Author: jiri

domů / Articles posted by jiri
Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Projekt Signály uspořádal pod záštitou města pro mostecké děti interaktivní vzdělávací koncert s držitelem Grammy

Hudba je skvělá příležitost jak poznat sám sebe, jak se uvolnit a také je ideální prostředník pro navazování nových přátelství. I proto projekt Signály společně s Mladí ladí dětem uspořádali na Sportovišti Albrechtická koncert pro bezmála 300 mosteckých dětí z mateřských a základních škol. Na akci nechyběli zástupci nízkoprahových klubů, kteří představili svou činnost a pro děti připravili zajímavé hry a aktivity.

Některé děti mohou mít omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli všem dětem zpříjemnit dopoledne koncertem Timbalooloo pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem. „Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní se ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly.“, uvádí sám autor metody Timbalooloo a držitel Grammy, newyorský jazzman, Oran Etkin.

Na sportovišti nechyběli zástupci z klubu Sovička z Charity Most a z Klubu národnostních menšin, kteří nachystali například lovení rybiček nebo chůzi na chůdách a oslovili dětské návštěvníky zajímavými pracovními listy. „Cílem projektu Signály je propojit aktéry z různých oborů a zefektivnit jejich spolupráci při podpore ohrožených dětí. Právě i podobné akce mohou takovou spolupráci nastartovat a také otevřít některým dětem brány nízkoprahových klubů „, zhodnotila účast nízkoprahových zařízení na koncertě manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.

KID pomůže včas rozpoznat ohrožené děti. Díky spolupráci resortů ji využijí různé profese

KID pomůže včas rozpoznat ohrožené děti. Díky spolupráci resortů ji využijí různé profese

Učitelé, sociální pracovníci, ale i policisté a další profese dostanou nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání vznikla tzv. Karta KID, která obsahuje znaky k rozpoznání ohrožených dětí i základní postup, jak jim pomoct. Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, pro které je karta určena.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství, vnitra a zdravotnictví dostala společný úkol – sjednotit indikátory ohroženého dítěte napříč resorty – v Národním akčním plánu pro duševní zdraví na období 2020–2030. Tvorbu karty KID a její pilotáž na Mostecku zajistila v těsné spolupráci s psychology a dalšími dotčenými profesemi Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

„Jedná se o unikátní počin, na kterém spolupracovala čtyři ministerstva a ukazuje se tak, že meziresortní spolupráce může přinést velmi důležité a potřebné výstupy, které jistě uvítají všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi a které pomohou především samotným ohroženým dětem“, říká spoluautorka karty KID a místopředsedkyně ČOSIV speciální pedagožka Lenka Felcmanová.

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi – tzv. karta KID obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků – fyzické znaky špatného zacházení s dětmi, znaky projevující se v chování dítěte, a nakonec znaky rizikového chování pečujících osob.

Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“. Karta popisuje i postup, jak zajistit ochranu dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy v případě akutního a chronického ohrožení. Obsahuje též důležité kontakty, na které je možné se obrátit. Karta je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID budou moci včas zaznamenat znaky ohrožení konkrétního dítěte a budou vědět, jak v takové situaci jednat.

„Pedagogický pracovník může být v mnoha případech jedinou osobou, která je mimo rodinu s dítětem v kontaktu a může na jeho ohrožení upozornit. Proto velmi vítám kartu KID, která učitelům poslouží jako návod, jak ohrožené dítě poznat a jak dále postupovat“, zdůrazňuje Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

„Karta KID dala systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Nyní mohou policisté lépe identifikovat ohrožené dítě a nasměrovat k němu pomoc dříve, než se jeho situace zkomplikuje“, dodává za Ministerstvo vnitra Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.

„Pracovníci v sociálních službách, a především zaměstnanci Orgánu sociálně právní ochrany dětí hrají v problematice ohrožených dětí zásadní roli. Také oni kartu KID vítají, protože jasně definuje děti v akutním bezprostředním ohrožení a v chronickém ohrožení a pomáhá ostatním profesím se v problematice lépe zorientovat“, doplňuje za MPSV Mgr. Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb.

„Každé dítě má právo na bezpečí a spokojený život bez ohledu na to, do jakých podmínek se narodí, proto doufám, že právě karta KID pomůže zachytit ohrožené děti včas a stabilizovat tak jejich životní podmínky a duševní zdraví co nejdříve“, shrnuje Klára Laurenčíková z týmu reformy psychiatrické péče při ministerstvu zdravotnictví.

Kartu KID je možné začít používat okamžitě. ČOSIV je zároveň připravena pomoct s proškolením pracovníků, kteří by s ní měli pracovat. Ministerstva již mají naplánovaný systém implementace karty KID do jednotlivých regionů, aby se tento nástroj včasné identifikace ohroženého dítěte dostal co nejdříve do praxe.

Například resort vnitra zahrnul opatření k implementaci KID karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027. Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím sítě metodiků prevence (krajští metodici prevence – metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – školní metodici prevence). Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KDI nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Cílem je posílit tak povědomí odborné veřejnosti o včasné identifikaci ohrožení dítěte a možnosti dalšího postupu.

KONTAKTY:

Anna Francová, PR specialista, ČOSIV anna.francova@cosiv.cz, +420 732 739 124

Odborní garanti:

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, garantka agendy dětského duševního zdraví při Ministerstvu zdravotnictví ČR, klara.laurencikova@cosiv.cz,

PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže, michal.cerny@msmt.cz, 234 811 446

Ing. Kamila LINDAUEROVÁ, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality, kamila.lindauerova@mvcr.cz, +420 603 190 156

Mgr. Kateřina Bělohlávková, vedoucí oddělení preventivních činností a dobrovolnictví, odbor prevence kriminality, katerina.belohlavkova@mvcr.cz, +420 703 438 755

Mgr. Kristýna Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny, Ministerstvo práce a sociálních věcí, kristyna.kotalova@mpsv.cz, 221 922 412

V předvánočním čase zavítal projekt Signály s hudebním workshopem do základních škol a nízkoprahových zařízení

V předvánočním čase zavítal projekt Signály s hudebním workshopem do základních škol a nízkoprahových zařízení

Hudba léčí, hudba spojuje… I takový podtitul by mohla mít akce Vánoční hudbohraní, kterou jsme společně s Mladí ladí dětem uspořádali ve dvou mosteckých základních školách, v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička a Klubu národnostních menšin.

Ve znevýhodněných lokalitách jsou omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli právě dětem z těchto lokalit, ale nejen jim, zpříjemnit předvánoční čas hudebním workshopem pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem. Společně s Djembe a Caxixi tak za hodinu mohly procestovat celý svět, a přitom si zazpívat, zatančit a dozvědět se spoustu zajímavého. Hudební workshop zaujal děti i učitele svou promyšlenou metodikou na velmi vysoké úrovni.

Hudba je nejen terapeutický nástroj, ale je také univerzálním jazykem. V průběhu workshopu se ukázalo, že když se děti dobře cítí a aktivity je baví, tak mnohem lépe spolupracují. Po vzoru zahraničních studií i praxe bychom chtěli podpořit využívání hudby v náročných situacích jako terapeutický prvek, který pomáhá navrátit se do psychického stavu umožňujícího efektivnější učení.

„Akci hodnotím velmi pozitivně. Mladí ladí dětem opravdu moc dobře ví, co dělají a k čemu daná věc má sloužit. Bylo krásné pozorovat, jak dokáže hudba spojovat všechny děti bez rozdílu. Všechny děti dostaly prostor objevit své dovednosti, nikdo je nehodnotil a nerozděloval na ty hodné a zlobivé. Velmi mě překvapilo, jak rychle byly děti schopné naučit se text k jednotlivým písním a jak rychle je dokázaly doplnit tancem. Celý koncept Mladí ladí dětem je za mě totálně nadčasový a respektující.“, shrnula program koordinátorka regionální platformy projektu Signály Martina Koplová.

Na konci října proběhl v mostecké knihovně Veletrh služeb, který pořádal projekt Signály

Na konci října proběhl v mostecké knihovně Veletrh služeb, který pořádal projekt Signály

Cílem veletrhu bylo představit organizace, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Osobní setkání pracovníků konkrétních služeb má pozitivní dopad na efektivnější vyhledání pomoci pro dítě s jakýmkoliv problémem.

V Mostě působí nespočet služeb, organizací, spolků a klubů, kteří se dětem věnují. I když se na první pohled může zdát, že mostecké organizace nabízí velké množství služeb, většina z nich má skoro permanentně plnou kapacitu. Účastníci veletrhu se shodli, že jim chybí intenzivní kurz pro zvýšení rodičovských kompetencí, dětská psychiatrická péče nebo dostatek výjezdních krizových týmů. Všechny tyto služby by ještě více pomohly snížit míru ohrožení dítěte.

Je zapotřebí se této problematice na Mostecku věnovat. Možná o trochu více než v jiných regionech. Z analýzy dat víme, že každé sedmé dítě na Mostecku žije v rodině s příspěvkem na živobytí. Obzvlášť vysoký je počet dětí umisťovaných do ústavní péče. Mostecko třikrát až čtyřikrát převyšuje průměrné hodnoty za ČR.

„Z relativně malé akce se vyklubalo setkání s velkým rozsahem. U jednoho stolu seděli zástupci zdravotnictví, školství, vnitra nebo sociálních služeb a vznikl tak prostor pro společnou diskuzi. Téma bylo jasné, jak napojit rodiny s ohroženými dětmi do vhodných služeb. Předtím se mohlo zdát, že některé služby chybí, ale postupně se zjistilo, že o nich pouze řada odborníků vlastně ani neví… Někteří si po skončení veletrhu slíbili, že se ihned propojí a z toho jsem měla velkou radost. Vnímala jsem, že účastníkům veletrhu pomáhá vědět, že na to nejsou sami…“, shrnula výsledek veletrhu koordinátorka regionální platformy projektu Signály Martina Koplová.

Organizátoři akce plánují v blízké době vytvořit informační leták, na kterém budou všechny důležité služby pro ohrožené děti a kontakty pohromadě.

Projekt Signály, jsme v tom s vámi.

Kurz s Focus Boxem

Kurz s Focus Boxem

V mostecké knihovně proběhl kurz, který pomáhá vést kreativní a hravý rozhovor s dítětem

Cílem veletrhu bylo představit organizace, které aktivně pracují s ohroženými dětmi. Osobní setkání pracovníků konkrétních služeb má pozitivní dopad na efektivnější vyhledání pomoci pro dítě s jakýmkoliv problémem.

V Mostě působí nespočet služeb, organizací, spolků a klubů, kteří se dětem věnují. I když se na první pohled může zdát, že mostecké organizace nabízí velké množství služeb, většina z nich má skoro permanentně plnou kapacitu. Účastníci veletrhu se shodli, že jim chybí intenzivní kurz pro zvýšení rodičovských kompetencí, dětská psychiatrická péče nebo dostatek výjezdních krizových týmů. Všechny tyto služby by ještě více pomohly snížit míru ohrožení dítěte.

„Jedna z pomůcek, která je součástí sady, je kouzelná hůlka. Stejně jako v pohádce slouží pro vytvoření kouzla, pro změnu. Stačí jenom dítěti položit otázku „Co bys chtěl změnit, co potřebuješ, co se má stát…“. Rázem se nám podaří zjistit, co dítě trápí nebo co mu schází. Nebo lze při rozhovoru s dítětem využít soubory obrázků, které se hodí pro vyprávění příběhů, zjištění potřeb nebo vysvětlení. Například pokud chceme dítěti připodobnit nějakou situaci, která ho čeká,a ještě ji nikdy nezažil. Ať už se jedná o návštěvu soudu nebo příchod do dětského domova“, shrnula nejzajímavější pomůcky manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.

„Zúčastnila jsem se školení s Focus Boxem a musím říct, že to byla opravdu super akce. Focus Box je výborný nástroj pro komunikaci s dětmi a nesmělými rodiči. Nebojím se říct, že je to nástroj, který se dá použít i v jiných institucích. Ve školách, na policii nebo u soudů. Já tedy určitě oceňuji maňásky. Mám už představu, jakého si ušiji k sobě do ordinace. Je to opravdu jednoduchá pomůcka, jak si s dětmi začít hrát, povídat si a více se otevřít.“, sdělila jedna z účastnic pediatrička MUDr. Veronika Dobiášová.

Tímto kurzem jsme zase o krůček blíže k pochopení dětských traumat.

Společně pomáháme ohroženým dětem, projekt Signály

Pro účastníky byl kurz velmi přínosný. Jak většina z nich podotkla, už se moc těší, až budou techniky aplikovat v praxi.