Author: admin

domů / Articles posted by admin
Máme místo příčin problémů řešit jen následky? Úřad vlády ČR odpovídá na dopis poskytovatelů sociálních a dalších služeb ohledně krácení ESF+

Máme místo příčin problémů řešit jen následky? Úřad vlády ČR odpovídá na dopis poskytovatelů sociálních a dalších služeb ohledně krácení ESF+

Minulý týden jsme obdrželi odpověď na prosincový dopis iniciativy Za bydlení premiéru Andreji Babišovi ve věci nastavení čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF+) na období 2021–2027. Dokument podepsaný státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou však místo věcných odpovědí na naše dotazy a požadavky vyvolává několik dalších otázek.

První otázka se týká samotných přesunů financí mezi jednotlivými evropskými programy. Paní tajemnice Hrdinková ve svém dopise argumentuje, že prostředky na pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením a chudobou bude možno čerpat také z jiných evropských programů, konkrétně Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Tuto možnost samozřejmě vítáme, přesto je na místě se zeptat: Proč česká vláda nechce na pomoc sociálně znevýhodněným využít přímo alokace ESF+ a místo prevence sociálního vyloučení se soustředí až na pomoc těm, kteří upadli do chudoby? A dále: dokáže vláda poskytnout záruku, že prostředky z evropských sociálních programů nebudou přesunuty do jiné, zcela nesouvisející sféry – a to zejména v situaci, kdy státní tajemnice pro evropské záležitosti v dopise sama přiznává, že se snaží vyjednat v rámci čerpání co největší flexibilitu?

Na tomto místě nepůsobí příliš povzbudivě ani zmínka o tom, že česká vláda údajně hodlá kromě prostředků plynoucích z rozpočtu Evropské unie využívat také prostředků z rozpočtu státního. Lze věřit, že vláda vyčlení na problémy v sociální sféře dostatečný podíl z českého rozpočtu, když totéž nedokáže zajistit ani u evropských fondů, které jsou na tuto oblast přímo určeny?

Paní tajemnice Hrdinková v reakci na dopis předsedovi vlády dále jeho signatáře žádá o doložení zápisů monitorovacích výborů OPZ+ a OP JAK a Rady pro ESIF. Doufáme, že jde o pouhé nedorozumění. Jinak bychom se totiž museli ptát, jak je možné, že státní tajemnice pro evropské záležitosti není obeznámena s volně dostupnými dokumenty resortů vlády ČR a že si o ně říká nevládním neziskovým organizacím.

Další požadavky poskytovatelů sociálních a dalších služeb prozatím vyslyšeny nebyly. V problematice nastavení vyplácení plateb ex ante namísto ex post doporučuje paní tajemnice Hrdinková obrátit se na ministryni financí Alenu Schillerovou, v otázce participativnosti a transparentnosti dalšího procesu pak na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Za tato doporučení děkujeme a o jednání s oběma ministryněmi požádáme. Nicméně se domníváme, že koordinovaný přístup ze strany paní tajemnice s cílem zajistit plně funkční program a jeho podmínky by řešení usnadnil.

Na samotný dopis budeme reagovat ještě během tohoto týdne. Věříme, že se vše brzy vyjasní a další jednání povede k hmatatelnějším výstupům.

Připravili jsme pro učitele článek o Pozitivní podpoře chování PBIS

Připravili jsme pro učitele článek o Pozitivní podpoře chování PBIS

Pro listopadové vydání časopisu Učitelský měsíčník (03/2020) jsme napsali podrobný článek o zavádění systému PBIS do škol. Dozvíte se, jak můžete ve třídě zavést některé principy systému, které pomáhají předcházet nevhodnému chování žáků. Seznámíte se tak například s praktickými radami, jak upravit uspořádání třídy nebo jak sjednotit pozitivní formulace očekávání i vhodné přístupy k ohroženým dětem. Všechny tyto postupy je možné zavádět ihned v jednotlivých třídách nebo systematicky a celoškolně, což ještě zvýší pozitivní dopad na chování žáků. 

Článek se podrobně věnuje 1. úrovni podpory chování, tedy proaktivní primární prevenci, která míří na všechny žáky třídy nebo školy bez rozdílu. Informace o zintenzivnění podpory pro skupiny dětí, jež vyžadují cílenou podporu 2. úrovně, nebo poskytování vysoce individualizované podpory 3. úrovně pro žáky s komplexními potřebami, budeme dále doplňovat na našich webových stránkách www.pbiscr.cz. 

“Podpora chování žáků je nedílnou součástí kultury školy. Ve škole, která systematicky pozitivně ovlivňuje své klima, se žákům lépe soustředí na vzdělávací obsah a učitelé mohou mnohem více času věnovat výuce na úkor řešení výchovných problémů,” píší v úvodu článku naše expertky Anna Kubíčková a Lenka Hečková.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Podpora během pandemie

Podpora během pandemie

Návrat dětí do škol po přerušení výuky a adaptace

 

 

Podpora během pandemie

1. Doporučení ČOSIV k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Kontakty, materiály, infografiky

3. Videa a webináře

 

Výzvy ČOSIV z první vlny pandemie

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Řízení školy: Jak zavádět systém Pozitivní podpory chování (PBIS) na základních školách

Přečtěte si náš podrobný článek o zavádění systému PBIS do základních škol, který vyšel v listopadovém vydání odborného pedagogického magazínu Řízení školy.

V článku se mimo jiné dočtete o tom, že aby bylo možné dlouhodobě a efektivně podporovat žáky na všech třech úrovních prevence tohoto systému – primární, sekundární i terciální  musí škola nejen zavádět doporučované principy a intervence, ale i vytvořit efektivní strukturu pro zavádění celého systému. Ta umožní vhodně využívat kapacity zaměstnanců, motivovat k dalšímu pokroku a sledovat úspěšnost zavádění systému PBIS ve vztahu ke specifickým cílům školy. 

V článku se kromě základních informací o systému PBIS dozvíte, jakými fázemi bude škola při jeho zavádění procházet a které složky systému je pro efektivní zavedení třeba vybudovat a koordinovat. 

Celý článek si můžete přečíst zde.

Doporučení k provozu speciálních škol

Doporučení k provozu speciálních škol

Doporučení k provozu speciálních škol (PDF)

Z důvodu nutnosti zvýšené podpory dětí s těžšími hendikepy ve vzdělávání a celkové podpory jejich rodin v péči zůstávají školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv. speciální) v provozu i v době mimořádných opatření a omezení provozu škol. Pedagogové speciálních škol se dlouhodobě nacházejí ve velmi složité situaci. Žáci speciálních škol nemají z důvodu různých hendikepů povinnost nosit roušky a většina pedagogů je ve výuce nosit nemůže, protože by jim žáci nerozuměli či se jich dokonce báli. Vzhledem k aktuální pandemické situaci, kdy Česká republika stále drží neslavné prvenství v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel, přičemž aktuální počty stále narůstají, je nutné zajistit dětem i pedagogům adekvátní podmínky a podporu. Obdobné lze analogicky aplikovat i na mateřské školy.

K provozu speciálních škol v období pandemie doporučujeme:

  1. Ze strany systému:

Umožnit očkování pedagogů speciálních a mateřských škol prioritně ve fázi 1B

Situace pedagogů ve speciálních a mateřských školách je specifická tím, že zde neplatí povinnost nošení roušek a řada dětí zde z důvodu svého znevýhodnění nebo věku hůře dodržuje základní hygienické návyky. Také blízký a intenzivní kontakt s dětmi je zde nezbytností. Proto doporučujeme jejich prioritní očkování hned zkraje fáze 1B.

Zajistit možnost volby mezi prezenčním a distančním vzděláváním

Někteří rodiče z důvodu obav o zdraví svých dětí se zdravotním hendikepem nebo z důvodu obav o jejich blízké preferují nechat své děti doma a současnou povinnou školních docházku vnímají více jako diskriminaci než pomoc. V současné době je nezbytně nutné umožnit dětem plnit povinnou školní docházku buď prezenčním nebo distančním způsobem, a to na základě volby rodiny.

Zajistit nárok rodičů na ošetřovné

Pokud rodiče zvolí výuku distančním způsobem, musí mít nárok na ošetřovné ve stejném režimu jako ostatní rodiče. Rodiče dětí pečující o dítě se zdravotním postižením zároveň bez věkové hranice 10 let věku dítěte. A to včetně rodičů, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými a svou podnikatelskou činnost vykonávají na základě zákona o důchodovém pojištění z důvodu péče jako činnost vedlejší.

  1. Ze strany škol:

Umožnit pedagogickým pracovníkům z rizikových skupin pracovat distančně

Pedagogičtí pracovníci ohrožení vyšším rizikem nákazy a negativních následků viru COVID-19 by měli mít možnost pracovat distančně (například realizovat distanční výuku skupin dětí, které se budou vzdělávat distančním způsobem, realizovat podpůrné a přípravné činnosti pro kolegy ve školách, plnit jiné činnosti dle zadání ředitele školy).

Zajistit ve školách zvýšená bezpečností opatření

Zajistit a dodržovat zvýšenou bezpečnost a hygienu pro všechny zúčastněné. Pedagogický personál vybavit dostatečným množstvím ochranných pomůcek
(např. obličejové štíty) a hygienických pomůcek (např. dezinfekce, rukavice).

  1. Ze strany aktérů vzdělávání:

Dbát na prevenci a posilovat imunitu

Z dostupných studií vyplývá, že dobrou prevencí i podporou snižující negativní dopady viru na lidský organizmus je pravidelný příjem vitaminu D, C a zinku. Vedle pohybu na čerstvém vzduchu, lehké stravy a péče o duševní zdraví, zvažte také pravidelné užívání vitamínů a minerálů.

Nebojte se požádat o pomoc

Bezplatnou psychologická pomoc pro pedagogy řešící obtížné situace v důsledku koronakrize nabízí Národní pedagogický institut ČR na svém novém portálu na podporu společného vzdělávání Zapojme všechny. Pro konzultaci svých problémů můžete využít také osvědčené nonstop linky důvěry.