Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den první

domů / blog / Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den první
Studijní cesta do Berlína – květen 2018, den první

Plánovací studijní cesta do Berlína se vyvedla na jedničku. Nabízíme vám souhrn zážitků z prvního dne:

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili Erika Mann Grundschule, základní školu pro žáky 1. až 6. ročníku. Tato škola nabízí program od 6. hodiny ranní do 6. hodiny večerní. Ranní program je nabízen dětem rodičů, kteří musejí časně odcházet do zaměstnání, stejně tak program mezi 16. a 18. hodinou je nabízen dětem, jejichž rodiče v této době ještě pracují. Rodiče na mimoškolní aktivity přispívají. Výše příspěvku se odvíjí od výše jejich příjmu. Děti, jejichž rodiče pobírají dávky sociální pomoci, mají tyto aktivity zajištěné zdarma.

V rámci exkurze jsme měli možnost navštívit třídu, kde probíhala příprava žáků na vyučování za přítomnosti některých z rodičů. Žáci 1. až 3. ročníku nedostávají klasické úkoly, avšak prvních 30 minut vyučování procvičují učivo společně s učiteli i rodiči, kteří jsou zváni do školy, aby se této aktivity účastnili společně s dětmi. Škola je také zapojena do projektu snídaně zdarma, rodiče tedy mohou přijít s dětmi a společně se nasnídat a následně pokračují do třídy, kde se věnují procvičování aktuálního učiva. Žákům, jejichž rodiče nemohou být přítomni, pomáhají učitelé a vychovatelé. Následovala hodina matematiky, kde jsme měli možnost sledovat metody diferencované výuky v praxi. V této škole jsou již řadu let žáci 1. až 3. ročníku spojováni do věkově heterogenních tříd, věkově homogenní třídy jsou až od 4. ročníku výše. Ředitelka školy Birgit Habermann k této praxi uvedla, že žákům spojení do heterogenních tříd velmi svědčí a díky společné kooperaci se učí mnohem efektivněji, než v klasicky věkově dělených třídách. Ve třídě, kterou jsme navštívili, bylo 24 žáků, z toho byl jeden žák s autismem a mentálním postižením a jeden žák s tělesným postižením. Ve třídě bylo také více žáků, kteří měli jiný mateřský jazyk než němčinu. Žáci pracovali ve skupinách, měli k dispozici řadu pomůcek a aktivit, přičemž starší žáci byli vedeni k odpovědnosti za výběr vhodných aktivit zaměřených na právě probírané učivo. Učitelka pro procvičení konceptu sčítání s přechodem přes desítku u nejmladších žáků využívala modelování a názorných manipulačních pomůcek. Ve třídě měli žáci řadu pomůcek využívaných v rámci strukturovaného učení (vizualizace režimu dne, vizualizace postupů řešení úloh atd.).

Protože je ve škole vysoký počet žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), škola čerpá prostředky na výuku němčiny jako cizího jazyka. Výuku ovšem v 1. až 3. ročníku nerealizuje zařazením samostatných hodin němčiny pro žáky s OMJ, ale výuka němčiny je integrovaná do standardní výuky. Žáci s OMJ jsou tak zařazeni do běžných tříd, kde se učí jazyk v rámci integrovaných tematických bloků prostřednictvím kooperace s ostatními žáky. Takto pojatá výuka jazyka je dle sdělení učitelů mnohem efektivnější, protože děti se jazyk učí v interakci s ostatními dětmi. Díky prostředkům na výuku němčiny může být ve třídě další učitel. Personální podpora pro žáky s OMJ je tak využita ve prospěch všech dětí. Ve třídách také dle potřeby působí vychovatelé, kteří se dětem věnují i v rámci mimoškolních aktivit.

Dále jsme měli možnost navštívit hodiny dramatické výchovy, kde děti nacvičovaly divadelní představení. Škola klade velký akcent na umělecky zaměřené předměty, protože jsou dle názoru vedení i učitelů klíčovým nástrojem pro začleňování žáků s různou mírou potřeby podpory a také pro vtahování rodičů žáků do dění školy. Divadelních aktivit se účastní všichni žáci, bez ohledu na to, zda mluví či nemluví německy. Každoročně připravují divadelní festival, kde realizují vystoupení pro své rodinné příslušníky i žáky jiných škol.

V rámci exkurze po budovách školy jsme měli možnost navštívit odborné učebny i relaxační místnosti, které byly navrženy studenty architektury na základě představ žáků o tom, jak by měla vypadat jejich vysněná škola. Žáci mají k dispozici také rozsáhlý venkovní prostor, kde jsou herní prvky i záhony, o které se děti starají. Po exkurzi jsme měli možnost hovořit s koordinátorkou pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, která nám představila obsah své činnosti a také efektivní metody, které uplatňují při vzdělávání žáků s různou mírou potřeby podpory.

Studijní cesta se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti