Year: 2020

domů / 2020
Co můžeme udělat pro děti, které jsou off-line?

Co můžeme udělat pro děti, které jsou off-line?

Leták je v grafické podobě
ke shlédnutí a stažení
ZDE.

Pamatujme na to, že se jedná o děti, které naši pomoc a podporu potřebují nejvíce. Náš pravidelný, trpělivý a vřelý kontakt se může stát záchranným lanem, které jim pomůže překonat následující dny a měsíce.
Přemýšlejme o tom, jak by měly informace, se kterými je oslovíme, vypadat, jaké pocity by měly v dětech vyvolávat. Níže je několik tipů, jak na to…

Při kontaktování využijme telefon a spoléhejme na své žáky
Pokud někteří žáci nejsou dostupní on-line, dalším způsobem, jak zůstat v kontaktu, je oslovit je telefonicky, pomocí sms nebo prostřednictvím chatovacích aplikací. Zjišťujme, kdo se neúčastní naší virtuální třídy nebo chatovací skupiny. Mám funkční kontakty na všechny žáky ve třídě? Nezapomněl jsem na někoho? Pomoci může vytvoření přehledného diagramu jmen žáků a kontaktů na ně.
Dejme společně s ostatními žáky hlavy dohromady. Jak se dostaneme k off-line spolužákům a dáme jim vědět, že nám chybí? Navázání vřelého kontaktu je na prvním místě, informovat o tom, co zameškali, je budeme až následně.
Zamysleme se nad různými způsoby, jak off-line žáky zapojit. Využijme zkušenosti ostatních žáků. Co v této situaci potřebujeme od sebe navzájem slyšet? Jak nejlépe dát spolužákům najevo, že na ně myslíme a že nám chybí?

Do balíčku s učivem přidejme něco pro potěchu s povzbuzení
Přemýšlejme o tom, jak se naši žáci mohou cítit v této náročné době plné nejistoty. Možná ztratili jediné místo ve svém životě, které jim poskytuje strukturu, stravu a pečující dospělé – školu. Taška s učivem a úkoly zavěšená na plot nebo poslaná poštou v době, jako je tato, může působit chladně a stroze. Zamysleme se nad tím, co by tyto žáky mohlo potěšit a povzbudit. Co bychom jim mohli sdělit v dopise nebo pohlednici, kterou k učivu přidáme? Obrázek, samolepka, článek vystřižený z dětského časopisu o něčem, co je zajímá, u starších osobní vzkaz, tipy na antistresová cvičení nebo jednoduchý recept na oběd – to vše může povzbudit a v důsledku i posílit motivaci ke školní práci. Dejme žákům příležitost napsat nám zpátky – přidejme pohlednici nebo obálku se známkou a zpáteční adresou.

Výzva k poskytovaní přiznaných podpůrných opatření v době distanční domácí výuky

Výzva k poskytovaní přiznaných podpůrných opatření v době distanční domácí výuky

Výzva je v grafické podobě ke shlédnutí a stažení ZDE.

Situace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich rodin je při současných opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i technické vybavení.

Přestože děti se SVP nejsou fyzicky ve škole, jejich právní nárok na podpůrná opatření nadále trvá. Školy i v současné době pobírají na poskytování podpůrných opatření finanční prostředky. Po dobu uzavření škol, jejíž délku stále neznáme, je třeba zachovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření dětem se SVP a maximálně podpořit jejich rodiny v zajištění domácího vzdělávání. Za příležitost současného stavu lze považovat zvýšenou možnost individualizovat výuku, za velké riziko naopak další prohloubení již tak velkých nerovností ve vzdělávání.

Na základě § 16 školského zákona mají děti, žáci a studenti (jinde jen děti) se SVP právní nárok na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám. Spočívají mj. v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, ve využití asistenta pedagoga či dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo přepisovatele pro neslyšící.

Žádáme Ministerstvo školství, aby poskytování podpůrných opatření dětem se SVP v době distanční domácí výuky koordinovalo a vydalo školám a zřizovatelům jednotné a srozumitelné doporučení, jak v této době udržet režim poskytování podpůrných opatření a jak při jejich poskytování v praxi postupovat.

K PODPOŘE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V DOBĚ DISTANČNÍ DOMÁCÍ VÝUKY NAVRHUJEME NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

 1. ZAJISTIT POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Děti se SVP využívají při vzdělávání různá podpůrná opatření na základě právně závazného rozhodnutí školského poradenského zařízení. Některá podpůrná opatření jsou vázána přímo na prostředí školy (např. stavebně či technicky upravené prostory), řadu z nich však lze poskytovat distančně a v domácím prostředí dítěte.

 1. INFORMOVAT RODINY O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Rodiče by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského pracoviště (ŠPP). A to jak formou konzultací, tak formou pokračování péče speciálních pedagogů a školních psychologů. Školy by měly dostupnými kanály (např. web školy, Bakaláři, mail) rodiče informovat kdy a jakými cestami (telefon, email, telekonferenční služby) se mohou na školní poradenské pracoviště obracet. Zvláště děti s těžším zdravotním postižením a děti ze sociálně slabšího prostředí mohou mít významné obtíže se zvládáním množství nároků, které jsou pedagogy vyžadovány, a jejich rodiče budou potřebovat při jejich vzdělávání zvýšenou podporu. Kromě konzultací jim pracovníci ŠPP mohou pomoci připravit podpůrné pracovní listy a materiály, nebo jim doporučit ověřené zdroje a distančně prostřednictvím online komunikace realizovat také pedagogické intervence a hodiny speciálně pedagogické péče.

 1. ZAJISTIT INFORMACE, PODKLADY A POMOC

Školy by měly dětem se SVP zajistit informační i materiální podporu při vzdělávání. Zejména pravidelně předávat dětem a jejich rodinám potřebné individualizované informace o aktuálních úkolech, poskytovat upravené materiály a pomáhat se zprostředkováním učiva.

 1. ZAPŮJČIT ŠKOLNÍ POMŮCKY A UČEBNICE

Školy by měly dětem se SVP zajistit zapůjčení školních kompenzačních a speciálních pomůcek a učebnic a dalších materiálů, které pomohou dětem při studiu z domova. Dětem, které nemají on-line přístup a potřebné vybavení, by měla být ve spolupráci se zřizovateli zapůjčena i potřebná technika (např. notebook, tablet, telefon) a zajištěno připojení k internetu.

 1. ZAJISTIT PODPORU ASISTENTY PEDAGOGA

Pokud se dítě vzdělává s podporou asistenta pedagoga, školy by měly zajistit jeho podporu i při domácím vzdělávání. Dítěti a rodině poradí při vzdělávání, zajistí individualizované učební materiály a podklady, a pomáhat může také přímo s výukou v domácím prostředí (distančně a v případě potřeby za dodržení bezpečnostních opatření i osobně).

 1. NEPŘETĚŽOVAT / ZPOMALIT

Děti i jejich rodiny jsou v současné situaci pod velkým tlakem. Potřebují podporu, nikoliv další stres. Řada škol děti zahlcuje úkoly v rozsahu vyšším, než jaký byl obvyklý při výuce, a jejich rodiče pedagogickými, technickými i časovými požadavky. Je třeba myslet na všechny děti a tlakem na výkon neprohlubovat ještě více rozdíly po návratu dětí do školy.

Za inspirativní vstupy a podněty z praxe děkujeme školnímu psychologovi Petrovi Niliusovi a jeho týmu.

Výzva k omezení nároků na distanční domácí výuku dětí v době karantény

Výzva k omezení nároků na distanční domácí výuku dětí v době karantény

Výzva je v grafické podobě
ke shlédnutí a stažení ZDE.

Současná situace klade vysoké nároky na všechny zúčastněné – děti, rodiče i učitele. Všichni se v této době učíme, jak zvládnout vzdělávání dětí v  mimoškolním prostředí. Zkušenosti uplynulých dvou týdnů ukazují, že se ne vždy daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany škol a časovými a psychickými kapacitami rodičů a dětí. Musíme myslet také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání je specifické, a pro jejich rodiče výrazně obtížnější.  Krom toho jejich rodičům mohou z nejrůznějších důvodů scházet potřebné kompetence, pomůcky či technické vybavení. Tlakem na výstupy a výkon jen ještě více prohlubujeme rozdíly mezi dětmi z různého socioekonomického prostředí a s různými speciálními vzdělávacími potřebami.

Naléhavě proto žádáme Ministerstvo školství, aby  požadavky škol omezilo  na stěžejní učivo, a nedocházelo tak k přetěžování dětí, rodičů ani učitelů; aby distanční výuku cíleně koordinovalo a aktivně prosazovalo jasná a srozumitelná doporučení pro praxi.

Velké množství úkolů, které některé školy zadávají, již nedopadá jen na rodiče, kteří v době karantény docházejí do zaměstnání. Velká část rodin začíná pociťovat existenční obavy z důvodu výpadku příjmu nebo obavy ze  ztráty  zaměstnání, což výrazně omezuje kapacitu rodičů věnovat se učení s dětmi. A řada rodičů k tomu prostě nemá potřebné kompetence.

S délkou trvání restriktivních opatření budou existenční starosti rodin ještě sílit. S narůstajícím počtem nemocných bude stále více rodin zaměstnáno péčí a obavami o své nejbližší. Pro stále více rodičů se stane vyhledávání informací, se kterými se setkali naposledy, když sami chodili do školy, luxusem, který si nebudou moci dovolit.

Omezme proto požadavky na základní učivo, které je nezbytné pro zvládnutí dalšího klíčového vzdělávacího obsahu, a podpořme školy ve vypuštění učiva, které nezbytné není.  K takovému doporučení již přistoupili například na Slovensku. Obdobné opatření by mělo platit i u nás!

Studijní nároky a úkoly by měly být v co největší míře individualizované a měly by zohledňovat nejen možnosti a individuální potenciál dětí (schopnost se sám učit), ale  i možnosti jejich rodičů (kompetence, technologie, časové možnosti). Měly by být otevřené a dát dětem možnost se co nejvíce realizovat v oblastech, které jsou jim blízké a cílit spíš na posilování kompetencí než na nabývání vědomostí.

Současně doufáme, že tato krize uspíší plánovanou kurikulární reformu, jejímž cílem je podstatná redukce vzdělávacího obsahu a především zaměření se na rozvoj kompetencí pro život. Zkušenost, kterou děti v současné době procházejí, je sama o sobě obrovskou životní lekcí, se kterou se ani většina z nás dospělých nikdy nesetkala. Pomozme jim tuto nelehkou situaci  zvládnout a odnést si z ní co nejvíce. Vysvětlujme dětem to, co děje kolem nich, co samy mohou dělat, aby tuto mimořádnou dobu přečkaly co nejlépe, učily se pomáhat sobě i druhým, a celkově nabyté zkušenosti uplatnily ve svém dalším životě.

Jak pomoci dětem zvládat stres spojený s pandemií nemoci COVID-19

Jak pomoci dětem zvládat stres spojený s pandemií nemoci COVID-19

Leták je v grafické podobě ke zhlédnutí a stažení ZDE.

Děti mohou reagovat na stres různými způsoby, např. potřebou těsnějšího fyzického kontaktu, úzkostí, stažením se, rozrušením nebo rozzlobením, pomočováním atd.  Reagujte na projevy vašich dětí podpůrně, naslouchejte jejich obavám a věnujte jim zvýšenou lásku a pozornost.

Děti potřebují lásku a pozornost dospělých v těžkých dobách více než kdy jindy.  Věnujte jim více času a pozornosti. Naslouchejte jim, mluvte k nim laskavě a dodávejte jim jistotu. Je-li to možné, vytvářejte jim dostatek příležitostí pro hru a relaxaci.

Dodržujte co nejvíce obvyklá pravidla a denní režim, nebo pomáhejte dětem vytvářet nová pravidla v novém prostředí, včetně domácí školy a času na bezpečnou hru a relaxaci.

Zprostředkujte dětem informace o tom, co se nyní děje, a poskytněte jim jasné informace o tom, jak snížit riziko infekce touto nemocí způsobem, kterému s ohledem na svůj věk porozumí. Šetrným způsobem informujte děti o tom, co by se v souvislost s onemocněním COVID mohlo stát (např. člen rodiny se nemusí cítit dobře a možná bude muset nějakou dobu strávit v nemocnici, aby mu lékaři pomohli cítit se lépe).

Hledejme způsoby, jak udržet děti v rodině a v maximální možné míře se vyhýbejme oddělení dětí od jejich pečovatelů. Pokud k tomu dojde (např. v důsledku hospitalizace), zajistěte dítěti pravidelný kontakt s rodinou (např. telefonicky, přes různé aplikace, kde se mohou vidět atd.). Povzbuzujte je a věnujte čas komunikaci o jejich obavách.

Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám

Výzva k pomoci dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám

Výzva je v grafické podobě
ke shlédnutí a stažení ZDE.

Po uzavření speciálních škol, denních stacionářů a zařízení poskytujících odlehčovací služby nastala velmi složitá situace pro rodiče dětí se zdravotním postižením vyžadujících nepřetržitou pozornost a péči. Jejich situace je o to složitější, že se často jedná o rodiče samoživitele nebo rodiny plně závislé na příjmu jediného člena rodiny.

Naléhavě proto apelujeme na:

 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
  – aby zajistilo možnost čerpat ošetřovné také rodičům živnostníkům pečujícím o dítě se zdravotním postižením, kteří mají živnost jako vedlejší činnost na základě § 9 odst. 6 písm. c) Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  – aby zajistilo poskytování asistenčních, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb přímo v rodinách dětí se zdravotním postižením 
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  – aby dětem se zdravotním postižením zajistilo pravidelné donášení učebních a didaktických materiálů a pomůcek ze škol, které navštěvují
  – aby dětem se zdravotním postižením umožnilo využívat jejich podpůrná opatření při vzdělávání přímo v domácím prostředí
  – aby podpořilo zapůjčení kompenzačních pomůcek rodině dítěte se zdravotním postižením
  – aby rodičům dětí se zdravotním postižením zajistilo při domácím vzdělávání poskytování podpory ze strany speciálních pedagogů ze školy nebo školského poradenského zařízení
  – aby zajistilo, že dětem se zdravotním postižením bude poskytována podpora při vzdělávání prostřednictvím asistenta pedagoga přímo v domácím prostředí