Výzva Vládě České republiky

domů / blog / Výzva Vládě České republiky
Výzva Vládě České republiky

Výzva Vládě České republiky (PDF)

 

 

 

 

V Praze dne 21. února 2021

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,

žádáme vás, abyste v zájmu lidí žijících v České republice rozhodli na svém pondělím
zasedání o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027 o 10 %
a rozhodli o ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise.
Dále vás vyzýváme, abyste nepřijali návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021–
2027 tak, jak jej předložilo Ministerstvo financí, a nařídili jejich přepracování takovým
způsobem, který by odpovídal podmínkám stanoveným v předchozím programovém
období. Pokud by byl schválen současný návrh Pravidel spolufinancování rušící výjimku
z povinné spoluúčasti, významně by se snížila absorpční kapacita poskytovatelů
sociálních služeb, což by neumožnilo čerpat finanční prostředky jak neziskovým
a příspěvkovým organizacím, tak obcím.

Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně
projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem,
kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově
navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže
a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních
sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních
preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na
péči, tak prevenci i inovace a dalších.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vyzýváme vás, abyste své
rozhodnutí ve věci čerpání evropských fondů přehodnotili. Domníváme se, že v této
pandemií zasažené době by krácení ESF+ a ztížení přístupu k jeho prostředkům bylo
nedůstojným a neetickým rozhodnutím, které jde proti zájmům a potřebám lidí žijících
v naší zemi.

Zasláno na vědomí Vládě České republiky