Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 2

domů / blog / Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 2
Studijní stáž ČOSIV v Norsku – tematická zpráva č. 2

Dne 14. 9. zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání navštívili v rámci study visit v Norsku Odbornou konferenci, kterou pořádala norská partnerská organizace  The Norwegian
Center for Child Behavioral Development (NUBU). Hlavním řečníkem byl Steve Goodman, Ph.D. z Michigan’s integrated Behavior and Learning Support Initiative. Přednáška byla zaměřená na koncept pozitivního chování (Positive Behaviour Concept).
Hlavní linie vystoupení byly zaměřeny na detailní představení souvislostí mezi školním neúspěchem ve smyslu akademických znalostí a problémy v chování. Na základě evidence based practice Dr. Goodman představil několik kazuistik žáků s problémy v chování. Dále základní výzkumy zaměřené na vliv učitelských kompetencí, kvalitu prostředí a sociálních vztahů na vzdělávací progres jednotlivých žáků. Byly rovněž přiblíženy vhodné intervenční metody a strategie podpůrných přístupů. V druhé části konference proběhl praktický workshop, jehož předmětem bylo téma specificky ohrožených skupin – zejm. dětí z prostředí domácího násilí, dětí chronicky absentujících ve výuce, dětí s duševním onemocněním a zdravotními handicapy. Velmi obohacující byly také představené zdroje metodických podpor a materiálů, stejně jako kontakty na případné další organizace zabývající se výzkumně i prakticky touto agendou. V rámci odpoledního programu absolvoval tým ČOSIVu poslední setkání – s národní agenturou Statped – The Norwegian National Service for Special Needs Education.
Státní agentura nabízí odborné poradenství školám při implementaci inkluzivního vzdělávání do praxe. Přímo spolupracuje s lokálními Psychologicko vzdělávacími centry. Vedle přímých služeb podpory pro všechny děti s potřebou speciálního přístupu vzdělává odborníky v terénu, působí osvětově a realizuje výzkum. Silně podporována je participace zástupců znevýhodněných skupin na odborné diskusi o funkčnosti systému, partnerská spolupráce a posilování kapacit všech klíčových aktérů vzdělávacî soustavy.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.