Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016

domů / blog / Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016
Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016

Organizace spojených národů vydala Obecný komentář č. 4/2016 k ustanovení článku 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (Úmluva) zakotvujícím mimo jiné právo na inkluzivní vzdělávání. Komentář upřesňuje klíčové aspekty realizace závazku České republiky a dalších 165 zemí, které Úmluvu ratifikovaly, k vytvoření systému inkluzivního vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy a celoživotního vzdělávání.

V Obecném komentáři je mimo jiné zdůrazněno, že za zajištění inkluzivního vzdělávání nelze považovat prosté umístění dětí se zdravotním postižením do běžných škol, aniž by byly realizovány potřebné strukturální změny spočívající mimo například v úpravě organizace, metod a forem vzdělávání, kurikula či kultury školy.

Dle Obecného komentáře je inkluzivní vzdělávání zaměřeno na plnohodnotnou  participaci a naplňování vzdělávacího potenciálu všech žáků, zvláště pak žáků, kteří jsou z různých důvodů vylučováni či ohroženi vyloučením. Inkluze ve vzdělávání je zde chápána jako zajištění přístupu k vysoce kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání a vytvoření podmínek pro dosažení maximálního rozvoje vzdělávacího potenciálu každého žáka bez jakékoliv diskriminace.

Obecný komentář je cenným nástrojem upřesňujícím principy a opatření, jejichž prostřednictvím mají státy vázané Úmluvou naplňovat ustanovení článku 24 zaměřeného na oblast vzdělávání. Informace zde uvedené by se měly stát podkladem pro formulování vzdělávacích politik i lepší monitoring naplňování Úmluvy v praxi.

Plné znění Obecného komentáře, text naleznete také ZDE.

One thought on “Obecný komentář OSN k čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením upravující inkluzivní vzdělávání – Týden pro inkluzi 2016

Comments are closed.