Školní klima značně ovlivňuje úspěšnost žáků

domů / blog / Školní klima značně ovlivňuje úspěšnost žáků
Školní klima značně ovlivňuje úspěšnost žáků

ČOSIV nabízí stručné shrnutí poslední zprávy České školní inspekce (ČŠI), celou zprávu naleznete zde. Analýza Srovnání vybraných znaků méně úspěšných a velmi úspěšných tříd na základě výsledků mezinárodních šetření TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 a 2011 se zaměřuje na to, z jakých důvodů (kromě socioekonomických) se od sebe liší méně úspěšné a velmi úspěšné třídy. Zároveň se zabývá metodami a formami výuky v těchto třídách a postoji žáků ke škole.

Analýza vychází z dat získaných z téměř 350 základních škol v ČR. O úspěšnosti tříd rozhodovaly výsledky žáků 4. třídy v přírodovědě. Žáci ve velmi úspěšných třídách jsou vyučováni učiteli s minimálně magisterským titulem, tito učitelé také častěji v posledních dvou letech absolvovali kurz dalšího vzdělávání, než učitelé z méně úspěšných tříd. Zajímavým zjištěním je fakt, že délka praxe neměla v úspěšnosti žáků významnou roli – v obou skupinách tříd učili učitelé s praxí nad 20 let i do 10 let. Učitelé se naopak lišili v přístupu k žákům – ti z úspěšných tříd častěji konzultovali svoji výuku s kolegy, více své žáky motivovali a se svojí prací byli více spokojeni.

Zajímavé je také zjištění, že mnoha učitelům chybí při jejich práci určitá sebereflexe, neboť učitelé z méně úspěšných tříd naopak často hodnotili lépe vlastní pochopení ŠVP a úspěšnost při jeho realizaci, než učitelé z více úspěšných tříd. Učitelé často jako překážky ke zlepšení výuky uváděli vysoký počet žáků ve třídě či příliš silný tlak ze strany rodičů. Žáci ve velmi úspěšných třídách také mnohem častěji dostávali pozitivní zpětnou vazbu, navrhovali a připravovali pokusy, používali důkazy z pokusů na podložení svých závěrů či prezentovali data z pokusů. Při sebereflexi své práce všichni učitelé (nehledě na to, zda učí ve více či méně úspěšných třídách) uváděli, že umí žáky zaujmout.

Pocit sounáležitosti žáků se školou byl v obou skupinách stejný, přibližně 90 %. Míra šikany se mezi žáky ze sledovaných 4. tříd od roku 2011 do roku 2015 snížila, žáci z méně úspěšných tříd ale šikanu ve škole zažívají více.