Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den druhý

domů / blog / Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den druhý
Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den druhý

V pátek 18. 5. Jsme navštívili sekundární školu Heinz Brandt Schule, která vzdělává žáky 7. až 10 ročníku. Jedná se o integrovanou školu, kde jsou ve třídách společně vzděláváni žáci nematuritního i maturitního zaměření. Ve škole je kladen velký důraz na podporu individuálního rozvoje žáků. V rámci hlavních předmětů, kterými je němčina, matematika a angličtina mají žáci výuku koncipovanou podle týdenních plánů s diferencovanou náročností úloh. V rámci týdenního plánu mají žáci stanovený seznam aktivit a úkolů věnovaných probíranému tématu, které mají v daném týdnu splnit. Pořadí plnění úloh si žáci stanoví sami, po splnění příslušného úkolu jej ukážou učiteli, který jej zkontroluje a potvrdí splnění. Úkoly si žáci zakládají do svých portfolií, které využívají k učení. Úlohy mají tři úrovně obtížnosti tak, aby adekvátně stimulovaly žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky, kteří se připravují k maturitě. Měli jsme možnost hospitovat na výuce angličtiny u sedmého ročníku, kdy byli žáci děleni do skupin po 12 – 15 žácích. V úvodní části hodiny měli žáci společnou aktivitu na zopakování slovní zásoby spojené s řešeným tématem a následně každý individuálně nebo v menších skupinách pracoval na úkolech stanovených v plánu. Např. v úkolu věnovaném dopravě v Londýně měli žáci pomocí mapy londýnského metra naplánovat cestu mezi dvěma památkami, jiní v textu o londýnských památkách vyhledávali zadané informace nebo odpovídali na otázky v pracovním listu na základě poslechu prostřednictvím sluchátek, aby nerušili ostatní. Přestože žáci pracovali na různých úkolech, atmosféra ve třídě byla klidná, někteří žáci šli řešit svoje úkoly na chodbu, jiní se dle potřeby pohybovali po třídě. Ve třídě byl jedna učitelka, která monitorovala aktivitu žáků a v případě potřeby žákům pomohla. Práce na různých úkolech ve stejných čas je pro žáky zcela samozřejmá.

Ve škole jsou vzděláváni také žáci se statusem uprchlíka, část vyučovacích hodin jsou ve svých kmenových třídách, část jsou v tzv. welcome class, kde je s nimi intenzivně rozvíjena komunikace v němčině. V rámci hospitace jsme měli možnost sledovat výuku v této třídě, která byla opět postavena na vlastní aktivitě žáků. I v této třídě působil jeden pedagog, žáků ve třídě bylo 12 s velmi odlišnou úrovní znalosti němčiny. Z rozhovoru s učitelkou vyplynulo, že by ocenila větší počet žáků ve třídě, aby se žáci mohli ještě více rozvíjet v rámci kooperativních aktivit. Pro podporu navázání vztahů mezi stávajícími a nově příchozími žáky školy škola organizuje společné týdenní pobyty s programem na podporu kladných vztahů mezi žáky. Ve škole je také kladen velký důraz na praxi žáků. Již od sedmého ročníku žáci tráví dva až tři týdny na konkrétních pracovištích (domovech důchodců, firmách, obchodech, mateřských školách, neziskových organizacích atd.), aby co nejdříve zažili zkušenost z reálného pracovního prostředí. Žáci mají následně za úkol prezentovat své zkušenosti z praxe ostatním žákům. Škola také každoročně organizuje tzv. výzvy, které si žáci společně s učiteli zvolí a naplánují. Úkolem žáků je také získat polovinu prostředků na jejich realizaci. Jedná se o aktivity, které jsou realizovány posledních 14 dní školního roku. V minulém školním roce šli žáci s učiteli pouť do Santiaga de Compostela, jeli na kolech do Švédska nebo podnikli pěší přechod Alp. Jedná se o aktivity, které svou náročností a potřebou spolupráce a vzájemné podpory umožňují osobnostní růst žáků.

Škola také klade velký důraz na spolupráci s rodiči žáků. Osvědčily se jim odpolední kavárny pro rodiče, společné grilování a změna koncepce třídních schůzek, které probíhají jako tripartitní setkání třídního učitele, rodičů a žáka a jejichž cílem je hledání co nejlepší formy podpory rozvoje žáka. Ústředním tématem nejsou známky, ale podpora učení žáka, hledání cest, jak mu pomoci se dále všestranně rozvíjet. Přestože školu navštěvuje vysoký počet žáků z odlišného kulturního prostředí, spolupráce s rodiči se díky tomuto přístupu v převažující míře daří rozvíjet. Ve škole působí sociální pracovníci, kteří vzájemné komunikaci mezi rodinami žáků a školou významně napomáhají.

Studijní cesta se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti