Podpůrná opatření – výčet, členění, příklady

domů / materiály / Podpůrná opatření – výčet, členění, příklady

– vyhláška omezuje výčet podpůrných opatření (PO), který je možný doporučit pro vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona následovně:

 • poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 • úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
 • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
 • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • využití asistenta pedagoga
 • úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
 • využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení

Členění podpůrných opatření v rámci stupňů 1 až 5

 1. Metody výuky
 2. Organizace výuky (ve škole, ve školském zařízení)
 3. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání
 4. Individuální vzdělávací plán
 5. Personální podpora (ve škole, ve školském zařízení)
 6. Hodnocení
 7. Intervence (ve škole, ve školském zařízení)
 8. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání
 9. Úprava podmínek ukončování vzdělávání (maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou, absolutoriem)
 10. Prodloužení délky vzdělávání
 11. Pomůcky pro jednotlivé stupně a skupiny žáků se SVP jsou uvedeny samostatně v části B

Podpůrná opatření 1. stupně

– příklady

Ad 1. Metody výuky:

 • respektování osobního tempa, častější zpětná vazba
 • stanovování odlišných časových limitů pro činnosti
 • metody podporující preferované styly učení žáků
 • multisenzorický přístup
 • podpora motivace
 • metody aktivního učení apod.

Ad 2. Organizace výuky

 • pravidelné střídání činností v průběhu výuky
 • změna zasedacího pořádku nebo uspořádání třídy
 • skupinová a kooperativní výuka
 • nabídka volnočasových aktivit a mimoškolních aktivit (stáže, exkurze)

Ad 3. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

 • obohacování učiva
 • výstupy vzdělávání se neupravují

Ad 6. Hodnocení

 • využívání různých forem hodnocení
 • aplikace metod formativního hodnocení
 • podpora sebehodnocení

Ad 7. Intervence školy

 • přímá podpora – poskytování individualizované podpory učitelem
 • plán pedagogické podpory – pokud není přímá podpora účinná – formalizace poskytování PO 1. stupně plánem pedagogické podpory (spolupráce na tvorbě: učitel + rodič + poradenský pracovník školy), formulář viz příloha vyhlášky č. 3.
 • metodická podpora učitelů ze strany poradenských pracovníků školy

Podpůrná opatření 2. stupně

– SVP žáka (dítěte) jsou spojeny s aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, problémy v adaptaci na školu a přípravou na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením dorozumívacích schopností, mírnější řečovou vadou, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky

– SVP jsou mírnější a lze obvykle kompenzovat využitím pomůcek, zařazením předmětu speciálně-pedagogické péče a úpravami v pedagogické práci

– příklady:

Ad 1. Metody výuky:

 • zaměřují se na překonávání obtíží žáka, posilování oslabených schopností a dovedností
 • zaměřují se na rozvoj vnímání, paměti, myšlení, pozornosti apod.

Ad 2. Organizace výuky

 • dle doporučení v posudku

Ad 3. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

 • obohacování učiva
 • úprava obsahu vzdělávání v dílčích oblastech
 • u žáků s OMJ výuka jazyka jako jazyka cizího:
  • MŠ – 4×15 min/týden (max.80h)
  • ZŠ, SŠ – 3 hodiny/týden (max. 120 h)
 • bez úpravy očekávaných výstupů

Ad 6. Hodnocení

 • nastavení kritérií umožňující dosahování osobního pokroku (dílčí dosažitelné cíle a kritéria jejich splnění apod.)
 • jasná a srozumitelná formulace kritérií hodnocení
 • sumativní hodnocení respektuje SVP žáka

Ad 7. Intervence školy

 • pedagogická intervence (1 h/týden) se žákem nebo se třídou (š, šz)
 • předmět speciálněpedagogické péče (1 h/týden)
 • metodická podpora ŠPZ (2 h/měsíc) 6 měsíců u žáků s odlišnými kulturními podmínkami, PAS, psychickým onemocněním, poruchami chování

Ad 10. Prodloužení délky vzdělávání

 • rozložení 1. ročníku do dvou let
 • prodloužení vzdělávání na SS a VOŠ o 1 rok

Podpůrná opatření 3. stupně

– SVP žáka (dítěte) jsou spojeny nejčastěji spojeny se závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka a dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn mimořádným intelektovým nadáním

– příklady:

Ad 2. Organizace výuky

 • dle doporučení v posudku

Ad 3. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

 • obohacování učiva
 • modifikace obsahu vzdělávání v dílčích oblastech
 • úpravy očekávaných výstupů vzdělávání pouze u žáků s LMP
 • pro žáky s OMJ výuka češtiny jako cizího jazyka v rozsahu:
  • v MŠ: 4 x 15 min./týden, nejvýše však 110 h)
  • v ZŠ, SŠ:  3h/týden, (max. 200 h)

Ad 5. Personální podpora

 • asistent pedagoga (sdílený) – 0,25 až 1 úvazek na žáka (norm. fin. jen na max. 0,75)
 • AP v družině (0,25 úvazku na žáka)
 • další pedagogický pracovník – AP (0,5) ve třídě s vyšším počtem dětí s potřebou PO
 • škol. speciální pedagog nebo psycholog (od 0,5)

Ad 7. Intervence

 • předmět speciálněpedagogické péče (až 3 h/týden)
 • pedagogická intervence (až 3 h/týden) z toho 1 h na práci se třídou (š)
 • pedagogická intervence 1 h/týden (šz)
 • metodická podpora ŠPZ (3 h/měsíc) 6 měsíců u žáků s odlišnými kulturními podmínkami, PAS, psychickým onemocněním, poruchami chování

Podpůrná opatření 4. stupně

– podpůrná opatření 4. stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, s poruchami autistického spektra a se závažným tělesným postižením. Také mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání

– příklady:

Ad 1. Metody výuky:

 • výuka v jazycích, způsobech a prostředcích komunikace, které jsou pro žáka nejvhodnější a žákem preferované (znak. jaz., AAK apod.).

Ad 3. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

 • vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu

Ad 5. Personální podpora

 • asistent pedagoga – 1 úvazek na žáka (včetně šz)
 • tlumočník českého znak. jazyka (až 40 h/týden – včetně šz)
 • přepisovatel pro neslyšící (až 40 h/týden . Včetně šz)
 • další pedagogický pracovník – 0,5 úvazku
 • škol. speciální pedagog nebo psycholog (od 0,5)
 • nepedagogický pracovník (umožnění pobytu ve škole

Ad 7. Intervence

 • předmět speciálněpedagogické péče (až 3 h/týden)
 • pedagogická intervence (až 2 h/týden) (š)
 • pedagogická intervence 1 h/týden (šz)
 • metodická podpora ŠPZ (3 h/měsíc) 6 měsíců u žáků s odlišnými kulturními podmínkami, PAS, psychickým onemocněním, poruchami chování

Ad 10. Prodloužení délky vzdělávání

 • SŠ, VOŠ až o 2 roky
 • prodloužení docházky do základní školy s upraveným vzdělávacím programem na 10 let

Podpůrná opatření 5. stupně

– PO jsou určena žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujících nejvyšší úroveň podpory

– další pedagogický pracovník po celou dobu výuky

– předmět sppg péče – 3 až 4 hodiny týdně

Podpůrná opatření v metodických materiálech

Katalog podpůrných opatření – Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (CZ.1.7./1.2.00/43.0003), Univerzita Palackého v Olomouci, Člověk v tísni – www.inkluze.upol.cz

– obecná část

– dílčí katalogy – katalog pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu:

 • mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
 • zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
 • sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání
 • tělesného postižení nebo závažného onemocnění
 • poruchy autistického spektra nebo vybraného psychického onemocněním
 • narušené komunikační schopnosti
 • sociálního znevýhodnění

Příklad pomůcek včetně normovaní finanční náročnosti – 3. st. NKS:

 • pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování – 1000 Kč
 • pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách – 5000 Kč
 • pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti – 2000 Kč
 • speciální učební materiály na rozvoj čtení – 3000 Kč
 • speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání – 2000 Kč
 • počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci – 5000 Kč
 • software pro rozvoj českého jazyka – slovní zásoby, pravopisu, syntaxe – 2000 Kč
 • software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání – 5000 Kč
 • tablet – 8000 Kč

8 thoughts on “Podpůrná opatření – výčet, členění, příklady

 1. Dobrý večer, zajímá mě, jak je to s výukou dítěte s PO3 s asistentem ve třídě 25 dětí zdravých. Mám zde asistentku, která tuto práci dělá poprvé, chlapec je opožděný ve vývoji po všech stránkách – pohyb, motorika, řeč, vydává pouze skřeky. Je skoro čtyřletý, ale vývojově na úrovni 2 letého dítěte. Jak má tento asistent pracovat? Je na mě, abych vymýšlela činnosti a asistentka je prováděla? Zasahuje mi totiž do mé práce, chlapci se sice věnuje ,ale nic si nepřipravuje. Prosím poraďte. Je to pro mě i po létech praxe nové. Děkuji.

  1. Asistent pedagoga pracuje pod vedením učitele. S asistentkou je třeba domluvit způsob zadávání činností, určitě je možné, aby i asistentka přicházela s nápady a návrhy činností pro dítě, vždy však pod Vaší supervizí. Doporučila bych pro MŠ kurz zaměřený na podporu dětí s daným druhem postižení (zřejmě kombinované), kde byste získali nějakou inspiraci. Je také možné se (podle dostupnosti) domluvit např. s nějakou speciální MŠ případně i ZŠ speciální s přípravným stupněm a nechat se inspirovat učitelkami a asistentkami z těchto škol (např. formou hospitace). Nevím, jak má paní asistentka ošetřenu v úvazku nepřímou činnost, která by připadala na přípravy. Pokud má jen přímou pedagogickou činnost, přípravy by musela dělat ve svém volném čase, což někteří asistenti dělají, ale požadovat to úplně nejde. Určitě bych požádala i SPC, které vydalo doporučení, aby v rámci kontroly poskytování podpůrných opatření Vám a Vaší asistentce poskytli metodickou podporu. Metodickou podporu poskytují také některé neziskové organizace, u dětí s mentálním a kombinovaným postižením je to např. organizace Rytmus – od klienta k občanovi. Aktivity na rozvoj dítěte je třeba cílit na posílení aktuálních schopností (tedy aktivity odpovídající věkově mladšímu dítěti), důležitá je zejména podpora motoriky (pohybu celého těla, rovnováhy, současný pohyb více končetinami, motoriky ruky – úchop, manipulace s předměty, obratnost prstů aj.). Rozvoj motoriky a řeči jsou provázané a jedno nejde bez druhého. Zkusila bych získat také informace od rané péče (tipy na metodické zdroje). Zjistila bych, zda dítě bylo v péči nějakého poskytovatele rané péče před nástupem do MŠ, pak bych se spojila přímo s ním. Věřím, že by Vás s dotazem na vhodnou metodickou podporu neodmítli ani jiné poskytovatelé RP. Bohužel neznám bližší podrobnosti o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, tak mohu poskytnout pouze takto obecné informace. U dětí s kombinovaným postižením by jistě byly vhodné prvky bazální a smyslové stimulace.

 2. Dobrý den,
  máme schválené pro dva žáky podpůrné opatření 3. stupně na výuku českého jazyka (jedná se o cizince) s nárokem na dalšího pedagogického pracovníka na 0,5 úvazku. Mají oba žáci nárok na 11 hodin přímé pedagogické práce a tudíž mají mít sdílené hodiny nebo se jedenáct hodin má rozdělit mezi oba žáky? Kdy má tato výuka probíhat, když v osmém ročníku nemají 11 hodin týdně ČJ?

 3. Dobrý večer, muzete mi prosím poradit? V MŠ se vzdělává dítě s PO5. Kdo muze s dítětem individuálně pracovat v ramci speciálně pedagogické péče? Musi to byt pouze specialni pedagog nebo to muze být učitelka s vystudovanou předškolní pedagogikou a státní zkouškou ze speciální pedagogiky? Děkuji.

  1. Dobrý den,
   v informaci uvedené na webu Národního ústavu pro vzdělávání je specifikováno pouze personální zabezepečení speciálně pedagogické péče v základních a středních školách – http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni , stejně tak v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou uvedeny nároky pouze pro ZŠ a SŠ. V obou případech platí, že tuto intervenci může realizovat pedagog s kvalifikací pro vzdělávání ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Pokud bychom tento požadavek uplatnili analogicky pro mateřskou školu, jednalo by se o kvalifikaci podle § 6 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících. Tuto péči může samozřejmě zajišťovat i speciální pedagog nebo psycholog. Jak jsem však zmínila, legislativa nárok na pedagoga vykonávajícího tuto činnost v mateřské škole nespecifikuje. V takových situacích je účelné řídit se přístupem „co není zakázáno, je povoleno“.

 4. Dobrý den,
  je možné v PO 1 krátit diktáty a písemky? Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den, ano, zkrátit diktát nebo písemnou práci je jedním z podpůrných opatření 1.stupně. Není to ale jediné možné opatření k podpoře žáka se SVP.
   Dalšími možnostmi může být:
   – prodloužení limitu pro dokončení
   – více času na zpětnou kontrolu
   – posadit žáka do přední lavice a dělat krátké relaxační pauzy (žák píše ob větu)
   – vyzkoušet doplňovací cvičení místo psaného diktátu s možností zvýraznění klíčových slov
   – ústní prověřování znalostí, ústní zdůvodňování

   Můžete průběžně zkoušet různé druhy podpůrných opatření tak, abyste zjistil/a, která žákovi vyhovují a odpovídají jeho/její SVP.
   Navrhuji podívat se na weby:
   http://www.kaminet.cz/
   https://cosiv.cz/cs/2017/03/01/podpurna-opatreni-vycet-cleneni-priklady/
   http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-asistent-pedagoga/1150-podpurna-opatreni
   https://www.podporainkluze.cz/

Comments are closed.