vytvářet pozitivní genderové normy,
  • přispívat ke společenské soudržnosti.

Sociální a emoční dovednosti pomáhají žákům rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny, výzvy a nepředvídatelné události.

Žáci, kteří se účastní kvalitně koncipovaných a vedených programů rozvoje sociálních a emočních dovedností dosahují lepších vzdělávacích výsledků a méně často se projevují náročným nebo rizikovým chováním včetně užívání alkoholu a drog.

Pokud se vzdělávání v této oblasti zaměřuje již na žáky prvních ročníků, může posílit jejich odolnost a pocit sounáležitosti se školou a spolužáky po celou dobu vzdělávání.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads and content, ad and content measurement, and audience insights, as well as to develop and improve products. With your permission we and our partners may use precise geolocation data and identification through device scanning. You may click to consent to our and our partners’ processing as described above. Alternatively you may access more detailed information and change your preferences before consenting or to refuse consenting. Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing. Your preferences will apply to this website only. You can change your preferences at any time by returning to this site or visit our privacy policy.

fgsdgsLorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing gfsdgddd
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing fgdsgsdf
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing fsdfasd
moje tabulka
fdadf

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads and content, ad and content measurement, and audience insights, as well as to develop and improve products. With your permission we and our partners may use precise geolocation data and identification through device scanning. You may click to consent to our and our partners’ processing as described above. Alternatively you may access more detailed information and change your preferences before consenting or to refuse consenting. Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing. Your preferences will apply to this website only. You can change your preferences at any time by returning to this site or visit our privacy policy.

rem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‚Content here, content here‘, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‚lorem ipsum‘ will uncover many web sites still in their 


Podporu v oblasti duševního zdraví pomohou ve školách zajistit nízkoprahová zařízení

Podporu v oblasti duševního zdraví pomohou ve školách zajistit nízkoprahová zařízení

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání dlouhodobě podporuje zavedení pozice sociálního pedagoga do škol. Již nyní však v projektu Signály hledáme a ověřujeme jiné formy zajištění propojení sociálních služeb a škol, protože dětí, které mezioborovou podporu potřebují, je vlivem současných krizí stále více. Sociální práci ve školách lze alespoň částečně zajistit díky spolupráci mezi nízkoprahovým zařízením a školou, která již v několika místech ČR velmi dobře funguje. Jak tato spolupráce může vypadat a jaké pozitivní přínosy má na včasnou a efektivní pomoc ohroženým dětem?

V důsledku pandemie covid-19 a konfliktu na Ukrajině narůstá počet dětí s komplexními potřebami. Pedagogové v této souvislosti stále častěji volají po zavedení pozice sociálního pedagoga. V projektu Signály jsme si ověřili, že jeho činnost lze aktuálně alespoň částečně zajistit pracovníkem nízkoprahového zařízení.

Forem spolupráce mezi nízkoprahovým zařízením a školou se nabízí celá řada. Pracovníci nízkoprahového zařízení mohou být přítomni ve školách o hlavních přestávkách, kde nabízejí konzultace, informují o své činnosti, a zároveň mohou odhalit dítě, které potřebuje jejich pomoc. Nebo intenzivně spolupracují se školou na řešení případu konkrétního dítěte a společně vytvářejí a realizují plán podpory. Kromě jiného pak mohou ve škole organizovat preventivní programy, pomocí kterých dětem pomyslně otevírají svá zařízení. Pracovníci nízkoprahového zařízení tak snadněji s dětmi navážou vztah a získají důvěru, která je pro efektivní podporu velmi podstatná. V rámci projektových dnů mohou také školní třídy přijít přímo do nízkoprahového zařízení na připravený program.

Hlavními přínosy spolupráce školy s nízkoprahovým zařízením je včasná detekce ohrožených dětí a jejich podpora, sladěný plán podpory, snížení zátěže pedagogů, zlepšení klimatu ve školách a v důsledku i lepší prospěch dětí.

V rámci projektu Signály se budeme snažit spolupráci mezi nízkoprahovými zařízeními a školami dále rozvíjet, protože jedním z cílů projektu je propojení aktérů z různých oborů a zefektivnění jejich spolupráce při podpoře ohrožených dětí.
Vytipovali jsme pro vás nízkoprahová zařízení, kde spolupráce se školami již velmi dobře funguje a mohou složit jako zdroj inspirace, jak tuto formu mezioborové spolupráce uchopit.

Nízkoprahový klub Kámen pro děti a mládež od 6 – 26 let v Chomutově https://www.svetlokadanzs.cz/kontakty/

Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa https://www.komunitnicentrum.com/cz/kontakty-na-komunitni-centrum.html

Ratolest Brno https://www.ratolest.cz/kontakt/

Rodina v centru, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle https://www.rodinavcentru.cz/kontakt/

Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Hudba je skvělá příležitost jak poznat sám sebe, jak se uvolnit a také je ideální prostředník pro navazování nových přátelství. I proto projekt Signály společně s Mladí ladí dětem uspořádali na Sportovišti Albrechtická koncert pro bezmála 300 mosteckých dětí z mateřských a základních škol. Na akci nechyběli zástupci nízkoprahových klubů, kteří představili svou činnost a pro děti připravili zajímavé hry a aktivity.

Některé děti mohou mít omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli všem dětem zpříjemnit dopoledne koncertem Timbalooloo pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem. „Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní se ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly.“, uvádí sám autor metody Timbalooloo a držitel Grammy, newyorský jazzman, Oran Etkin.

Na sportovišti nechyběli zástupci z klubu Sovička z Charity Most a z Klubu národnostních menšin, kteří nachystali například lovení rybiček nebo chůzi na chůdách a oslovili dětské návštěvníky zajímavými pracovními listy. „Cílem projektu Signály je propojit aktéry z různých oborů a zefektivnit jejich spolupráci při podpore ohrožených dětí. Právě i podobné akce mohou takovou spolupráci nastartovat a také otevřít některým dětem brány nízkoprahových klubů „, zhodnotila účast nízkoprahových zařízení na koncertě manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.