OECD vydala každoroční analytickou zprávu o stavu vzdělávání Education at Glance 2016

domů / blog / OECD vydala každoroční analytickou zprávu o stavu vzdělávání Education at Glance 2016
OECD vydala každoroční analytickou zprávu o stavu vzdělávání Education at Glance 2016

Shrnutí pro Českou republiku: propad výdajů na vzdělávání; nízký podíl nezaměstnaných mladých lidí; vysoký podíl žen získávajících vysokoškolské vzdělání; málo času stráveného neformálním vzděláváním.

Česká republika v roce 2015 zaznamenala druhý nejnižší podíl dospělých osob, které dosáhly pouze základního vzdělání (7 %), průměr zemí OECD činil 15 %. Jedná se o dlouhodobý trend, přičemž ve věkové skupině 25 až 34 let činil podíl lidí se základním vzděláním 6 % (stejně jako v roce 2005).   Shodně s předchozími lety byl i v roce 2015 v ČR nejvyšší podíl lidí ve věku 25 až 34 let se středoškolským vzděláním (71 %), dlouhodobým trendem je nicméně celkový mírný pokles. V nejmladší sledované věkové skupině (25 až 34 let) je však pokles významný: 2005 – 80 %; 2015 – 63 %.  Podíl dospělých osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním je dlouhodobě pod průměrem zemí OECD, v roce 2015 se oproti předchozímu roku nezvýšil (22 %). Mezi vysokoškoláky převažují absolventi magisterského studia.

Podíl nezaměstnaných mladých lidí s terciárním vzděláním, kteří aktivně usilují o zaměstnání, je, oproti ostatním zemím OECD, v České republice velmi nízký (3 %), průměr v zemích EU dle studie činí 8 %. Nejvyšší míra zaměstnanosti lidí s terciárním vzděláním ve věkové skupině 25 až 65 let je v ČR u absolventů oborů zaměřených na přírodní vědy, matematiku a IT (93 %), druhá nejvyšší míra zaměstnanosti byla zaznamenána u absolventů pedagogických, humanitních a jazykových oborů (shodně 88 %).

Celkové výdaje na vzdělávání jsou v České republice i nadále pod průměrem zemí OECD. Nižší výdaje na základní a středoškolské vzdělání má již jen Maďarsko a Rusko. Přes doporučení ke zvyšování investic do vzdělávání došlo mezi roky 2012 a 2013 k poklesu výdajů na vzdělávání o 0,2 % HDP.

V zemích OECD činí průměrný podíl lidí mladších 25 let, kteří v roce 2014 vstoupili do vysokoškolského bakalářského studia, 59 %. Magisterské studium v roce 2014 zahájilo 23 % mladých lidí do 25 let. Do vysokoškolského studia častěji vstupovaly ženy (54 %).

 Podíl žen, které v České republice v roce 2014 dosáhly prvního vysokoškolského titulu, činil 63 %, což je druhý nejvyšší podíl ze všech sledovaných zemí.  

Studie přináší zajímavá data porovnávající míru nezaměstnanosti mladých lidí v období před ekonomickou krizí a po ní. Dobrou zprávou je, že v porovnání s jinými zeměmi OECD je v České republice nízký podíl mladých lidí ve věku 20 až 24, kteří nejsou zaměstnaní a zároveň ani nestudují. Kontinuálně také roste podíl lidí ve věku 20 až 24 let, kteří studují, podíl studujících se za uplynulých deset let zvýšil o více než 10 %.

Nepotěšující zprávou je, že v České republice byl v letech 2012 až 2015 zaznamenán vůbec nejnižší průměrný roční počet hodin strávený v neformálním vzdělávání připadající na jednoho účastníka.

Neblahou zprávou také je, že platy českých vysokoškolských pedagogů byly v roce 2014 v rámci sledovaných zemí druhé nejnižší.

Zdroj: OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en

Kompletní analytickou zprávu OECD Education at Glance 2016 naleznete zde: http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm