Projekt „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

domů / Aktuality NČS / Projekt „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“
Projekt „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

V únoru 2021 jsme nastartovali unikátní projekt ochrany dětí. Má pomoci včas odhalit jejich problémy a systematicky je řešit

V Česku je dnes násilím a chudobou ohroženo každé desáté dítě, koronavirová krize situaci ještě prohloubila. Ve spolupráci s městem Most jsme spustili pilotní projekt, který by měl tuto neblahou situaci zmírnit, a především systematicky řešit. V projektu vzniká mimo jiné nástroj podobný tomu, který dnes policisté běžně používají při rozeznávání domácího násilí.

 Vzniknou srozumitelné metodické nástroje, se kterými budou jednotlivé profesní skupiny systematicky pracovat v rámci své běžné působnosti. Jde především o indikátory pro včasnou identifikaci dětí v psychosociálním riziku. Současně na tyto sady indikátorů bude navázána metodika pro aplikaci systému včasné a koordinované intervence popisující role a odpovědnosti jednotlivých aktérů,“ vysvětlila místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.„Záměrem projektu je vytvořit a pilotně tyto nástroje vyzkoušet v Mostě. Věříme, že mohou pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, a současně mohou snížit zátěž kladenou na jednotlivé složky systému při podpoře ohrožených dětí. Naše role spočívá především ve zprostředkování kontaktů a doporučení na osoby a subjekty, které by bylo vhodné do projektu zapojit,“ uvedla náměstkyně primátora města Most Markéta Stará.

Do projektu, který finančně podpořila Nadace České spořitelny, se v následujících třech letech zapojí zástupci pedagogů, dětských lékařů, psychologů, pracovníků sociálních služeb a poradenských zařízení, také policistů, soudců, preventistů, úředníků a zástupců neziskových organizací, které poskytují podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

„Jsme nadšení, že se projekt rozjel. Naše nadace se snaží být inovativní laboratoří v oblasti vzdělávání a podpořit iniciativy a postupy, které jsou unikátní, dobře cílené a s prokázaným dopadem. A změna v životě dětí, které se díky tomuto projektu mohou dočkat včasné a pro život zcela rozhodující péče, pro nás takovou iniciativou bezesporu je,“ vysvětlila Kateřina Šaldová, programová manažerka nadace.

Tříletý projekt je unikátní nejen v tom, že vzniká napříč všemi zásadními profesními skupinami, ale i v tom, že spojil hned čtyři ministerstva, kterých se daná problematika dotýká (ministerstvo školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí). Pilotáž proběhne na Mostecku, má nicméně ambici stát se součástí národních metodik.

Mezioborová spolupráce je podle nás klíčem k úspěchu – zástupci jednotlivých skupin, které jsou s dětmi a jejich rodinami v kontaktu – mohou snáze sdílet své poznatky, popřípadě společně identifikovat problém a zejména účinně jej řešit. Tedy vědět, kam a kdy se obrátit o pomoc v případě ohrožení dítěte. Díky tomu budeme s to včas zahájit podporu ohrožených dětí a snížit riziko, že dojde k jejich dlouhodobé traumatizaci. Tím dosáhneme efektivnější intervence pro děti a jejich rodiny postavené na koordinované spolupráci klíčových aktérů systému. Věříme, že projekt v Mostě bude příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní,“ uvedla předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Pilotně ověřenou kartu k vyhodnocení míry ohrožení dítěte, by měl mít k dispozici každý policista, lékař či učitel, a i zástupci dalších profesí, které s dětmi přicházejí do kontaktu. Pomocí jednoduchých vodítek budou moci snáze vyhodnotit situaci v rodině, a pružně tak reagovat a dítěti včas pomoct.

Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, které mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů a přístupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny – v návaznosti na identifikované potřeby a míru ohrožení. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ doplnila Lenka Felcmanová.

Tisková zpráva (PDF)