PŘIPOMÍNKY k návrhu novely školského zákona

domů / blog / PŘIPOMÍNKY k návrhu novely školského zákona

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zpracovala připomínky k aktuálně předloženému návrhu novely školského zákona. Za nejvíce problematickou změnu považujeme návrh na zrušení pozice asistenta pedagoga jako podpůrného opatření poskytovaného na principu individualizované podpory znevýhodněných žáků základních škol v míře, kterou nezbytně potřebují k vyrovnání příležitostí a uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními.

Novela navrhuje ukotvit asistenta pedagoga jako standardní pedagogickou pozici v základním  a zájmovém vzdělávání formou tzv. parametrizace, přičemž změna je zdůvodněna sjednocením a zlepšením pracovních podmínek asistentů pedagoga a snížením administrativní zátěže na straně škol, školních družin a školských poradenských zařízení.  

Parametrizace pozic asistentů pedagoga není v principu špatným záměrem, pro zvyšování jistoty a stability této pozice ze strany ředitelů i samotných asistentů pedagoga. Je však nezbytné nadále zachovat pozici asistenta pedagoga jako podpůrné opatření, tak aby školy měly i nadále možnost získat asistenta pedagoga nad rámec parametrizovaných úvazků, pokud bude zřejmé, že jejich rozsah nedostačuje k zajištění vzdělávání znevýhodněných žáků v dané škole. A to zejména pro žáky se zvýšenou potřebou individuální podpory anebo pro školy s vyšším počtem žáků socioekonomicky znevýhodněných.  

Úvazky asistentů pedagoga mají být nově financovány podle předem nastavených parametrů školy, jejichž koeficienty však zatím nejsou známy a bude je upravovat až podzákonný předpis (nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů).  

Současně se plánuje novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška SVP). Úprava se dotkne zejména přílohy č. 1, podle které nebude možné poskytnout podpůrné opatření asistent pedagoga v základních školách a školních družinách. Jedná se o stejné legislativní ukotvení zavedené u základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální školy) novelou vyhlášky SVP, účinnou od ledna 2020, která zakázala poskytování některých podpůrných opatření včetně asistenta pedagoga v těchto školách. V tomto bodě je však vyhláška SVP v rozporu se školským zákonem (i mezinárodními úmluvami), které zakotvují právní nárok každého dítěte na podporu, jakou ke vzdělávání potřebuje bez ohledu na druh školy, ve kterém se vzdělává (tj. škola veřejná, soukromá, speciální). I z tohoto důvodu se jí z podnětu několika organizací zabývá Kancelář veřejného ochránce práv a také ČOSIV dlouhodobě navrhuje zrušení této její části pro rozpor podzákonného předpisu se zákonem.   

Zkušenosti ze speciálních škol ukazují, že žáci s potřebou individuální podpory jsou v těchto školách v důsledku parametrizace častěji neoprávněně, že škola nemá dostatek asistentů pedagoga a další personální podpory k tomu, aby dokázala vzdělávání dítěte adekvátně zajistit (po rodičích je vyžadována úhrada osobní asistence tj. sociální služby, jsou směřováni do individuálního vzdělávání, nebo jejich dětem není umožňována návštěva školní družiny). Obáváme se, že parametrizace bez zachování podpůrného opatření asistent pedagoga, bude mít obdobné dopady na dětí s potřebou intenzivní individualizované podpory i v běžných školách.  

Zároveň je zrušení zajištění právního nároku na podporu vyrovnávající znevýhodnění dítěte v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána.  V případě dětí se zdravotním postižením se jedná o závazek vyplývající pro ČR z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb.m.s), která zavazuje státy poskytovat „účinná opatření individuální podpory“ (viz čl. 24). 

Za nesystémový považujeme fakt, že asistent pedagog jako podpůrné opatření je rušen pouze v základním školství, tedy v segmentu vzdělávání, kde děti plní povinnou školní docházku. Právě v době povinné školní docházky by měl stát garantovat, že znevýhodněné děti při vzdělávání dostanou podporu, která jim zajistí naplnění jejich vzdělávacích možností a užívání práv na rovnoprávném základě s ostatními. 

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center k návrhu novely zpracovala obdobné stanovisko, ke kterému je možné se připojit podpisem. Znění stanoviska naleznete zde.