1. ON-LINE SETKÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ

domů / blog / 1. ON-LINE SETKÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ
1. ON-LINE SETKÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ

1. ON-LINE SETKÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ (PDF)

nabízí sdílení zkušeností, získání aktuálních informací k podpoře vzdělávání dětí se SVP v době pandemie a možnost konzultovat aktuální výzvy s kolegy z jiných škol a odborníky z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Kdy: 18.11. 2020 od 16:00 do 18:30
Kde: https://cuni-cz.zoom.us/j/91231194141

Společně budeme diskutovat následující témata:

Zajištění podpory dětem se SVP během distančního vzdělávání

Podpora duševního zdraví a stress management

Podpora chování dětí v online prostředí

Diskuze, sdílení zkušeností a dobrých praxí

 

Setkáním účastníky budou provázet:

Mgr. Klára Laurenčíková

Předsedkyně ČOSIV a speciální pedagožka externě přednáší na Katedře speciální pedago-giky PedF UK. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Působí jako expertka na dětské duševní zdraví v rámci reformy psychiatrické péče na ministerstvu zdravotnictví.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Místopředsedkyně ČOSIV působí na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Zabývá se pro-blematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálně-pedago-gické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga. Podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávací.

Mgr. Lenka Hečková

Právnička a členka expertního týmu ČOSIV působí jako právní poradkyně rodičovských a pacientských organizací. Věnuje se legislativní úpravě vzdělávání, lidským právům a sociálně-právním otázkám.

Mgr. Anna Kubíčková

Koordinátorka expertního týmu ČOSIV a speciální pedagožka působí na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Věnuje se tématům podpory dětí s náročným chováním a manage-mentu chování dětí ve školním prostředí.

Vaši účast prosím potvrďte na adrese magdalena.olsanova@cosiv.cz