Workshop ČOSIV – Neurologicky postižené děti a jazykový hendikep

domů / blog / Workshop ČOSIV – Neurologicky postižené děti a jazykový hendikep

Dne 9. 11. 2017 proběhl workshop na téma Neurologicky postižené děti a jazykový hendikep, který jsme společně s lektorkou Mgr. Radkou Majerovou, Ph.D. uspořádali zejména pro zástupce poradenských zařízení, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, ale i další zájemce.

Účastníci workshopu se seznámili s málo známou skupinou dětí s vývojovou anartrií, dětí s orální dyspraxií a dětí s vývojovou dysfázií.  Děti s vývojovou anartrií jsou velice těžce tělesně postiženy a celoživotně nemluví. Děti s orální dyspraxií mají závažné neurologické postižení, jejich mluva zůstává i po logopedických nápravách mnohdy celoživotně nesrozumitelná. Kvůli méně zjevnému tělesnému postižení dostávají rodiny orálně dyspraktických dětí malé příspěvky na péči, přestože se rodinám nedaří pro ně nalézt školky a školy, neboť těžká komunikační bariéra pro školy zatím představuje velký problém, a to jak v oblasti vzdělávacího, tak v oblasti sociálního začlenění. Děti s vývojovou dysfázií mají také neurologické obtíže, jsou u nich však zjevné nejméně. Tyto děti časem mluvit začnou. Do pokročilého dětského věku, často až za hranici věku zahájení školní docházky, však mají potíž rozumět mateřskému jazyku. Z toho důvodu buď velice dlouho nemluví, nebo produkují mluvu s chybnou gramatikou a syntaxí. Jsou velmi frustrované a bývají mylně diagnostikovány jako mentálně slabé nebo autistické. Děti, u nichž je vývojová dysfázie těžká, vykazují velmi náročné vzorce chování, nebývají přijímány do mateřských školek nebo se v nich nezvládají adaptovat, vyžadují speciální domácí péči v raném věku. Pro tuto diagnózu přitom neexistuje státní příspěvková podpora vůbec. Všechny tři jmenované diagnózy přitom nemají primárně řečový hendikep, nýbrž mají hendikep jazykový. Rehabilitace takového hendikepu, spočívajícího v plánování jazyka v mozku, se neodehrává klasickými logopedickými přístupy, vedoucími k terapii artikulačního výstupu.  Odehrává se skrze speciální zobrazování psané řeči a díky tomu prostřednictvím řečové analýzy. Díky tomu se následně děti s vývojovou anartrií a orální dyspraxií mohou naučit psát, a děti s vývojovou dysfázií se kromě psaní naučí také gramaticky mluvit.

V první části workshopu lektorka představila teoretické informace o podstatě jazykového hendikepu. Ve druhé části lektorka prakticky představila metodologie rehabilitace jazykového hendikepu a účastníci si některé metody mohli sami vyzkoušet. Obě části byly doprovázeny videoukázkami z přímé péče o klienty.