Author: Alžběta Faltysová

domů / Articles posted by Alžběta Faltysová
Připojili jsme se k výzvě ke zvýšení podpory duševního zdraví kreativitou ve vzdělávání

Připojili jsme se k výzvě ke zvýšení podpory duševního zdraví kreativitou ve vzdělávání

V situaci dlouhodobého působení stresu, kdy již více než dva roky žijeme v prostředí nejistoty, častých změn a omezení aktivit či přímo zdrojů, je vážně narušena psychika mnoha dětí, dospívajících i dospělých.

Především lidem ze znevýhodněného prostředí, ekonomicky nestabilním rodinám a dětem s vysokou mírou traumatických zkušeností hrozí zhoršení duševního i fyzického zdraví. V důsledku pandemie vzrostlo také riziko rodinných neshod (stres z častých změn nebo omezení kontaktů mimo rodinu), které při dlouhodobém působení velmi negativně ovlivňují psychiku všech, zejména dětí a dospívajících.

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině opět přináší nejistotu, obavy a strach, čímž se jen umocňuje dlouhodobá psychická zátěž a snižuje kapacita vhodně reagovat v běžných i konfliktních situacích.

Dlouhodobý stres, a především vysoké nároky kladené v důsledku souvisejících opatření, narušují psychickou pohodu dětí. „Na řadu dětí a dospívajících, stejně jako na mnoho dospělých, má současné zvýšené celospolečenské napětí související s dvěma roky pandemie a aktuální válkou na Ukrajině vysoce negativní dopad.

Kreativní činnosti mohou pomoci redukovat stres i úzkosti a pomoci dětem i pedagogům lépe zvládat toto náročné období. Naopak nepřiměřený tlak na učební výkon a nedostatek pohybových či uměleckých aktivit představují riziko pro psychickou stabilitu a duševní zdraví,“ říká Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Současný stav v přístupu k duševnímu zdraví dětí není vzhledem k situaci dostačující, a proto navrhujeme následující opatření, která mohou podpořit wellbeing žáků i učitelů a tím zmírnit možné riziko další vlny sebepoškozování a přibývání sebevražd na našich školách.

Navrhovaná opatření

Spolupráce učitelů a odborníků z kulturně – kreativních odvětví vytváří funkční a bezpečné prostředí, podporuje jejich wellbeing, umožňuje stát se aktivním aktérem změny ve svém okolí, a navíc funkčně propojuje formální a neformální vzdělávání. V současné situaci může kreativní vzdělávání budovat resilienci (odolnost) vůči stresu a sloužit jako prevence psychické nepohody a souvisejících konfliktů.

Spolupráce s psychoterapeuty a psychology

Kreativní a umělecké aktivity jsou ze své podstaty prostředkem k vyjádření a zpracování emocí, vjemů a zkušeností (negativních i pozitivních). Učitelé mohou ve spolupráci s organizacemi kreativního odvětví konzultovat a dále spolupracovat s odborníky na odhalení projevů psychické nestability. Ty se u kreativního vyjadřování mohou projevit výrazněji než v běžném vyučování a na úpravě kreativních a uměleckých aktivit směrem ke zvýšení terapeutického potenciálu aktivit, jako je arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie nebo biblioterapie.

Zajištění včasné podpory při identifikaci rizika psychických obtíží

Učitelé by měli být vnímaví k projevům ohrožení vývoje dítěte a v případě podezření zprostředkovat kontakt na odpovídající služby pro dítě i rodinu.

Naplňování potřeb dětí v oblasti seberealizace: kreativní aktivity naplňují základní lidské potřeby a podporují motivaci. Kreativní přístup ke vzdělávání a propojení běžné výuky s uměním může pomoci dětem nalézt nové cesty sebevyjádření, znovu navázat či posílit vztahy v kolektivu.

Níže podepsané organizace zaměřené na kreativní vzdělávání jsou připraveny v této oblasti poskytnout různé přístupy a konkrétní aktivity pro školní kolektivy či pro pedagogy.

Minimalizace stresu a podpora skupinových kreativních aktivit

K tomu, aby se lidský mozek mohl učit, potřebuje určité podmínky. Tou nejzásadnější je pocit bezpečí, které podporuje klidná atmosféra, kreativní vyžití, společné aktivity a odpočinek – například při vyučovacích hodinách výchov a různých kreativních a uměleckých aktivitách.

Podpora participace prostřednictvím kreativní práce: zavedením základních kreativních principů a aktivit je přirozeně podporována participace žáků na vlastním vzdělávacím směřování. Při výuce výchov, stejně tak jako v běžných hodinách, mohou být žáci a studenti motivováni k výběru zaměření kreativní práce (v rámci probírané oblasti), forem zpracování i prostředků k vyjádření zvoleného tématu.

Kreativní vzdělávání a umění ve školách vytváří podmínky pro větší autonomii žáků a podporuje wellbeing. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka.

Výzvu podpořila radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu MHMP MgA. Hana Třeštíková a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Mariana Čapková.

Výzvu podporují

 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
 • Kreativní Praha z.ú.
 • EDUin, o.p.s
 • uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, z.s.
 • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)
 • Máš umělecké střevo? z.s.
 • Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.
 • Institut pro restorativní justici, z.s.
 • JSS Prague, z.s.
Zapojte se do fokusní skupiny a pomozte tak s vývojem výukových materiálů na podporu dětí s traumatickými zkušenostmi

Zapojte se do fokusní skupiny a pomozte tak s vývojem výukových materiálů na podporu dětí s traumatickými zkušenostmi

27. června od 15 do 18 hodin

Do expertní fokusní skupiny hledáme mladé lidi ve věku od 18 do 30 let, kteří za sebou mají traumatickou zkušenost z dětství či dospívání.

Šlo tehdy ve vaší situaci udělat něco jinak, abyste to měli snazší? Chcete přispět k tomu, aby další děti v podobné situaci měly lepší zkušenost?

Pokud ano, můžete se zapojit do expertní fokusní skupiny a sdílet s námi své zkušenosti.

Na fokusní skupinu se přihlašujte e-mailem na port@cosiv.cz

Místo konání

Skautský institut
Staroměstské náměstí 4/1
Praha

Vaše zkušenosti nám pomohou lépe pochopit potřeby dětí s traumatem a nastavit tak východiska pro tvorbu vzdělávacího programu.

Více informací

Vytváříme inovativní vzdělávací program pro pedagogické a sociální pracovníky. Základem naší práce je koncept trauma respektujícího přístupu a péče, pozitivní podpora chování na školách a další.

Pro naši práci je velmi důležitý názor mladých lidí.

Projekt je součástí programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme.

Třídní PBIS, systematická podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Třídní PBIS, systematická podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě

Začněte ve třídě využívat efektivní management chování postavený na ověřených principech. Naučí vás to nový MŠMT akreditovaný kurz Třídní PBIS neboli Podpora chování a předcházení konfliktům ve třídě.

Naučíte se šetřit čas a energii vynakládanou na řešení konfliktů a současně vhodným způsobem podporovat děti, aby se lépe chovaly, zlepšil se jejich postoj k učení a školní výsledky.

Představíme vám principy fungování prvních pater frameworku PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) tak, že je dokážete zavést ve své třídě a s kolegy postupně rozšířit na celou školu.

Obsah kurzu

 • Základní poznatky o náročném chování a možnostech, jak mu předcházet aplikací jednoduchých principů.
 • Představení unikátních intervencí, které vám pomohou lépe zvládnout náročné chování, pokud se vyskytne.
 • Příklady regulačních technik, nácviku chování a přístupů podporujících respektující vztahy.
 • Specifika přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem (dysfunkční rodinné vztahy, zážitky z války i dopady pandemie).

Lektorky

 • Mgr. Anna Kubíčková
 • Mgr. Julie Janečková

Termín

6. a 7. června 2022  od 09:00 do 17:00

Místo konání

Skautský institut, z. s., Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, učebna 219, 2. patro

Cena

4.550 Kč

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem Č.j.: MSMT- 536/2022-4-24

Registrace a další informace

Mgr. Monika Durďáková, monika.durdakova@cosiv.cz, tel: 777 949 294

 

Staňte se akreditovaným koučem Pozitivní podpory chování PBIS 

Staňte se akreditovaným koučem Pozitivní podpory chování PBIS 

Letáček ke stažení v pdf Zde

Hledáme kolegy se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, psychologie nebo sociální práce a zkušeností s lektorováním či vystupováním na veřejnosti, kteří během podzimu 2022 absolvují kurz Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behaviour Interventions System).

Kurz má akreditaci MŠMT. Úspěšným absolvováním kurzu se stanete naším lektorem a získáte CERTIFIKACI, která vám umožní školit první úroveň systému Pozitivní podpory chování PBIS na základních školách v Česku.

Délka trvání kurzu

Kurz tvoří 49 vyučovacích hodin a 26 hodin samostudia. Materiály a intervizi zajistíme my.

Hlavní témata kurzu

 • Nevhodné chování žáků a dopady na průběh a výsledky vzdělávání
 • Principy celoškolního systému PBIS a jejich vliv na chování žáků
 • Základní prvky PBIS a jejich implementace v základních školách
 • Akční plánování v pedagogickém sboru a evaluace dopadů systému
 • Tři úrovně podpory PBIS a jejich vzájemné propojení
 • Udržitelnost systému PBIS ve škole a mezioborová spolupráce

Co absolvováním kurzu získáte

 • Stanete se naším certifikovaným lektorem a budete pod kontinuálním odborným vedením expertů na PBIS.
 • Stanete se průkopníky účinného a mezinárodně uznávaného systému v Česku.  
 • Stanete se žádaným odborníkem a oporou pedagogických sborů.
 • Objevíte nové metody a cesty,  jak pomoci dětem s náročným chováním i pedagogům.
 • Budete mít práci, která dává smysl.

Termín výběrového řízení

Výběrové řízení na první podzimní kurz proběhne 22. a 23. června 2022. Kurz bude probíhat na podzim 2022 (náhradní termín je možný dle dohody).

Žádost o registraci s přiloženým CV nebo odkazem na váš profil na Linkedin, posílejte emailem na: kurzPBIS@cosiv.cz

Kdy bude kurz probíhat

Prezenční část kurzu bude probíhat v říjnu a listopadu v Praze, v termínech:

 • Pátek 7.10. 2022
 • Sobota 8.10. 2022
 • Neděle 9.10. 2022
 • Pátek 21.10. 2022
 • Sobota 22.10.2022
 • Neděle 23.10. 2022
 • Pátek 11.11. 2022
 • Sobotu 12.11 2022

Cena

25.000 Kč

 • Platbu je po individuální dohodě možné rozdělit
 • Akreditace kurzu číslo: MSMT- 536/2022-4-24

Lektorky

 • PhDr Lenka Felcmanová, Ph.D. – certifikovaný kouč PBIS a garant kurzu 
 • Mgr. Anna Kubíčková – certifikovaný kouč PBIS 

Další lektoři a přední zahraniční experti budou přispívat v rámci jednotlivých lekcí.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně pedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky.

V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

V ČOSIV se věnuje zavádění výzkumně ověřených přístupů v oblasti managementu chování žáků ve školách a podpory vzdělávání dětí s vývojovým traumatem. Je vedoucí pracovní skupiny věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

Mgr. Anna Kubíčková

Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově, kde pokračuje v doktorském studiu. V průběhu magisterského studia působila mimo jiné v mateřské škole pro děti s ADHD. V rámci doktorského studia realizuje projekt s názvem Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí.

V roce 2019 se zúčastnila konference v Londýně (UK) na téma podpory žáků ze sociálně znevýhodněných oblastí a absolvovala dvouměsíční stáž v Illinois (USA), kde se účastnila školení a konferencí týkajících se implementačního rámce Pozitivní podpory chování PBIS a je nadále v profesním kontaktu s předními odborníky v této oblasti. V roce 2020 absolvovala krátkou stáž ve Vancouveru (Kanada), kde navázala spolupráci s odborníky implementujícími PBIS na místních školách.

V současné době působí v ČOSIV, z. s. jako členka expertního týmu a koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem. Dále je členkou pracovní skupiny wellbeingu ve vzdělávání projektu Partnerství 2030+ a aktivně působí na katedře speciální pedagogiky PedF UK.

Profil absolventa

Osvojil si dovednosti potřebné k budování systému Pozitivní podpory PBIS na školách. Má hluboké znalosti o PBIS a jeho zavádění v  praxi. Prezentuje PBIS prostřednictvím krátkých webinářů, konferencí a odborných akcí. Ve spolupráci s námi školí pedagogy. Je připraven zajistit školám podporu při zavádění PBIS v prvním roce implementace. V případě potřeby konzultuje proces zavádění PBIS na pravidelných reflektivních setkáních. Má k dispozici rozšiřující materiály poskytované ČOSIV a možnost se s podporou ČOSIV dále vzdělávat.

Když mozek spustí alarm ve škole, jak zvládnout stresovou reakci

Když mozek spustí alarm ve škole, jak zvládnout stresovou reakci

Pilotní školení spadající pod Projekt EHP: Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí. Školení je určené pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ.

 • Lektorka: Mgr. Kristýna Farkašová 
 • Kdy: 31. 5. 2022, 9:00-16:00 
 • Kde: skautský institut, z. s., staroměstské náměstí 4/1, 110 00 praha 
 • Cena: zdarma 
 • Kontakt pro přihlášení: monika.durdakova@cosiv.cz 

Číslo projektu: ehp-cz-in-1-001

Obsah školení

 • Stres a jeho vliv na fungování člověka
 • Rozdíl mezi pozitivním a negativním stresem 
 • Obranné reakce a jejich různé formy 
 • Stupně aktivace systému reakce na stres 
 • Negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma)
 • Zcitlivělý systém reakce na stres – co způsobuje 
 • Význam pečující osoby pro zdravý vývoj dítěte 
 • Tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra) 
 • Vývoj mozku v závislosti na jeho užívání – seberegulace 
 • Regulace shora dolů, regulace vztahem, senzomotorická regulace – jak na to a co lze využít v praxi