Na přístupu záleží! Studie to potvrzuje

domů / blog / Na přístupu záleží! Studie to potvrzuje
Na přístupu záleží! Studie to potvrzuje

V roce 2013 zveřejnil Hammill Institute on Disabilities studii realizovanou ve Spojených státech amerických autory Meghan Cosier, Julie Causton-Theoharis a George Theoharis s názvem Does Access Matter? Time in General Education and Achievement for Students With Disabilities.

Tato studie zkoumala vztah mezi počtem hodin vzdělávání v běžné třídě základní školy a dosaženými výsledky ve čtení a v matematice u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v kontextu vybraných specifik žáků (věk, dosavadní výsledky ve čtení a matematice, socioekonomický status, rasa, zdravotní postižení ad.) i umístění školy (socioekonomický status prostředí, poměr etnických menšin v obyvatelstvu).

Výzkumu se účastnilo 1300 žáků se SVP ve věku 6 do 9 let, ze 180 školních obvodů (správní obvody, ve kterých jsou zřizovány veřejné základní a střední školy).

Výzkumníci ověřovali, jaký vliv má počet hodin strávený v běžné třídě základní školy na dosažené výsledky v matematice a ve čtení u žáků se SVP. Zároveň také ověřovali, zda se na rozdílech ve výsledcích projeví vliv socioekonomické situace žáka a také vliv prostředí, ve kterém se nachází škola. Výkon ve čtení a matematice byl hodnocen testem Woodcock-Johnson III Tests of Academic Achievement (WJ-III). Hlavní sledovanou proměnnou byla průměrná týdenní hodinová dotace výuky v běžné třídě základní školy. Dále byla sledována vybraná specifika žáků (rasa, věk, dosavadní výsledky ve čtení a matematice, postižení, socio-ekonomický status ad.) a charakteristiky školních obvodů (socio-ekonomický status, zastoupení minorit). Proměnná postižení byla v tomto výzkumu definována v kontextu míry pravděpodobnosti umístění žáka mimo hlavní vzdělávací proud, neboť různé druhy zdravotního postižení jsou spojeny s různou míru potřeby umístění do speciální třídy nebo školy. Pro zpracování dat byla použita bivariační analýza.

Výsledky analýzy výkonu ve čtení a v matematice

Výsledky analýzy ukázaly, že počet hodin strávených v běžné třídě pozitivně ovlivňuje dosažené výsledky v obou sledovaných oblastech – čtení a matematice.  Žáci se SVP zapojení v šetření po započtení všech dalších sledovaných proměnných získali v průměru za každou hodinu strávenou v běžné třídě o půl bodu více v celkovém skóre testu ze čtení.  Při docházce do běžné třídy v počtu 30 hodin týdně se jedná již o rozdíl o více než 15 bodů.  „Pokud žák, který se vzdělává výhradně ve speciální třídě, dosáhne ve čtenářské úloze skóre 95 bodů, mohl by při 30 hodinové docházce týdně do běžné třídy dosáhnout skóre 111.2 bodu“.

Pro výsledky ve čtení byl další významnou proměnnou socio-ekonomický status rodiny žáka. Při průměrném a vyšším ročním příjmu rodin platí, že každých 5000 dolarů navíc v celkovém rodinném příjmu představuje průměrně zisk 0.25 bodu v celkovém skóre testu.

Analýza také ukázala jako podstatný faktor pro průměrný výsledek vliv socio-ekonomické situace na úrovni školních obvodů. Výsledky ukazují, že ve školních obvodech, kde 50 až 70 % žáků dostává oběd zdarma nebo za sníženou cenu, mají žáci výsledky o 1.93 bodů horší než žáci z obvodů, kde dostává oběd zdarma nebo za zvýhodněnou cenu méně než 50 % z nich. V obvodech, kde zvýhodněné stravování čerpá 75 % žáků, dosahoval průměrný výsledek v testu o 3.3 bodů méně, než v  obvodech, kde je zvýhodněné stravování poskytováno 25 až 50 % žákům.

Výsledky analýzy ukázaly, že počet hodin vzdělávání v běžné třídě je určující pro i dosažené výsledky v matematice. Za každou hodinu, kterou účastník výzkumu strávil v běžné třídě, získal o 0.37 bodu více v celkovém skóre testu. Analýza dat i zde  ukázala, že pro výsledky v matematice je podstatným faktorem socio-ekonomický status a také dosavadní výsledky v matematice.

Jak autoři studie interpretovali výsledky analýzy?

Bylo potvrzeno, že existuje významný vztah mezi délkou doby vzdělávání v běžné třídě a výsledky ve čtení a matematice žáků SVP. Tyto výstupy potvrdily i kontrolní proměnné (socio-ekonomický status žáka, socio-ekonomická situace školního obvodu, věk a rasa).

Výsledky této studie tudíž navazují na předchozí výzkumy, které dokazují, že žáci se SVP dosahují lepších výsledků, pokud dostanou příležitost vzdělávat se ve třídách hlavního vzdělávacího proudu.

Bodové zlepšení ve standardizovaných testech čtení a matematiky rostou s každou další hodinou strávenou v běžné třídě.

Podle autorů studie by tyto výsledky měly být zváženy s ohledem na 35hodinový týden.

Ve studii je uveden následujíc model:

  • Student A a student B jsou oba příjemci speciální podpory podle IDEA*. Student A je začleněn do běžné třídy na 2 hodiny denně (10 hodin týdně) na výuku přírodních a společenských věd. Zbytek dne tráví student A ve speciální třídě. Student B tráví v běžné třídě 6 hodin denně, tj. 30 hodin týdně.
  • Pokud jsou zohledněny všechny další faktory (rasa, pohlaví, věk, postižení), můžeme usuzovat, že v průměru může student B dosáhnout ve čtení a matematice přibližně o 8 až 10 bodů vyšší skóre než student A. Jedná se již o významný rozdíl v dosažených čtenářských a matematických dovednostech.
 * Individuals With Disabilities Education Act, obdoba prováděcí vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Doporučení pro praxi

Výsledky studie jsou s ohledem na rozsah výzkumného vzorku významným přínosem k diskuzi o koncepci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři na základě zjištění o pozitivním vlivu vzdělávání v běžné třídě na dosažené čtenářské a matematické dovednosti doporučují postupně změnit přístup ke vzdělávání žáků se SVP s preferencí zajištění jejich komplexní podpory ve školách hlavního vzdělávacího proudu před umisťováním do speciálních škol.

Za hlavní prioritu autoři studie považují průběžné vyhodnocování toho, nakolik opatření uplatňovaná  jednotlivými školami podporují nebo naopak brzdí školní úspěšnost žáků se SVP. Toto kontinuální vyhodnocování by se mělo stát běžnou součástí pedagogické praxe, neboť mezi jednotlivými školami stále existuje významný rozdíl ve vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání.

 

Zdroj

COSIER, Meghan; CAUSTON-THEOHARIS, Julie; THEOHARIS, George. Does access matter? Time in general education and achievement for students with disabilities. Remedial and Special Education, 2013, 34.6: 323-332.