Připojili jsme se k výzvě ke zvýšení podpory duševního zdraví kreativitou ve vzdělávání

domů / blog / Připojili jsme se k výzvě ke zvýšení podpory duševního zdraví kreativitou ve vzdělávání

V situaci dlouhodobého působení stresu, kdy již více než dva roky žijeme v prostředí nejistoty, častých změn a omezení aktivit či přímo zdrojů, je vážně narušena psychika mnoha dětí, dospívajících i dospělých.

Především lidem ze znevýhodněného prostředí, ekonomicky nestabilním rodinám a dětem s vysokou mírou traumatických zkušeností hrozí zhoršení duševního i fyzického zdraví. V důsledku pandemie vzrostlo také riziko rodinných neshod (stres z častých změn nebo omezení kontaktů mimo rodinu), které při dlouhodobém působení velmi negativně ovlivňují psychiku všech, zejména dětí a dospívajících.

Aktuální válečný konflikt na Ukrajině opět přináší nejistotu, obavy a strach, čímž se jen umocňuje dlouhodobá psychická zátěž a snižuje kapacita vhodně reagovat v běžných i konfliktních situacích.

Dlouhodobý stres, a především vysoké nároky kladené v důsledku souvisejících opatření, narušují psychickou pohodu dětí. „Na řadu dětí a dospívajících, stejně jako na mnoho dospělých, má současné zvýšené celospolečenské napětí související s dvěma roky pandemie a aktuální válkou na Ukrajině vysoce negativní dopad.

Kreativní činnosti mohou pomoci redukovat stres i úzkosti a pomoci dětem i pedagogům lépe zvládat toto náročné období. Naopak nepřiměřený tlak na učební výkon a nedostatek pohybových či uměleckých aktivit představují riziko pro psychickou stabilitu a duševní zdraví,“ říká Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Současný stav v přístupu k duševnímu zdraví dětí není vzhledem k situaci dostačující, a proto navrhujeme následující opatření, která mohou podpořit wellbeing žáků i učitelů a tím zmírnit možné riziko další vlny sebepoškozování a přibývání sebevražd na našich školách.

Navrhovaná opatření

Spolupráce učitelů a odborníků z kulturně – kreativních odvětví vytváří funkční a bezpečné prostředí, podporuje jejich wellbeing, umožňuje stát se aktivním aktérem změny ve svém okolí, a navíc funkčně propojuje formální a neformální vzdělávání. V současné situaci může kreativní vzdělávání budovat resilienci (odolnost) vůči stresu a sloužit jako prevence psychické nepohody a souvisejících konfliktů.

Spolupráce s psychoterapeuty a psychology

Kreativní a umělecké aktivity jsou ze své podstaty prostředkem k vyjádření a zpracování emocí, vjemů a zkušeností (negativních i pozitivních). Učitelé mohou ve spolupráci s organizacemi kreativního odvětví konzultovat a dále spolupracovat s odborníky na odhalení projevů psychické nestability. Ty se u kreativního vyjadřování mohou projevit výrazněji než v běžném vyučování a na úpravě kreativních a uměleckých aktivit směrem ke zvýšení terapeutického potenciálu aktivit, jako je arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie nebo biblioterapie.

Zajištění včasné podpory při identifikaci rizika psychických obtíží

Učitelé by měli být vnímaví k projevům ohrožení vývoje dítěte a v případě podezření zprostředkovat kontakt na odpovídající služby pro dítě i rodinu.

Naplňování potřeb dětí v oblasti seberealizace: kreativní aktivity naplňují základní lidské potřeby a podporují motivaci. Kreativní přístup ke vzdělávání a propojení běžné výuky s uměním může pomoci dětem nalézt nové cesty sebevyjádření, znovu navázat či posílit vztahy v kolektivu.

Níže podepsané organizace zaměřené na kreativní vzdělávání jsou připraveny v této oblasti poskytnout různé přístupy a konkrétní aktivity pro školní kolektivy či pro pedagogy.

Minimalizace stresu a podpora skupinových kreativních aktivit

K tomu, aby se lidský mozek mohl učit, potřebuje určité podmínky. Tou nejzásadnější je pocit bezpečí, které podporuje klidná atmosféra, kreativní vyžití, společné aktivity a odpočinek – například při vyučovacích hodinách výchov a různých kreativních a uměleckých aktivitách.

Podpora participace prostřednictvím kreativní práce: zavedením základních kreativních principů a aktivit je přirozeně podporována participace žáků na vlastním vzdělávacím směřování. Při výuce výchov, stejně tak jako v běžných hodinách, mohou být žáci a studenti motivováni k výběru zaměření kreativní práce (v rámci probírané oblasti), forem zpracování i prostředků k vyjádření zvoleného tématu.

Kreativní vzdělávání a umění ve školách vytváří podmínky pro větší autonomii žáků a podporuje wellbeing. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka.

Výzvu podpořila radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu MHMP MgA. Hana Třeštíková a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Ing. Mariana Čapková.

Výzvu podporují

  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
  • Kreativní Praha z.ú.
  • EDUin, o.p.s
  • uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, z.s.
  • Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)
  • Máš umělecké střevo? z.s.
  • Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.
  • Institut pro restorativní justici, z.s.
  • JSS Prague, z.s.