Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků

domů / blog / Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků

Při zápisu by se měl zákonný zástupce dozvědět, v jakých oblastech a prostřednictvím jakých činností lze podpořit rozvoj dítěte v období do zahájení školní docházky. Konkrétní rozsah a obsah těchto informací není legislativně stanoven, je však doporučeno vyjít ze dvou oficiálních zdrojů popisujících očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků. Prvním z nich je Desatero pro rodiče dětí předškolního věku a druhým Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Oba dokumenty popisují, jaké konkrétní schopnosti a dovednosti by mělo dítě na počátku docházky do základní školy ovládat. Jejich osvojení je žádoucí u dětí průběžně podporovat vhodnými činnostmi, pokud možno takovými, které jsou pro dítě přirozené a zábavné.

Více informací k zápisům najdete v našich článcích, které se tomuto tématu věnují – Informace k zápisům do základních škol – díl první, díl druhý.

2 thoughts on “Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – očekávané schopnosti a dovednosti předškoláků

  1. Dobrý den.
    Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti/sedmi let/.Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného nebo různého věku, vytvářet třídy věkově homogenní nebo heterogenní. Od 1. září 2017 je povinný předškolní rok vzdělávání v MŠ pro pětileté děti. Postrádám dodatek, že pro tyto děti na vícetřídních MŠ budou zřízeny Předškolní třídy, kde budou jenom budoucí prvňáci. Uznávám MŠ které i když preferují smíšené třídy, nejstarší děti vydělují do Předškolní třídy. Pokud tomu tak nebude ve všech vícetřídních MŠ, povinný poslední rok v MŠ je v podstatě k ničemu. Pracovala jsem 32 let jako učitelka a ředitelka v MŠ , dále 10 let jako učitelka na prvním stupni ZŠ. I když rodiče vznesli požadavek na zřízení samostatné třídy pro budoucí školáky, současná ředitelka se zřizovatelem MŠ jejich požadavek dlouhodobě zamítají. Proto by toto mělo být dodatečně upřesněno a zavedeno. Pokud s tím samozřejmě bude souhlasit rodič. Někdy má ve škole mladšího sourozence a rodiče si přejí, aby s ním byl ve stejné třídě. Nesouhlasím se zavedením povinné docházky pětiletých dětí do MŠ. Povinná MŠ snižuje prostor pro volbu rodičů, jakou výchovu a vzdělávání považují pro svoje dítě za nejlepší. Pokud ale pětileté dítě MŠ navštěvuje, mělo by se vzdělávat v Předškolní třídě. Vyřešilo by se tím určitě mnoho současných problémů. Děkuji za Váš názor.

    1. Dobrý den,
      novela školského zákona zavádějící povinné předškolní vzdělávání umožňuje různé varianty jeho plnění včetně možnosti individuálního vzdělávání samotným rodičem, případně jiným zařízením, než je mateřská škola (rodič požádá o individuální vzdělávání a umístí dítě např. do dětské skupiny). Možnosti volby rodiče jsou tedy zachovány, jedinou povinností je, aby se rodič s dítětem dostavil do MŠ k ověření, zda se dostatečně přibližuje očekávaným výstupům z PV. Organizace vzdělávání ve třídách je v kompetenci ředitele školy, utvoření věkově homogenních tříd je jednou z možností. Řešení, které navrhujete, je reálné pro MŠ městské, menší venkovské mateřské školy (kterých je většina) by s nařízeným vytvářením předškolních tříd mohly mít problém, protože počet pětiletých dětí většinou neumožňuje vytvoření třídy výhradně pro ně. Je jistě vhodné se dětem v povinném vzdělávání věnovat a cíleně podporovat rozvoj dílčích funkcí podmiňujících úspěšné osvojování školních dovedností (zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorová orientace, jemná motorika atd.).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *