Informace k zápisům do základních škol – díl první

domů / blog / Informace k zápisům do základních škol – díl první
Informace k zápisům do základních škol – díl první

V tomto týdnu začaly zápisy do základních škol, které školy budou moci organizovat až do 30. dubna. První změnou oproti předchozím letům je tedy samotný termín zápisu, který se posunul o několik měsíců. Nově je v novele vyhlášky č.  48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky blíže popsán postup základní školy v průběhu zápisu. Zápis se skládá z formální části, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o zápis a předá vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání v dané škole. K zápisu třeba přinést vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte. Některé školy požadují i kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny.

 Dítě se zápisu zúčastnit nemusí, nicméně je vhodné, aby rodič přišel k zápisu i s dítětem. Pro budoucího prvňáčka je to důležitý moment spojený s prvním bližším seznámením s prostředím školy a jejími učiteli. Pokud rodič dopředu ví, že bude na základě doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a lékaře (resp. klinického psychologa) žádat odklad plnění povinné školní docházky, dítě s sebou do školy vodit nemusí. Odborná doporučení k žádosti o odklad je třeba do škol předat do 30. dubna 2017. O odkladu by mělo být formálně rozhodnuto do začátku zápisů do předškolního vzdělávání (zápisy se budou konat od 2. do 16. května)

Pokud s tím rodič souhlasí, učitel přítomný u zápisu může s dítětem vést dvacetiminutový rozhovor, ve kterém motivuje dítě k docházce do školy a orientačně zjišťuje dílčí aspekty připravenosti na školní docházku. Ptá se např. na to, jak se dítě jmenuje, kolik je mu let a kde bydlí. Může dítě požádat o nakreslení obrázku, vyprávění pohádky, popis obrázku apod.

Škola také může organizovat různé aktivity s úkoly pro děti, ve kterých se blíže poznává jejich připravenost na školní docházku. V některých školách se zápisu účastní školní speciální pedagog, který pro děti připraví různé diagnostické aktivity, testy a pracovní listy, které děti individuálně vyplňují.

Řada škol vnímá zápis do prvních tříd jako důležitou událost v životě celé školy, proto do aktivit pro děti zapojuje i žáky školy. Děti tak za doprovodu starších žáků navštěvují stanoviště s různými často tematicky zaměřenými úkoly (úkoly nejčastěji spojuje téma konkrétní pohádky).

Ať je již forma aktivit, ve kterých je orientačně zjišťována připravenost dětí na docházku do školy, jakákoliv, neměla by být delší než jednu hodinu a měla by být vždy zakončena pro dítě příjemným způsobem (např. předáním drobných upomínkových předmětů vyrobených žáky školy).

Učitelé mají také nově povinnost zákonné zástupce informovat o tom, v jakých oblastech a prostřednictvím jakých činností lze podpořit rozvoj dítěte v období do zahájení školní docházky. O oblastech, které je vhodné rozvíjet, budeme psát v dalším dílu seriálu k zápisům do základních škol. Školy musejí o vhodných formách podpory rozvoje dítěte informovat prokazatelným způsobem. To znamená, že mohou zákonného zástupce po předání informace v ústní nebo písemné podobě (písemná podoba je vhodnější) požádat o stvrzení podpisem, že byly tyto informace předány.

Školy také nově musejí dopředu zveřejnit veškeré informace k organizaci a průběhu zápisu – co je třeba donést k formální části zápisu, jak bude probíhat část zápisu organizovaná pro děti, co rámcově se bude dít a jak dlouho to bude trvat. Škola také musí nově zveřejnit počet žáků, které může daný školní rok v souladu s kapacitou přijmout a také kritéria přijetí dětí k povinné školní docházce v dané škole. To, která kritéria jsou v souladu s platnou legislativou a která naopak mohou být diskriminační, popisuje materiál vydaný Kanceláří Veřejné ochránkyně práv zveřejněný ZDE. Soulad kritérií k přijetí ke školní docházce s platnou legislativou a etickými zásadami je popsán v kapitole E 6.

V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doloží všechny potřebné dokumenty (doporučení z poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa). Ředitel školy následně zákonného zástupce informuje o povinném předškolním vzdělávání, které může být uskutečňováno buď přípravné třídě základní školy nebo v mateřské škole, popřípadě formou individuálního vzdělávání. Pokud je v základní škole přípravná třída, nabídne ředitel školy možnost zajištění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě, která je nově určena pouze pro děti s odkladem povinné školní docházky.