Projekt Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

domů / ehp_cz / Projekt Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Logo Fondy EHP a NorskaPráce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-1-001
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zrostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce
Období realizace: 08/2019–08/2020
Partnerská instituce: Norske Kvinners Sanitesforening Akershus Østbytunet,
Hlavní řešitel: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s

O projektu

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci s Centrem pro léčbu a profesní rozvoj v oblasti péče o duševní zdraví Østbytunet z Norska vytváří unikátní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na podporu rozvoje dětského duševního zdraví a vzdělávání žáků s náročným chováním.

V rámci projektu byl vytvořen a pilotován vzdělávací program a byli vyškoleni lektoři programu z řad psychologů a speciálních pedagogů. Mezi probíhající aktivity projektu patří také veřejné semináře pro učitele a studenty pedagogických fakult.

Cílem projektu je přispět k rozvoji profesních kompetencí českých učitelů v podpoře žáků s náročným chováním ve školách.

Aktuality vztahující se k projektu Práce s dětmi s problémovým chováním ve školním prostředí


Lektoři programu

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, speciálněpedagogické diagnostiky a inkluzivní pedagogiky.

V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávací.

Ve vztahu k podpoře žáků s náročným chováním vychází konceptu Neurosequential Model of Education uplatňujícího znalosti o vývoji dětského mozku ve vzdělávání žáků projevujících se náročným chováním ve škole.

PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D.

Psycholožka působící řadu let v oblasti prevence a institucionální výchovy.

Byla lektorkou programů primární prevence, pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení, na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence či na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit.

Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi, ve které se věnuje psychologické práci s dětmi i dospělými. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.

Mgr. Zdenka Štefanidesová

V posledních dvou letech se převážně věnuje poradenství a terapii, se zaměřením především na dětské klienty.

Lektoruje vzdělávání pěstounů pro neziskový sektor i pro OSPOD, věnuje se vzdělávání pedagogických a sociálních pracovníků i skupin rodičů. Absolvovala vzdělávání zaměřené na práci v sociální oblasti (Vztahy a ztráty u dětí v pěstounské péči, Práce s traumatem u dětí, Využití rodinných konferencí pro práci s rodinami a vedení rodinných konferencí, Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence).

Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vychází při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe.

Mgr. Kristýna Farkašová

Vystudovala obor sociální práce a sociální politika. Ve svém dalším vzdělávání absolvovala mj. pětiletý sebezkušenostní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii, výcvik v Telefonické krizové intervenci, v Poradenství pro pozůstalé i Enneagram Professional Training Program.

Má pracovní zkušenosti z oblasti přímé péče v sociálních službách, zejména oblasti služeb pro seniory, se zaváděním Standardů kvality do sociálních služeb, několik let pracovala v Cestě domů – hospicovém občanském sdružení. Je jedním z cca 15 certifikovaných enneagram lektorů v České republice.

Ve své terapeutické praxi se setkává jak s lidmi, kteří se chtějí dále rozvíjet, tak s těmi, kteří se nachází v mezních místech svých životů. Lektoruje kurzy s tématem smrti, krizových situací, enneagramu. K jejímu životu patří letitý zájem o témata, která učí, o prohlubování řemeslných dovedností v psycho – sociálním sektoru.

Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D.

Socioložka se specializací na mikroúroveň sociálních procesů, problematiku interakcí a komunikace. Od roku 2006 se pohybuje v oblasti vzdělávání a školství. Pracuje v prostoru mezioborových týmů, kdy čím dál více preferuje přímou práci s lidmi, v terénu.

V roce 2017 se stala součástí projektu Férová škola, která usiluje o spravedlivé podmínky ve vzdělávání pro všechny děti. Děti, které se projevují náročným chováním ve škole, považuje za nejzranitelnější cílovou skupinu, se kterou stále neumíme pracovat.

 

 

Mgr. Helena Pravdová

Od roku 2018 je součástí projektu Férová škola, kde působí jako projektová manažerka. Férová škola usiluje o spravedlivé podmínky ve vzdělávání pro všechny děti. Podporuje a pomáhá školám v jejich snaze o vytváření bezpečného prostředí. Jako lektorka pracuje s dětmi ohroženými školním neúspěchem metodou FIE (Feuersteinova metoda zprostředkovaného učení). Jejím cílem jako pedagoga i rodiče je, aby ve své práci vycházela vždy z potřeb dětí a byla jim nápomocná v realizaci jejich jedinečného potenciálu.