Dynamická diagnostika – cesta k odhalení učebního potenciálu dětí i dospělých

domů / blog / Dynamická diagnostika – cesta k odhalení učebního potenciálu dětí i dospělých
Dynamická diagnostika – cesta k odhalení učebního potenciálu dětí i dospělých

V termínu 15. – 26. 5. 2017 proběhl v Praze historicky první kurz  dynamické diagnostiky prostřednictvím baterie LPAD (Learning Propensity  Assessment Device) prof. Reuvena Feuersteina lektorovaný v češtině. Kurz pořádalo Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina založené v roce 2015 za účelem šíření metod prof. Reuvena Feuersteina v českém a slovenském prostředí. Pracovníci centra adaptovali ve spolupráci s Feuersteinovým institutem v Jeruzalémě baterii 15 instrumentů LPAD pro použití v tuzemské poradenské praxi. Instrumenty LPAD mohou po zaškolení využívat psychologové, speciální pedagogové a také učitelé, kteří jsou vyškoleni v metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování. Instrumenty díky různým modalitám, myšlenkovým operacím, které se v úlohách uplatňují, míře komplexnosti a abstrakce umožňují získání ucelené informace o způsobech přemýšlení, řešení problémů i dalším potenciálu k učení u dětí školního věku, adolescentů i dospělých. Dynamická diagnostika kombinuje diagnostiku a intervenci, která staví na teorii zkušenosti zprostředkovaného učení. Umožňuje identifikovat deficitní kognitivní funkce v různých fázích řešení úkolů vyžadujících uplatnění mentálních operací, což je podstatné pro navržení funkční podpory diagnostikovaného ve školním či pracovním prostředí. Zároveň také umožňuje také poznat silné stránky diagnostikovaného, kterými lze dílčí oslabení plně či alespoň částečně kompenzovat. Jejím cílem není stanovovat diagnózy, ale nalézt možnosti dalšího rozvoje jedince.

Kurzem účastníky provázely lektorky PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. a Mgr. Daniela Pokorná. Své zkušenosti s diagnostikou prostřednictvím LPAD účastníkům předávaly také dvě lektory z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě – Haya Ginton a ředitelka sekce pro diagnostiku prostřednictvím baterie LPAD  Dr. Lea Yosef.  V rámci prvních dvou týdnů kurzu byla představena teoretická východiska dynamické diagnostiky a všechny instrumenty baterie LPAD. Účastníci si vyzkoušeli jejich administraci se studenty střední školy.  Velká pozornost byla věnována aktivitě diagnostika a diagnostikovaného ve fázi zprostředkování učení. Vhodná forma a intenzita zprostředkování napomáhá zvnitřnění strategií potřebných k řešení úkolu i přenesení osvojených strategií a postupů do analogických situací v reálném životě. Jedním z největších úkolů diagnostika je odhadnutí míry a formy intervence, které budou prospěšné konkrétnímu dítěti či dospělému. Příliš intenzivní podpora, stejně jako podpora nedostatečná, mohou negativně ovlivnit proces učení diagnostikovaného jedince a zkreslit výsledky diagnostiky. Lektorky se proto věnovaly této oblasti velmi detailně. Účastníci hodnotili kurz jako mimořádně přínosný pro jejich diagnostickou i pedagogickou praxi.

Na podzim proběhne závěrečná fáze kurzu, kdy budou účastníci zkušebně administrovat instrumenty s dětmi i dospělými a také si budou zkoušet psát závěry a doporučení z vyšetření. Další kurz zaměřený na diagnostiku prostřednictvím baterie LPAD je plánován v únoru 2018. Více informací je k dispozici ZDE.