Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

domů / blog / Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu z šetření zaměřeného na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníků a přímými návštěvami škol ve druhém pololetí uplynulého školního roku. Celkem se do něj zapojilo 1069 základních škol. Z šetření vyplynulo, že podíl  žáků oslovených škol, kteří jsou péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), činí 3,5 %, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Aktuální zkušenost se vzděláváním žáků, kteří jsou v evidenci OSPOD, uvedlo 68 % oslovených škol. Nejčastěji uváděnými důvody pro evidenci žáků v OSPOD  byly výchovné zanedbání a nedostatek péče ze strany rodiny a také důvody, které se netýkají přímého ohrožení dětí (např. náhradní rodinná péče).

Veskrze pozitivním zjištěním je, že většina oslovených ředitelů škol (65 %) projevila důvěru v to, že OSPOD dokáže účinně pomoci ohroženým dětem. Naopak obavu z toho, že intervence OSPOD vyústí v odebrání dítěte z rodiny, vyjádřila pouze desetina z nich. Dvě třetiny škol uvedly aktuální zkušenost se zapojením do vyhodnocování a plánování ochrany dětí, s účastí na případových konferencích má aktuální zkušenost 30 % oslovených škol.

Z informací uvedených v tematické zprávě jednoznačně vyplývá, že většina škol již v současné době s OSPOD spolupracuje a tuto zkušenost hodnotí převážně pozitivně. Zároveň však naprostá většina oslovených ředitelů uvedla, že by uvítala větší míru informovanosti ze strany OSPOD o vývoji řešení situace dětí, které jsou žáky jejich škol.

ČOSIV velmi vítá realizaci tohoto šetření Českou školní inspekcí, neboť poskytlo důležité informace o zapojení škol do řešení situace dětí ohrožených zanedbáváním, týráním a zneužíváním a poskytlo i konkrétní vodítka pro zlepšení spolupráce mezi školami a orgány sociálně-právní ochrany dětí. ČOSIV se bude ve spolupráci se svými partnery touto problematikou v následujícím období intenzivně zabývat, zejména pak hledáním systémových řešení na úrovni větší provázanosti předpisů resortů školství a sociálních věcí a zajištění dostupných informací a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v řešené oblasti.

Tematická zpráva – Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí vydaná Českou školní inspekcí je v plném znění k dispozici ZDE.