Měsíc: Únor 2021

domů / 2021 / Únor
PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Dne 4.2. 2020 jsme představili na konferenci DYSKORUNKA 2020(21) základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

Záznam prezentace si můžete pustit zde

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva k projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“

Tisková zpráva (PDF)

Startujeme unikátní projekt ochrany dětí. Má pomoci včas odhalit jejich problémy a systematicky je řešit

V Česku je dnes násilím a chudobou ohroženo každé desáté dítě, koronavirová krize situaci ještě prohloubila. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) nyní ve spolupráci s městem Most spouští pilotní projekt, který by měl tuto neblahou situaci zmírnit, a především systematicky řešit. V projektu vzniká mimo jiné nástroj podobný tomu, který dnes policisté běžně používají při rozeznávání domácího násilí.

 Vzniknou srozumitelné metodické nástroje, se kterými budou jednotlivé profesní skupiny systematicky pracovat v rámci své běžné působnosti. Jde především o indikátory pro včasnou identifikaci dětí v psychosociálním riziku. Současně na tyto sady indikátorů bude navázána metodika pro aplikaci systému včasné a koordinované intervence popisující role a odpovědnosti jednotlivých aktérů,“ vysvětlila místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.„Záměrem projektu je vytvořit a pilotně tyto nástroje vyzkoušet v Mostě. Věříme, že mohou pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám, a současně mohou snížit zátěž kladenou na jednotlivé složky systému při podpoře ohrožených dětí. Naše role spočívá především ve zprostředkování kontaktů a doporučení na osoby a subjekty, které by bylo vhodné do projektu zapojit,“ uvedla náměstkyně primátora města Most Markéta Stará.

Do projektu, který finančně podpořila Nadace České spořitelny, se v následujících třech letech zapojí zástupci pedagogů, dětských lékařů, psychologů, pracovníků sociálních služeb a poradenských zařízení, také policistů, soudců, preventistů, úředníků a zástupců neziskových organizací, které poskytují podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

„Jsme nadšení, že se projekt rozjel. Naše nadace se snaží být inovativní laboratoří v oblasti vzdělávání a podpořit iniciativy a postupy, které jsou unikátní, dobře cílené a s prokázaným dopadem. A změna v životě dětí, které se díky tomuto projektu mohou dočkat včasné a pro život zcela rozhodující péče, pro nás takovou iniciativou bezesporu je,“ vysvětlila Kateřina Šaldová, programová manažerka nadace.

Tříletý projekt je unikátní nejen v tom, že vzniká napříč všemi zásadními profesními skupinami, ale i v tom, že spojil hned čtyři ministerstva, kterých se daná problematika dotýká (ministerstvo školství, zdravotnictví, vnitra a práce a sociálních věcí). Pilotáž proběhne na Mostecku, má nicméně ambici stát se součástí národních metodik.

Mezioborová spolupráce je podle nás klíčem k úspěchu – zástupci jednotlivých skupin, které jsou s dětmi a jejich rodinami v kontaktu – mohou snáze sdílet své poznatky, popřípadě společně identifikovat problém a zejména účinně jej řešit. Tedy vědět, kam a kdy se obrátit o pomoc v případě ohrožení dítěte. Díky tomu budeme s to včas zahájit podporu ohrožených dětí a snížit riziko, že dojde k jejich dlouhodobé traumatizaci. Tím dosáhneme efektivnější intervence pro děti a jejich rodiny postavené na koordinované spolupráci klíčových aktérů systému. Věříme, že projekt v Mostě bude příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní,“ uvedla předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.

Pilotně ověřenou kartu k vyhodnocení míry ohrožení dítěte, by měl mít k dispozici každý policista, lékař či učitel, a i zástupci dalších profesí, které s dětmi přicházejí do kontaktu. Pomocí jednoduchých vodítek budou moci snáze vyhodnotit situaci v rodině, a pružně tak reagovat a dítěti včas pomoct.

Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, které mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů a přístupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny – v návaznosti na identifikované potřeby a míru ohrožení. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ doplnila Lenka Felcmanová.

 

WEBINÁŘ: První reakce v emočně vypjatých situacích 

WEBINÁŘ: První reakce v emočně vypjatých situacích 

WEBINÁŘ: První reakce v emočně vypjatých situacích

Kdy: 1. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin

Kde: platforma ZOOM

Cena: 250 KČ, 150 KČ (pro studenty – po přidání do košíku vložte kupon student)

 

 

KOUPIT ONLINE WEBINÁŘ

KOUPIT ZÁZNAM WEBINÁŘE

V době pandemie má péče o duševní zdraví zásadní význam. I když nemusíme momentálně situaci vnímat kriticky, přesto nás chaos, nejistota a ztráta kontroly negativně ovlivňují. Opatření dopadají především na děti a mladistvé, kterým zásadně mění trávení školního i volného času. Bohužel ne všechny děti vyrůstají v bezpečném, harmonickém a podpůrném prostředí, především při současných nárocích a stresu působícím na jejich rodiče. Mnoho rodin se navíc dostalo do existenčních problémů, které ovlivňují přímo i nepřímo duševní pohodu a chování děti i dospělých.  S příchodem distančního vzdělávání se tak mohou děti ocitat v dlouhodobě stresujícím až nevhodném prostředí.

Nabízíme Vám konkrétní tipy, jak zvyšovat duševní pohodu u sebe, svých blízkých nebo svých žáků či studentů. Poradíme Vám, jak se zachovat v náročných situacích a vysvětlíme proč mozek reaguje tak, jak reaguje. Webináře jsou určeny široké veřejnosti, pedagogickým pracovníkům, pedagogům mimoškolních aktivit, studentům a všem se zájmem o možnosti podpory duševního zdraví a zvládání náročného chování. 

Webinář zaměřený na doprovázení lidí v úzkých místech jejich životů, ať už jde o děti nebo dospělé, je určen pro pracovníky pomáhajících profesí. 

  • Krize nás zpravidla zasáhne hlubším způsobem jak na úrovni těla, tak na úrovni myšlení a emocí.
  • Jak můžeme doprovodit člověka, který se ocitl v úzkém místě?
  • Jak poznáme, že se v něm právě nachází?
  • Kudy vykročit? Jak se zachovat ve chvíli velkých emocí?
  • Co spíše prospívá, a co naopak situaci ztěžuje? Kde leží limity našeho doprovázení?
  • Jak se postarat o sebe, provázíme-li jiné lidi krizemi? 
  • Jak navýšit svůj vlastní klid?
  •  Tipy pro práci s tělem. Dovednost umět situaci, co nejlépe zvládnout, ale také ji pro sebe ukončit, odejít od ní.   

Lektoruje:

  • Kristýna Farkašová, druhým rokem se intenzivně vzdělává v odborném výcviku, zaměřeném na podporu duševního zdraví dětí i pedagogů, poskytovaném ČOSIV ve spolupráci s Norským centrem Østbytunet. Pracuje jako lektorka, terapeutka, krizová interventka. Ve své terapeutické praxi se setkává s lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, ale také s těmi, kteří se nachází v mezních místech svých životů. Po studiu sociální práce absolvovala mj. pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii. Má profesní certifikát pro Poradenství pro pozůstalé, z Enneagram Professional Training Program in the Narrative Tradition, Telefonické krizové intervence i pro Práci s traumatizovaným klientem.Pracovní zkušenosti má z oblasti přímé péče v sociálních službách, se zaváděním Standardů kvality do sociálních služeb, několik let pracovala v Cestě domů – hospicovém občanském sdružení.

Jak webinář funguje:

1) Po zaplacení vstupenky obdržíte e-mail s přístupovými údaji.
2) Připojíte se přes notebook, počítač, mobilní telefon. Prostředí ZOOM nevyžaduje instalaci softwaru na váš počítač.
3) V den konání se jednoduše přihlásíte. Z pohodlí vašeho domova či kanceláře.
4) V případě technických potíží s připojením, volejte tel. 739 638 757
Výzva Vládě České republiky

Výzva Vládě České republiky

Výzva Vládě České republiky (PDF)

 

 

 

 

V Praze dne 21. února 2021

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,

žádáme vás, abyste v zájmu lidí žijících v České republice rozhodli na svém pondělím
zasedání o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027 o 10 %
a rozhodli o ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise.
Dále vás vyzýváme, abyste nepřijali návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021–
2027 tak, jak jej předložilo Ministerstvo financí, a nařídili jejich přepracování takovým
způsobem, který by odpovídal podmínkám stanoveným v předchozím programovém
období. Pokud by byl schválen současný návrh Pravidel spolufinancování rušící výjimku
z povinné spoluúčasti, významně by se snížila absorpční kapacita poskytovatelů
sociálních služeb, což by neumožnilo čerpat finanční prostředky jak neziskovým
a příspěvkovým organizacím, tak obcím.

Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně
projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem,
kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově
navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže
a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních
sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních
preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na
péči, tak prevenci i inovace a dalších.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vyzýváme vás, abyste své
rozhodnutí ve věci čerpání evropských fondů přehodnotili. Domníváme se, že v této
pandemií zasažené době by krácení ESF+ a ztížení přístupu k jeho prostředkům bylo
nedůstojným a neetickým rozhodnutím, které jde proti zájmům a potřebám lidí žijících
v naší zemi.

Zasláno na vědomí Vládě České republiky

Dítě v ohrožení

Dítě v ohrožení

Dítě v ohrožení (PDF)

Jak poznat dítě v ohrožení při online výuce a jakou pomoc můžeme nabídnout?

Krátký informační souhrn reaguje na zhoršení životní situace mnoha rodin, vzrůstající psychické obtíže dětí i negativní zkušenosti, kterých mohou v současnosti zažívat více. V době, kdy jsou často děti izolovány pouze v rodině by měly školy sledovat projevy dětí a při odhalení výrazné psychické nepohody, zhoršování vzdělávacích výsledků nebo ohrožení dítěte na zdraví jednat a nabídnout dítěti i rodině adekvátní pomoc, případně podniknout další kroky k podpoře a ochraně dítěte.

 

• Je dítě při online výuce často smutné?
• Nemáte přehled o situaci dítěte a již dlouho jste jej neviděli nebo neslyšeli?
• Víte, že má rodina obtíže, ale nejste si jistí, jakou můžete nabídnout pomoc?

Zvažte tipy na individuální nebo skupinovou podporu dětí i rodin ve spolupráci s kolegy nebo zprostředkujte kontakt se sociálními službami a neziskovými organizacemi v okolí. Využijte také možnosti online propojení s neziskovými organizacemi, které běžně nepůsobí v dojezdové vzdálenosti.