Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

domů / blog / Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí
Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

Shrnutí nejzásadnějších změn

 • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
 • Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou let).
 • S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořené dostatečné kapacity).

 • Lesní mateřské školy se stávají od září 2016 mateřskými školami podle školského zákona. Na vzdělávání v lesních mateřských školách zapsaných v rejstříku škol bude stát poskytovat finanční prostředky.
 • Mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole a podání žádosti o odklad PŠD.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.

Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).

V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání). V souvislosti s tímto opatřením bude třeba zajistit, aby kapacity jednotlivých obecních mateřských škol byly od září 2017 nastaveny tak, aby byly schopné přijmout všechny čtyřleté a pětileté děti z jejich spádových oblastí.

Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let. Kapacity jednotlivých mateřských škol tedy bude třeba optimálně posílit tak, aby byly schopné přijmout ke vzdělávání všechny tří až pětileté děti z jejich spádové oblasti.

 

Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let.

 

Od ledna 2017 místně příslušný obecní úřad povinnost mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané mateřské škole.

 

Mateřská škola musí do svého školního řádu zapracovat informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak bude muset učinit do tří dnů od vyžádání.

 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzděláváníindividuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

 

 

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

 

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku), ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:

 1. neomluvená absence delší než dva týdny,
 2. závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
 3. doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či
 4. neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.

Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

Změny týkající se zápisu k povinné školní docházce v základní škole

Od 1. 9. 2016 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházcezákladní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.

 

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. Května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu).

 

Povinné snižování nejvyššího počtu dětí ve třídě

Od září 2016 se zavádí povinné snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě.

Nejvyšší povolený počet dětí ve třídě (24) se snižuje o 2, pokud se ve třídě vzdělává

 • dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému jsou poskytována podpůrná opatření 4. a 5. stupně (jedná se o děti s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením) nebo
 • dítě s mentálním postižením, kterému jsou poskytována podpůrná opatření třetího stupně (dítě s lehkým mentálním postižením).

Pokud je ve třídě dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opatření třetího stupně, a nemá mentální postižení, snižuje se nejvyšší povolený počet dětí o 1. Přítomností dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné snížit maximální počet dětí ve třídě na 19 dětí (24 – 5).

Je důležité upozornit na skutečnost, že k tomuto snižování nebude docházet automaticky ve všech třídách, ale pouze tam, kde je vysoký počet dětí. Například ve třídě, kde se vzdělává 22 dětí a z toho jedno dítě s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, k reálnému snižování počtu dětí nedojde (24 – 2 = 22). Pokud by se však v této třídě vzdělávaly dvě děti s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, sníží se počet dětí v této třídě na 20 (24 – 4 = 20).

Pravidlo povinného snižování počtu dětí ve třídě má určité výjimky, kdy se neuplatní. Mateřská škola nebude toto pravidlo uplatňovat, pokud by kvůli tomu musela odmítnout dítě, které má podle školského zákona právo na přednostní přijetí ke vzdělávání (ve školním roce 2016/2017 jsou to děti pětileté, ve školním roce 2017/2018 jsou to děti čtyřleté a pětileté, ve školním roce 2018/2019 jsou to děti tříleté až pětileté, od školního roku 2020/2021 jsou to děti dvouleté až pětileté). Pravidlo snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě se neuplatní, pokud ke stanovení podpůrných opatření dojde v průběhu školního roku. V dalším školním roce již ředitel školy musí snížení zohlednit.

 

Lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy se od 1. 9. 2016 stávají mateřskými školami podle školského zákona. Týká se jich nejen zapsání do rejstříku škol, ale také zahrnutí do normativního financování (na vzdělávání dětí v lesní mateřské škole bude přispívat stát).

Lesní mateřská škola může fungovat v celodenním nebo polodenním provozu, maximální doba provozu je navrhována na 9 hodin. Návrh novely vyhlášky dále stanovuje např. nejnižší možný počet dětí ve třídě lesní mateřské školy či povinnost přítomnosti dalšího pedagogického nebo nepedagogického pracovníka ve třídě lesní mateřské školy.

 

Vzdělávání dvouletých dětí

Od školního roku 2017/2018 mateřské školy mohou přijímat dvouleté děti, pokud k tomu mají vhodné podmínky, od školního roku 2020/2021 budou již všechny obecní mateřské školy muset mít vytvořené podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí a garantovat přednostní přijetí dvouletých dětí z jejich spádové oblasti.

Navrhovaná maximální kapacita tříd zřízených výhradně pro děti ve věku dvou až tří let je 16 dětí. V případě tříd, které nebudou zřízeny výhradně pro děti ve věku od dvou do tří let, je od září 2020 navrhováno pravidlo povinného snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě v případě přítomnosti dvouletého dítěte. Za každé dvouleté dítě do dovršení věku tří let se sníží nejvyšší počet dětí ve třídě o 2. Obdobně jako v případě dětí s podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, půjde tímto postupem snížit nejvyšší počet dětí na 19 (24 – 5). Pokud se bude jednat o dítě, které je dvouleté a má zároveň podpůrná opatření třetího až pátého stupně, sníží se za něj maximální počet dětí o 2.

V případě povinného snižování maximální kapacity třídy z důvodu přítomnosti dvouletých dětí platí stejná výjimka jako u snižování z důvodu přítomnosti dětí, kterým jsou poskytována podpůrná opatření.

203 thoughts on “Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

 1. Vážení,

  zajímá mě jestli je možné od roku 2017 mít v běžné školce jednu lesní třídu, jestli ano, za jakých podmínek. Děkuji. Jana Kočařová

  1. Vážená paní Kočařová,
   možné to určitě je, ale popis podmínek přesahuje možnosti takovéhoto komentáře. Doporučuji Vám se obrátit na Asociaci lesních mateřských škol (www.lesnims.cz), kde Vám mohou poradit velmi kvalifikovaně s specificky.
   S přátelským pozdravem
   Pavel Obrdlík
   LMŠ Sedmirásek
   Babice nad Svitavou

  2. Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění hovoří o lesní mateřské škole, v rámci ověřování však fungoval i model běžné mateřské školy s třídou lesní mateřské školy, který nadále pokračuje. Příkladem takové MŠ je MŠ Semínko v Praze na Toulcově dvoře, třídu mají zapsanou v rejstříku. Zde bych se s dotazem, jak formálně tuto organizační úpravu provést obrátila přímo příslušný odbor MŠMT: Mgr. Svatopluk Pohořelý,
   tel.: +420 234 812 132, email: Svatopluk.Pohorely@msmt.cz

 2. Dobry den,
  individualni vzdelavani bude mozne pouze u spadove skolky nebo si mohu vybrat jakoukoli skolku? A pokud jakoukoli, muze to byt i lesni skolka, soukroma skolka atd. nebo pouze statni?
  Predem dekuji za odpoved.

  1. Dobrý den,
   přezkoušení IV předškoláků bude možné u jakékoliv MŠ (i lesní), která bude nejpozději k 1.9.2017 zapsána do rejstříku škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/). Ve Vaší spádové MŠ Vás přijmout musí. Lesní školka nemůže být spádová.
   S přátelským pozdravem
   Pavel Obrdlík
   LMŠ Sedmirásek
   Babice nad Svitavou

   1. Dobrý den,
    dá se někde zjistit spádovost obcí, prosím? Jen na Oú?
    Děkuji M.E.

    1. O spádovosti mateřských škol by měl zákonné zástupce informovat obecní úřad, pokud obecní úřad spádovost neurčil, je třeba se obrátit na krajský úřad – odbor školství s žádostí o určení spádového obvodu školy.

  2. Od tohoto školního roku jsou i lesní školy považovány za mateřské školy podle školského zákona, které lze zapsat do rejstříku škol. Individuální vzdělávání bych primárně řešila se spádovou mateřskou školou, která bude mít povinnost přednostně přijmout Vaše dítě ke vzdělávání. Pokud se ale domluvíte s jinou mateřskou školou, že Vaše dítě bude k individuálnímu vzdělávání zapsáno v ní, i to je podle zákona možné. Je třeba, aby to byla mateřská škola zařazená do sítě MŠ (jak už jsem uvedla, nově to mohou být i lesní mateřské školy).

 3. Dobry den,
  pravo prednostniho prijeti do MS znamena, ze do skolky bude prijato (v zari 2017) i neockovane ctyrlete dite jen diky svemu veku? Nebo jedinou vyjimku z podminky ockovanosti maji predskolaci, deti starsi peti let?
  Dekuji!

  1. Dobrý den,
   v souladu s povinným předškolním vzděláváním byl novelizován zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), kde je v § 50 uvedeno následující:

   „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

   Z předmětného ustanovení lze dovodit, že neočkované dítě bude muset být ke vzdělávání v mateřské škole přijato v posledním povinném roce (to je uvedeno i v důvodové zprávě novely zákona o ochraně veřejného zdraví). Ustanovení o přednostním přijetí k předškolnímu vzdělávání mladších dětí bohužel postup ředitele, který je stanoven zákonem o ochraně veřejného zdraví, neovlivní.

 4. Dobrý den, jsme NNO a provozujeme školičku na základě volné živnosti – je možné ve školním roce 2016/2017 přijímat předškolní děti? V dalším školním roce to již nebude možné?Děkuji

  1. Dobrý den,
   co se týká dětí pětiletých, které mají předškolní vzdělávání povinné, jejich vzdělávání je uskutečňováno mateřskou školou, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (od září 2016 lze zapsat i tzv. lesní školky). Pětileté děti můžete vzdělávat v rámci tzv. individuálního vzdělávání – pokud rodič ve své spádové školce požádá, může povinné předškolní vzdělávání svého dítěte uskutečňovat sám, to může zajistit i tím, že dítě bude navštěvovat zařízení předškolního vzdělávání, které není mateřskou školou podle školského zákona.

 5. Dobrý den, IV musí ředitel školy povolit nebo je to jen na jeho rozhodnutí a já s tím jako rodič nic nezmuzu?
  Předem děkuji za odpověď.

  1. samozřejmě školky,omlouvam se za preklep

  2. Dobrý den,
   v případě dětí se zdravotním postižením (výčet dětí, kterých se to týká, je uveden v § 16 odst. 9 školského zákona – dítě s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, závažnou vadou řeči, poruchou učení/chování, autismem nebo kombinovaným postižením) rozhoduje ředitel MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě vyjádření školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC. Pokud je vyjádření poradenského zařízení kladné, není právní důvod, proč by ředitel mateřské školy neměl dítě přijmout. Pokud jsou dítěti doporučena podpůrná opatření (v doporučení vydaném po 1. 9. 2016), ředitel školy má povinnost po získání informovaného souhlasu od rodičů (zákonných zástupců) poskytování podpůrných opatření uvedených v doporučení poradenského zařízení zajistit.

   Ředitel školy může vzdělávání dítěte se zdravotním postižením v mateřské škole ukončit, pokud to doporučí poradenské zařízení nebo lékař.

   V případě povinného předškolního vzdělávání budou podmínky stejné jako v případě povinné školní docházky do základní školy.

 6. Dobrý den,

  Pracujeme v cizině. Chtěla jsem se zeptat, jaké dokumenty musíme doložit nebo co musíme udělat pokud se rozhodneme pro vzdělávání v zahraniční škole.

  Kolik hodin předškolního vzdělávání musí dítě splnit? V české školce, kam dcera chodila, začínala řízená činnost v 8:30 a v 11:30 už děti obědvali. Takže to jsou 3 hodiny „výuky“ včetně svačiny, pobytu venku apod.

  Školka, do které chodí dcera v cizině jsou 4 hodiny vzdělávání. Chodí 3x týdně – tj. 12 hodin týdně.

  Děkuji.

  1. Školský zákon stanovuje, že povinné předškolní vzdělávání děti plní ve všední dny mimo prázdniny (ty jsou stanovené stejně jako v základní škole). Vyhláška o předškolním vzdělávání pak stanovuje rozsah povinných 4 vyučovacích hodin denně, týdně je to tedy 20 hodin. Docházku do mateřské školy lze kombinovat s individuálním vzděláváním (případně lze započíst docházku o prázdninách).

   Co se týká vzdělávání v zahraniční škole, z dotazu není zřejmé, jestli se jedná o předškolní nebo základní vzdělávání. U povinného předškolního vzdělávání u dítěte, které dovrší 5 let, školský zákon podmínky pro vzdělávání v zahraniční škole konkrétně neupravuje. Lze dovodit obdobný postup jako v případě základního vzdělávání viz níže, nicméně bych Vám doporučila se s dotazem o náležitostech povinného předškolního vzdělávání v zahraničí obrátit přímo na MŠMT.

   § 38

   (1) Žák může plnit povinnou školní docházku také

   a) ve škole mimo území České republiky,

   (2) Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku v zahraniční škole, plní povinnou školní docházku formou individuální výuky.

   (3) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

   (4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraniční škole, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

   1. Dobrý den, takže předškolák, který vykonává povinnou předškolní docházku v době jarních prázdnin atd. do školky nesmí i když je školka v provozu a musí mít také prázdniny jako školáci?

    1. V době prázdnin vzdělávání není povinné, ale to samozřejmě nebrání navštěvování MŠ i v době prázdnin.

 7. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s neočkovanými či částečně očkovanými dětmi. Dočetla jsem se, že i když je předškolní vzdělání povinné, školka nemůže takové dítě přijmout, protože se řídí stejným zákonem jako školka pro menší děti. Je tedy takové dítě automaticky „odsouzeno“ k individuálnímu vzdělávání nebo existuje nějaký způsob, jak může nějaké předškolní zařízení navštěvovat? Díky.

  1. Dobry den,
   u predskolaku to vim naprosto jiste – do MS mohou i neockovani. Rodice zvoli jednu ze tri variant (nulta teida pri ZS, domaci vzdelavani s prezkusovanim nebo zatreti MS) a pokud si vyberou MS, tak ta je povinna prijmout i dite neockovane (predakolaka).
   A to proto, ze v posledni novele Zakona o ochrane verejneho zdravi se pise, ze do skolky podle para 50 mohou jen deti ockovane….ovsem para 50 se nevztahuje na zarizeni, do nichz je dochazka povinna, vcetne posledniho povinneho predakolniho roku v MS.
   Ovsem nepustit pak do skolek neockovane 3-4lete deti je neomluvitelna diskriminace a buzerace. Vubec nejde o ochranu verejneho zdravi.
   S pozdravem.

  2. Dobrý den,
   v souladu s povinným předškolním vzděláváním byl novelizován zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), kde je v § 50 uvedeno následující:

   „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

   Z předmětného ustanovení lze dovodit, že neočkované dítě bude muset být ke vzdělávání v mateřské škole přijato, pokud to bude vůle zákonného zástupce a ten nebude chtít pro své dítě individuální vzdělávání.

 8. Pěkný den,jak je to s dětmi,ktere navštěvují dětskou skupinu?

 9. Dobrý den,prosím syn má odklad,tzn.že již podruhé navštěvuje predskolni třídu.3roky chodil v pohodě,ale teď chodit nechce vůbec.Je povinné chodit,když už má za ssebou predskolni rok?Děkuji

  1. V tomto případě jde s mateřskou školou, kam Váš syn spádově patří (podle místa vzdělávání) sjednat individuální vzdělávání v plném nebo částečném rozsahu. Do MŠ se pak dostaví pouze ve stanoveném termínu v souvislosti s ověřením míry plnění očekávaných výstupů ze vzdělávání.

 10. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, může dítě plnit povinné předškolní vzdělávání v soukromé mateřské škole, která ale není zařazená do sítě MŠMT? Pokud soukromá mateřská škola podá podklady pro zařazení do sítě do konce září 2017, tak zařazení přijde v platnost od roku 2018? děkuji

  1. Povinné vzdělávání v soukromé mateřské škole realizovat jde. Pokud školka není v síti MŠ, je třeba to realizovat formou individuálního vzdělávání, pokud v rejstříku je, může dítě přijmout, pokud o to zákonný zástupce požádá. Následně ředitel MŠ, do které bylo dítě přijato, bez zbytečného odkladu oznámí řediteli spádové školky dítěte (podle místa trvalého bydliště), že dítě přijalo ke vzdělávání.

   1. Povinné předškolní vzdělávání v soukromé školce je bezplatné či nikoli?

    1. To vždy záleží na konkrétní soukromé školce. V soukromé MŠ je úplata za povinné vzdělávání možná. Soukromé školy nejsou spádové, zákon garantuje bezplatné povinné předškolní vzdělávání pouze ve spádové MŠ zřizované obcí.

 11. Dobrý den!

  Nemohu se nikde dohledat, jak je to s povin. předškolním rokem u dětí se závažnými handicapy, které se vzdělávají ve zdravotnickém zařízení (tj. rehabilitační stacionáře apod.), ne v MŠ zapsané v rejstříku.

  Pokud rodiče nechtějí dítě přeřadit na poslední rok do škol. zařízení, je v tu chvíli tedy nutné si v jiné MŠ zařídit „individuální vzdělávání“, i se všemi formalitami (indiv. plán, hodnocení,..?)?

  Děkuji vřele za odpověď!

  1. V tomto případě Vám doporučuji obrátit se na školské poradenské zařízení (speciálně pedagogické centrum). Děti s hlubokým mentálním postižením jsou zproštěny povinného předškolního vzdělávání. Pokud Vaše dítě nespadá do této kategorie, školské poradenské zařízení určí očekávané výstupy z předškolního vzdělávání, které jsou v souladu s možnostmi Vašeho dítěte. Způsob ověření bych dojednala individuálně tak, aby nemuselo docházet k převozu dítěte do spádové mateřské školy.

 12. Dobrý den,

  jak se tyto změny týkají souskromých mateřských škol? Jsme jako soukromá mateřská škola nuceni přijmout každé pětileté dítě, které se nám přihlásí a to bez nároku na zaplacení školného?

  Děkuji za odpověď

  1. Soukromých mateřských škol se povinnost přijímání dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání netýká. Ta se týká pouze MŠ zřizovaných samosprávnými celky, které mají stanovené spádové obvody.

 13. Dobry den,
  mohu se zeptat zda lze kombinovat klasickou MS skolku a lesni MS. Dcera navstevuje 3 dny klasickou a 2 dny LMS. od zari 2017 se ji tyka predskolni dochazka. Budu si tedy muset vybrat mezi klasickou skolkou a individulanim vzdelavanim ? Je nejaky narizeny poct hodin ktery musi odchodit v ramci dnu ci tydne ?

  dekuji
  Eva

  1. Dítě může vykonávat povinné předškolní vzdělávání v obou typech škol. Postup by měl být takový, že se se svou spádovou mateřskou školou domluvíte na způsobu docházky Vašeho dítěte. Budete kombinovat docházku do mateřské školy a individuální vzdělávání, stanovíte si s ředitelkou spádové mateřské školy, kdy do ní Vaše dcera bude docházet a v ostatních dnech si sjednáte individuální vzdělávání, které bude fakticky realizováno v lesní školce. Pokud je lesní mateřská škola, kam dcera chodí, zapsaná v rejstříku škol, mohla by povinnou školní docházku plnit i v ní. Pokud ale chcete střídání zachovat, zkombinujte povinnou docházku do klasické mateřské školy s individuálním vzděláváním.

 14. Dobrý den, žijeme momentálně v zahraničí a syn zde bude v srpnu nastupovat povinnou školní docházku (zde již od 5 let). Můj dotaz se týká toho, zda máme syna v ČR přihlásit do školky (dle místa trvalého pobytu, ten máme stále v ČR) a nahlásit jim individuální vzdělávání na zahraniční škole a dostavit se na přezkoušení nebo zda stačí se přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání až po našem návratu zpět do ČR v prosinci 2017. A zda budeme poté v ČR potřebovat nějaký formulář potvrzující jeho docházku do zahraniční školy. Moc Vám děkuji za odpověď.

 15. Dobrý den,
  mám takový dotaz. Mám neočkovanou dceru, narozenou 19.1.2013, tudíž jí byly nedávno 4 roky (19.1.2017) a vím, že jí do školky v květnu kdy bude pravděpodobně zápis do školky ještě vzít nemohou z důvodu nepodrobení se povinnému očkování. Zajímalo by mě ale, jestli můžu jít na mimořádný zápis, v případě, že by se ve školce uvolnilo místo po jiném dítěti které ze školky odešlo ( např. z důvodu stěhování apod.) a to v době od 19.1.2018, kdy už dcera dovrší 5.let, ikdyž to nebude ten poslední povinný předškolní rok docházky?

 16. Dobrý den, mám neočkovaného synka narozeného v září. Mohl by navštěvovat státní školkové zařízení od dovršení pěti let v září ? Nebo bych musela žádat, aby byl jako předškolák přijat kvůli pár zářijovým dním „o rok dříve“? Kde o to a jak mohu požádat? Děkuji.

  1. Zde bych se domluvila přímo s ředitelkou MŠ. Zákon povinnost předškolního vzdělávání stanovuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší pěti let věku. Ve vašem případě by to tedy bylo ve školním roce 2018/2019, kdy Váš syn v září dosáhne již šesti let věku. Zkusila bych se domluvit s ředitelkou, aby Vašeho syna přijali. Pětiletý bude již prakticky od počátku vzdělávání v MŠ, bude se na něj tedy vztahovat výjimka v zákoně o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., § 50).

 17. dobry den,chtela bych se zeptat.muj syn v lednu 2017 nastoupil do ms u nas ve vesnici jako 2lety (2 roky a 2 mesice). V zari mu bude teprv 2 roky a 10 mesicu. Co to pro nas znamena?budem muset ukoncit dochazku, kdyz se vse zprisnelo a budou u nas brat az trilete?dochazi tam i se svou sestrou (v kvetnu 5 let).dekuji

  1. Mateřské školy mohou od září 2017 přijímat i dvouleté děti, ty ovšem nemají na vzdělávání v MŠ nárok, mateřská škola tak v případě většího počtu dětí musí přednostně přijmout všechny pětileté děti (pro ně bude vzdělávání od září povinné) a také čtyřleté, pokud o jejich vzdělávání rodiče zažádají. Je tedy možné, že Vaší mateřské škole již nezbývá kapacita pro děti mladší tří let. Vzhledem k tomu, že Váš syn dovrší 3 let v listopadu následujícího školního roku, pokusila bych se s ředitelkou domluvit, aby si ho tam nechali. Je to skutečně jen o kapacitě mateřské školy, pokud nedostačuje, je třeba obrátit se na zřizovatele, aby počet míst ve školce navýšil např. dostavbou.

 18. Dobrý den,
  moje dítě navštěvuje dětskou skupinu registrovanou na MPSV. Splňuje tato docházka povinné předškolní vzdělávání nebo musí přejít do klasické školky?
  Děkuji

  1. Dobrý den,
   povinné předškolní vzdělávání lze plnit pouze v mateřské škole registrované v rejstříku škol a školských zařízení. S mateřskou školou, která je pro vás spádová (podle místa bydliště) se nicméně můžete domluvit na individuálním vzdělávání, které bude fakticky probíhat v dětské skupině a do své spádové MŠ se dostavíte pouze na přezkoušení v termínu, který MŠ určí.

 19. Dobrý den,
  jak je to v případě lesní mateřské školky, která se zaregistruje do rejstříku škol, bude tato školka muset vyžadovat též doklad o kompletním očkování i přesto, že je to školka lesní?
  Děkuji

  1. Dobrý den,
   zákon o ochraně veřejného zdraví požaduje, aby mateřské školy přijímaly pouze očkované děti. Budete-li mateřskou školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, pak se na Vaši školku bude ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví vztahovat. Výjimka bude u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (pětiletých), ty mohou být přijaty ke vzdělávání i neočkované.

 20. Dobrý den, je možné, aby docházelo dítě v předškolní rok (5 let) do rejstříkové školky pouze na dopoledne? Tzn. na oběd a odpočinek domů?
  Děkuji

  1. Povinná školní docházka je stanovena v rozsahu 4 hodin denně, uvedený postup tedy možný je.

 21. Dobrý den,

  zajímalo by mě, jak to v případě IV v MŠ v předškolním roce bude s normativy. Bude MŠ dostávat na dítě vzdělávané výhradně v IV normativ a v jaké výši? V plné?

  Děkuji za odpověď

  1. MŠ bude dostávat normativ na dítě v individuálním vzdělávání. Vyhláška o krajských normativech ještě nebyla upravena, nicméně se předpokládá obdobný postup jako v případě individuálního vzdělávání v základní škole (zde je výše 0,25). Je však třeba upozornit, že celý systém financování regionálního školství se bude měnit.

 22. Dobrý den, je možné navštěvovat v rámci povinné předškolní docházky nultý ročník ZŠ (bez nutnosti indiv. vzděl. ve spádové školce)?
  Děkuji za odpověď

  Hana Žežulová

  1. Dobrý den, povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (spádová mateřská škola má povinnost Vaše dítě přijmout, ostatní ne). V přípravné třídě základní školy (tzv. nultém ročníku) se nově mohou vzdělávat pouze děti s uděleným odkladem povinné školní docházky. Pokud byl tedy Vašemu dítěti udělen odklad PŠD, může povinné předškolní vzdělávání plnit v přípravné třídě. Pokud nemá odklad, je třeba ho přihlásit ke vzdělávání ve spádové (či jiné mateřské škole, v případě, že má volnou kapacitu) nebo realizovat individuální vzdělávání (to může zajišťovat rodič či jiný vzdělavatel, který není zapsán v rejstříku např. tzv. dětská skupina nebo předškolní klub).

 23. Dobrý večer, mám několik dotazů:
  1/ Jestliže povinně mají k zápisu do MŠ přijít děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let, znamená to, že děti s odkladem povinné školní docházky se do MŠ zapsat nemusí?
  2/ Budou děti s odkladem povinné školní docházky v příštích letech „propadat“ a zůstávat tak povinně v MŠ nebo budou mít povinný předškolní rok splněný a děti tak nebudou muset být v MŠ zapsané?
  3 / Jaké sankce hrozí rodičům při neplnění povinné předškolní docházky do MŠ? A po jaké době?
  4/ Na jak dlouho budou moci rodiče děti omlouvat? Budou se brát v úvahu tzv. rodinné důvody – dovolená, návštěva příbuzných atd.?
  5/ Kolik hodin/dní bude dítě moci mít zameškáno?
  6/ Je dáno, jestli je pro tyto děti povinné být v MŠ pouze dopoledne nebo i odpoledne?

  Děkuji za odpověď
  R-M-

  1. Dobrý den,
   k dotazům č. 1/ a 2/:
   MŠMT k problematice odkladových dětí uvádí, že povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Děti s odkladem se mohou nově jako jediné vzdělávat v přípravné třídě základní školy, nicméně není povinností rodičů je ke vzdělávání v přípravné třídě přihlásit (v řadě míst tyto třídy ani nejsou), takže povinnost vzdělávat tyto děti do nástupu povinné školní docházky zůstává na bedrech MŠ. Pro jistotu bych tedy odkladové děti zahrnula mezi povinně vzdělávané.

   K dotazům č. 3/-5/ MŠMT uvádí:
   ve školním řádu ředitel MŠ stanoví :
   – časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání v rozsahu 4 hodin s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7. do 9. hodiny ranní,
   – podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);
   – podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti;
   – řešení neomluvené absence dětí.
   Ke zpracování školního řádu doporučujeme využít Pomůcku pro ředitele škol při tvorbě školního řádu uveřejněnou na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/pomucka-pro-reditele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu).
   Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců, mohou také doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu. Školní řád by měl stanovit časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu oznamování.

   Dotaz č. 6/:
   Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na čtyři souvislé hodiny denně, ředitel školy stanovuje začátek mezi 7. a 9. hodinou ranní. Lze tedy dovodit, že povinné je pouze dopoledne.

 24. Dobrý den. Jak je to se školkovným u soukromých MŠ a předškolních dětí? Syn bude mít v červnu 5 let, tím pádem od září 2017 dosáhne předškolního věku. Úplatu za umístění budu muset platit i nadále? Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   pokud se Vaše dítě vzdělává v soukromé škole, pak úplatu budete muset hradit dál. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se týká pouze veřejných mateřských škol zřizovaných obcemi či městskými částmi.

 25. Dobrý den, ve školce stále řešíme toto : “ Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy „. Na jednom školení nám říkali, že už tyto děti máme přednostně přijmout v letošním květnovém zápisu do MŠ,aby od září 2017 mohly do MŠ nastoupit , z jiného školení přišla kolegyně s tím, že to platí až od září 2017 , proto se to bude týkat až dalšího zápisu na šk. rok 2018/19. Kde je pravda? Děkuji za odpověď

  Další novinkou je povinnost obce stanovit spádové obvody i pro mateřské školy. Děti s bydlištěm ve spádovém obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo spádový obvod.

  1. Dobrý den,
   nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku uplatněný při zápise v termínu 2. – 16. května 2017.

   Ano, zřizovatelé (obce a městské části), stejně jako v případě základních škol, stanoví spádové obvody, děti z těchto obvodů budou mít právo na místo v MŠ, pokud nebude prokazatelně naplněna kapacita školy (ředitel musí přednostně vyhovět všem žádostem ze spádové oblasti).

 26. Dobrý den,
  bude docházka do CPD (Centrum pro předškolní děti – zřízené a provozované DDM registrovaného u MŠMT – docházka 5 dní v týdnu, 8-12:30 hod, bez oběda) splňovat povinné předškolní vzdělávání nebo musí dítě přejít do klasické školky?
  Děkuji
  MS

  1. Dobrý den,
   povinné předškolní vzdělávání lze plnit buď v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních nebo individuálním vzděláváním. Individuální vzdělávání nemusí zajišťovat sám rodič, ale může být zajištěno poskytovatelem vzdělávání, který není zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. Je tedy třeba dítě formálně přihlásit ke vzdělávání ve spádové či jiné MŠ (spádová MŠ má povinnost dítě přijmout, ostatní ne) a zde řediteli do konce května oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno. Do MŠ se pak dostavíte na přezkoušení dosahování očekávaných výstupů ze vzdělávání.

 27. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, kde je definován rozsah povinné předškolní docházky.
  Děkuji.

  1. Dobrý den,
   povinnou předškolní docházku definuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který najdete např. zde – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p34, dále prováděcí právní předpisy.
   Co se týče rozsahu povinné předškolní docházky, jsou to 4 soustavné hodiny denně. Ředitel MŠ musí stanovit počátek denní doby povinného vzdělávání mezi 7. a 9. hodinou ranní.

   1. Dobrý den, mám dva dotazy:
    1) počátek denní doby povinného vzdělávání musí být stanoven jednotně pro všechny předškoláky (v jedné MŠ)?
    2) Rozumím 4 hodinám denně, ale jaký rozsah je stanoven na školní rok? Kolik musí dítě absolvovat, aby zdárně splnilo povinný předškolní rok? A co když se tak nestane? Děkuji Kateřina V.

    1. Ad 1) Počátek je třeba stanovit ve školním řádu, předpokládá se jednotný čas pro všechny obdobně jako v základní škole, byť to není nikde specifikováno, těžko by se ale zavádělo pravidlo „pro někoho teď a pro jiného jindy“, mohlo by to vzbuzovat negativní reakce rodičů apod.

     Ad 2) Povinné předškolní vzdělávání je stanovené ve stejném rozsahu jako povinná školní docházka – ve všední dny s výjimkou prázdnin. Počet omluvených hodin není stanoven, pokud bude mít dítě neomluvené hodiny, je předpokládán postup analogický postupu v základní škole, doporučuji nastudovat metodický pokyn k uvolňování žáků ze školní docházky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

     1. Děkuji za odpověď, sama jsem zvědavá, jak to bude v praxi fungovat. Neomluvených hodin se nebojím zato těch omluvených bude opravdu dost a moc nevím, co s tím.
      Ještě bych měla dotaz ke školním prázdninám, které v našem případě velmi často nekorespondují. Jarní, podzimní, pololetní, část letních…, to všechno jsou prázdniny, které naše MŠ nemá. Během těchto dní nemusí být předškoláci omluveni? Děkuji Kateřina V.

     2. V době vyhlášených prázdin není docházka do MŠ povinná, rodiče tedy dítě omlouvat nemusejí. Pokud rodiče nechtějí, aby docházka do MŠ byla v době prázdnin přerušena, dítě se vzdělává v MŠ i v době prázdnin.

 28. Dobrý den, ráda bych se doptala. Je jasné, že předškolní děti v příštím školním roce nebudou platit školné, jak je to ovšem s odkladovymi dětmi v příštím š.r.? A dle jakého zákona či vyhlášky. Děkuji Kateřina

  1. Děti v posledním roce vzdělávání nebudou platit školné. Povinné předškolní vzdělávání je od dovršení pěti let věku do nástupu školní docházky (srov. informaci MŠMT zveřejněnou na webu ČOSIV), lze tedy dovodit, že i pro tyto děti je docházka do MŠ bez úhrady školného. Bezplatnost se vztahuje na povinné vzdělávání jako celek.

 29. Dobrý den
  žijeme v malé obci a nemáme určenou spádovou školku. Je povinnost místního zastupitelstva dohodnout se s okolními MŠ o spádovosti?
  Děkuji za odpověď

 30. Dobrý den, je mi jasný denní rozsah hodin pro povinnou předškolní docházku, ale není mi jasný celkový rozsah pobytu ve školním roce. Kolik času z celého školního roku musí být dítě aktivně přítomno, aby splnilo povinný předškolní rok? Kolik může mít omluvených hodin? A může mít neomluvené hodiny? Bude se tato věc nejak vykazovat? Dekuji. K.V.

  1. Povinné předškolní vzdělávání je stanovené ve stejném rozsahu jako povinná školní docházka – ve všední dny s výjimkou prázdnin. Počet omluvených hodin není stanoven, pokud bude mít dítě neomluvené hodiny, bude postup analogický postupu v základní škole doporučuji nastudovat metodický pokyn k uvolňování žáků ze školní docházky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

 31. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak je to se zápisem dětí do MŠ, kt. dovrší 3 let věku v průběhu školního roku? Dcera je narozena v dubnu 2015, v dubnu 2018 tak dosáhne 3 let a ja povinnosti vrátit se do zaměstnání. Při dotazu na Městské části, kde žijeme, nám bylo řečeno, že nesplňujeme věkem podmínky zápisu dle zákona a naše přihláška k zápisu bude z tohoto důvodu rovnou vyřazena. Je to v pořádku? V tisku jsem se dočetla, že je možné přijetí od školního roku 2017/2018 i dětí dvouletých. V naší spádové oblasti je 5 spádových školek. Děkuji za Vaši odpověď.

  1. Dobrý den,
   v tomto případě je třeba rozlišit povinné předškolní vzdělávání (týká se pětiletých dětí) a vzdělávání dětí mladších, které není povinné, ale stane se postupně tzv. nárokové. MŠ budou mít postupně povinnost vytvořit dostatek míst k přijetí nejprve všech čtyřletých, další rok všech tříletých a od roku 2020 všech dvouletých dětí ze spádové oblasti, pokud o to rodiče požádají. U dětí, které dovrší 5 let, platí, že je rodiče musejí přihlásit k nějaké formě povinného předškolního vzdělávání (buď v mateřské škole nebo individuální formou). Dítě lze přijmout k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Obrátila bych se přímo na vedení zvolené MŠ z Vaší spádové oblasti k dojednání možnosti nástupu Vaší dcery v dubnu 2018, pokud bude mít MŠ kapacitu, není důvod Vaši dceru nepřijmout, pokud bude mít naplněnou kapacitu, k dubnu 2018 ještě nemá povinnost místo pro přednostní přijetí vaší dcery vytvořit. Vaše dítě bude mít nárok na přednostní přijetí od září 2018.
   Znění § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. platné od 1. 9. 2018:
   Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 32. Dobrý den,
  mám 5ti leté dítě (narozené 15.3.2012), tzn. příští školní rok je jeho předškolním.
  Mohu místo školky zvolit nultý ročník ve škole?
  Děkuji za odpověď.
  MM

  1. Dobrý den,
   bohužel, podle stanoviska MŠMT tento způsob plnění předškolního vzdělávání u dětí bez odkladu školní docházky možný není a je potřeba předškolní vzdělávání absolvovat v mateřské škole. V přípravné třídě mohou být od 1. 9. 2017 pouze děti s odkladem školní docházky.

 33. Dobrý den,synovi bude v červenci 5 let a navstěvuje dvě statní školky…vždy tři dny v týdnu v jedné a dva dny v druhé v jiném městě ve stejném kraji..je možné docházku takto zachovat i nadále? Děkuji Rdesnová

  1. Dobrý den,
   jedná-li se o střídavou péči, pak nejspíše ano. Je třeba syna přihlásit ve spádové školce v místě, kde má trvalé bydliště a co nejrychleji dojednat docházku i v druhé MŠ, kterou navštěvuje. Pokud druhá MŠ nemá naplněnou kapacitu, není právní důvod, proč by nemohla druhá MŠ ve vzdělávání Vašeho syna pokračovat. Problém by mohl nastat, pokud by druhá MŠ měla naplněnou kapacitu, ta nemá ze zákona povinnost Vám místo zajistit.

 34. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na povinnou předškolní docházku. Můj syn je předškolák, do školky již dva roky chodí, ráda bych ho ale na poslední školkový rok, tedy od září 2017, převedla do jiné školky, kde je zároveň i škola, do které pravděpodobně v září 2018 nastoupí. Nová školka má ale schválení až od 1.1.2018. Jak pokryji období září-prosinec 2017 z hlediska zákona? Hrozí mi nějaká sankce, pokud dám syna na 4 měsíce do školky, která není schválená? Naše současná MŠ odmítá individuální plán s tím, že přijdou o peníze a ještě syn zabírá místo. Děkuji velmi za pomoc.

  1. Dobrý den,
   ve stávající MŠ bych se domluvila na individuálním vzdělávání a od 1. 1. 2018 bych dítě přehlásila do nové mateřské školy. Řešila bych to pak jako přestup z jedné MŠ do druhé jako např. při stěhování. Pokud byste dítě nechala zapsat do MŠ, která ještě není zanesena v rejstříku, mohlo by to být posuzováno jako nesplnění povinnosti předškolního vzdělávání.

 35. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to bude s platbou školkovného, když se uvádí, že povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné. Dcerka byla předškolním dítkem tento rok (narozena 25.8.2011), má odklad školní docházky, tzn. že povinné předškolní vzdělávání se jí bude týkat příští školní rok. Budeme za školku tedy platit? Děkuji.

 36. Dobrý den, také nás se týká povinná předškolní docházka.
  Zajímalo by nás, zda zažádat o individuální vzdělávání, když náš syn bude navštěvovat školku pouze 4 dny v týdnu (4hodiny). Je to z důvodu častých pracovních sobot manžela , kdy jako náhrada za sobotu pracovní je právě volný den v pracovním týdnu. Děkuji Janečková

  1. Dítě by v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu. Nicméně lze dojednat s ředitelkou MŠ, že budete na určité dny svého syna pravidelně omlouvat. Pokud si MŠ ve svém školním řádu stanoví, že bude vyžadovat omluvení nepřítomnosti dítěte pouze od zákonného zástupce (je to plně v její kompetenci), bude vše v pořádku – vy syna omluvíte, počet omluvených absencí legislativa neřeší.

 37. Dobrý den,
  potřebovali bychom poradit s následující situací: náš syn chodí 3x týdně do spádové školky, jednou týdně do lesní školky zapsané v rejstříku a jednou týdně do anglické dětské skupiny nezapsané do rejstříku. Příští rok bude předškolák a my bychom současnou situaci chtěli zachovat. Je potřeba žádat spádovou školku o individuální plán kvůli jednomu dni v týdnu, kdy syn nebude navštěvovat akreditovanou dětskou skupinu? Dají se do oněch povinných dvaceti hodin týdně hodiny docházky sčítat, např. 4+4+4 ve spádové školce, +8 v lesní školce, tedy týdně 20 hodin? A zároveň pokud bude chodit jednou týdně do lesní školky, která se bude do povinné docházky započítávat, je potřeba tuto skutečnost dokládat ve spádové školce?
  Děkuji za radu a odpověď.
  T. Libichová

  1. Dobrý den,
   ověřovali jsme možnost kombinace vzdělávání v mateřské škole a individuálního vzdělávání v průběhu týdne s MŠMT a bylo nám sděleno, že tato kombinace možná není. Výklad MŠMT pravidelné střídání předškolního vzdělávání v MŠ a jiné formě v rámci jednoho týdne nepřipouští, individuální vzdělávání lze dle výkladu realizovat soustavně buď část školního roku nebo celý rok (např. jedno pololetí na individuálu, druhé pololetí v MŠ). Dítě by v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu. Nicméně, pokud by rodič chtěl svoje dítě např. jeden den v týdnu individuálně vzdělávat nebo např. posílat do předškolního zařízení, které není v rejstříku škol a školských zařízení (i lesní MŠ mají možnost být do rejstříku zařazené za splnění určitých podmínek), může to udělat tak, že absenci dítěte daný den vždy řádně omluví. Pokud bude mít mateřská škola ve svém školním řádu uvedeno, že absenci dítěte omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku. OSPOD řeší jen absence řádně neomluvené. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by MŠ vyžadovala potvrzení od lékaře. Zkusila bych co nejdříve zjistit, jaký postup omlouvání absence bude Vaše spádová MŠ vyžadovat a pokud budou omluvy výhradně na rodiči, řešila bych to pravidelným řádným omlouváním v době pobytu v dětské skupině. Vzdělávání ve dvou mateřských školách zapsaných v rejstříku ministerstvo připouští.

 38. Dobrý den, mám pětileté dítě, od září bude předškolák. Od září chci přihlásit do MŠ i 2. dítě – tříleté. Zavedením spádových školek se stala spádovou jiná MŠ paradoxně vzdálenější od našeho bydliště i spádové školy, kam chodí 3. dítě. U zápisu bylo zrušeno pro letošní rok kritérium „sourozenec“ a ve školce mě upozornili, že mi zřejmě 2. dítě nebudou moci přijmout. Co mohu požadovat po stávající školce nebo té další spádové. Určitě nechci ráno obrážet tři školy/školky. Můžete prosím upřesnit i jak se bude omlouvat absence předškoláka, když budu mít nemocné jiné dítě a nebudu moci opustit dům. Děkuji

  1. Situace s různými spádovými MŠ je velmi nepříjemná, bohužel nemá uspokojivé řešení. Pokud je dítě, které nyní navštěvuje jinou MŠ, která není spádová čtyřleté a starší, můžete po té nově spádové školce požadovat, aby přijala obě dvě Vaše děti. Pro tříleté dítě v příštím školním roce spádové MŠ ještě garantovat místo nemusejí (to bude povinnost až od školního roku 2018/2019). Pokud tedy tříleté dítě nepřijmou, nejde to právně vymáhat. Ale alespoň byste měla dvě děti v jedné MŠ. Třeba se ale po zápise ukáže, místa v MŠ ještě jsou i pro tříleté, a i třetí dítě Vám vezmou. MŠ mají nyní tendenci se bránit přijímat dětí mladší čtyř let, dokud se neukáže, kolik dětí reálně ke vzdělávání v MŠ nastoupí. Rozhodně bych o přijetí požádala a v případě zamítnutí žádosti bych se zkusila odvolat.
   Co se týká omlouvání absencí, to je v kompetenci ředitele konkrétní MŠ, stanovit podmínky pro omlouvání. Předpokládáme rozumný přístup, kdy postačí omluva rodičem, ale je třeba si to ověřit u konkrétní MŠ, jak to má ve svém školním řádu upraveno.

 39. Dobrý den, týká se nás povinné předškolní vzdělávání. Naší představou je 3 dny v rejstříkové školce a 2 dny v nerejstříkové lesní školce. Nyní ale paní ředitelka přišla s článkem na postálu novinky.cz https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=435874&sId&mId , dle kterého takováto kombinace vzdělávání není možná. Čekala bych, že si autor jen špatně něco vyložil. Protože článek odpovídá jak zdravému rozumu, tak výše uvedeným odpovědím.
  Děkuji Alžběta Macková

  1. Dobrý den,
   ověřovali jsme možnost kombinace vzdělávání v mateřské škole a individuálního vzdělávání v průběhu týdne s MŠMT a bylo nám sděleno, že tato kombinace možná není. Výklad MŠMT pravidelné střídání předškolního vzdělávání v MŠ a jiné formě v rámci jednoho týdne nepřipouští, individuální vzdělávání lze dle výkladu realizovat soustavně buď část školního roku nebo celý rok (např. jedno pololetí na individuálu, druhé pololetí v MŠ). Dítě by v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu. Nicméně, pokud by rodič chtěl svoje dítě např. jeden den v týdnu individuálně vzdělávat nebo např. posílat do předškolního zařízení, které není v rejstříku škol a školských zařízení (i lesní MŠ mají možnost být do rejstříku zařazené za splnění určitých podmínek), může to udělat tak, že absenci dítěte daný den vždy řádně omluví. Pokud bude mít mateřská škola ve svém školním řádu uvedeno, že absenci dítěte omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku. OSPOD řeší jen absence řádně neomluvené. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by MŠ vyžadovala potvrzení od lékaře. Zkusila bych co nejdříve zjistit, jaký postup omlouvání absence bude Vaše spádová MŠ vyžadovat a pokud budou omluvy výhradně na rodiči, řešila bych to pravidelným řádným omlouváním v době pobytu v lesní školce. Vzdělávání ve dvou mateřských školách (tedy i např. běžné a lesní) zapsaných v rejstříku ministerstvo připouští.

 40. Dobrý den, naše obec bohužel nemá smlouvu s žádnou školkou. Syn musí jako 5letý nastoupit do školky. Školky v okolí mají hodně dětí a netuším zda mi ho přijmou. Jak je to s přijetím když nepatřím do žádné spádové školky?
  Děkuji za radu.

  1. Dobrý den,
   je třeba se obrátit na starostu obce a sdělit mu, že Váš syn má nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání a že je povinností obce určit, která MŠ je pro Vašeho syna spádová. Pokud to obec neučiní, je třeba se obrátit na odbor školství krajského úřadu, který v případě nečinnosti obce stanoví spádovou oblast sám. Ten první krok – kontaktování obecního úřadu je třeba udělat ideálně písemně, abyste prokázali, že jste obec vyzvali.

 41. Dobrý den, chtěla bych se zeptat prosím, zda-li má přednost v přijetí do MŠ tříleté dítě ze spádové oblasti nebo pětiletý předškolák z jiné obce..? Předem moc děkuji za odpověď. I.C.

  1. Dobrý den,
   tříleté děti v následujícím školním roce ještě nemají garantované přednostní přijetí ve spádové MŠ, toto právo mají v následujícím školním roce děti čtyřleté, rodiče jej mohou využít nebo také ne, záleží na jejich rozhodnutí. Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání povinné, je tedy třeba zajistit jejich vzdělávání. Mateřská škola má povinnost přijmout všechny pětileté děti ze spádové oblasti a také všechny čtyřleté, u kterých o to rodiče požádají. Pokud MŠ zbývají kapacity, je v zásadě na ní, jaká kritéria si určí. Pokud např. MŠ v sousední obci je již plná a nemůže kvůli tomu přijmout pětileté dítě ze své spádové oblasti, je na místě přijmout toto dítě v jiné MŠ, která kapacitu má.

 42. Chtěla bych se zeptat syn má nastoupit do předškolní školky je mu 5 let ale školka nás odmítla že nemáme trvalý pobyt zde že musím syna nahlásit tam od nového zákona jenže žijeme za Prahou a pobyt trvalý máme v J.Hradci jak to mám prosím řešit

  1. Řešením by bylo přehlášení trvalého pobytu dítěte do místa bydliště, pokud to není možné, je určité riziko, že Vás mateřská škola, která pro Vás není spádová, nepřijme. Pokud nebude mít naplněnou kapacitu, k odmítnutí nemá důvod, pokud je však dětí ze spádové oblasti hodně, může jim podle zákona dávat přednost. Zkusila bych buď oslovit MŠ v blízkém okolí, zda mohou syna přijmout nebo změnila pro syna trvalé bydliště, aby pak měl místo ve spádové MŠ zajištěné. Mateřské školy musejí nově přijmout všechny pětileté děti ze spádové oblasti a musejí ještě zároveň „držet místa“ pro všechny čtyřleté děti ze spádové oblasti, pokud tam rodiče chtějí své čtyřleté dítě dát. Ředitelé se proto nyní brání přijímat děti mimo spádovou oblast, aby se vyhnuli problému, kdy by kvůli „nespádovému“ dítěti museli odmítnout dítě spádové.

 43. Dobrý den,
  dcera kombinuje docházku ve státní školce s neregistrovanou lesní školkou – buď 3 dny ve státní a 2 dny v lesní nebo 4 dny ve státní a 1 den v lesní školce, podle situace a programu v obou školkách. Na tento model je zvyklá. Do obou školek chodí ráda, má tam své kamarády a já bych tento model chtěla zachovat. Vnímám, že každá z těchto škole přináší své. Navíc od 2,5 let začne do lesní školky docházet také mladší dcera a já bych chtěla, aby zde mohly být obě dcery spolu. Je to možné,když bude starší předškolák? Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   ověřovali jsme možnost kombinace vzdělávání v mateřské škole a individuálního vzdělávání v průběhu týdne s MŠMT a bylo nám sděleno, že tato kombinace možná není. Výklad MŠMT pravidelné střídání předškolního vzdělávání v MŠ a jiné formě v rámci jednoho týdne nepřipouští, individuální vzdělávání lze dle výkladu realizovat soustavně buď část školního roku nebo celý rok (např. jedno pololetí na individuálu, druhé pololetí v MŠ). Dítě by v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu. Nicméně, pokud by rodič chtěl svoje dítě např. jeden den v týdnu individuálně vzdělávat nebo např. posílat do předškolního zařízení, které není v rejstříku škol a školských zařízení (i lesní MŠ mají možnost být do rejstříku zařazené za splnění určitých podmínek), může to udělat tak, že absenci dítěte daný den vždy řádně omluví. Pokud bude mít mateřská škola ve svém školním řádu uvedeno, že absenci dítěte omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku. OSPOD řeší jen absence řádně neomluvené. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by MŠ vyžadovala potvrzení od lékaře. Zkusila bych co nejdříve zjistit, jaký postup omlouvání absence bude Vaše spádová MŠ vyžadovat a pokud budou omluvy výhradně na rodiči, řešila bych to pravidelným řádným omlouváním v době pobytu v lesní školce. Vzdělávání ve dvou mateřských školách (tedy i např. běžné a lesní) zapsaných v rejstříku ministerstvo připouští.

 44. Dobrý den,
  musí státní školka držet místo dítěti, které je individuálně vzděláváno a navštěvuje soukromou školku?

  1. Dobrý den,
   individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud se rodič rozhodne využívat individuálního vzdělávání, pak se zříká nároku na využití nárokového místa ve spádové MŠ. V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy nebo zákonného zástupce) a s tím souvisejícím zahájením pravidelné denní docházky do mateřské školy, která má naplněnou kapacitu, doporučuje MŠMT využít možnosti povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem dle § 23 školského zákona.

 45. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat kdo má dle zákona přednost přijetí do MŠ, zda-li 5. leté (předškolní) dítě, kdy MŠ do které se hlásí není jeho spádová, nebo 4. leté dítě, kdy MŠ do které se hlásí je jeho spádová.
  Děkuji.

  1. Dobrý den,
   ve spádové MŠ má přednost dítě, pro které je daná MŠ spádová. Je-li ředitel MŠ postaven před volbu, zda přijmout dítě pětileté z jiné spádové oblasti nebo čtyřleté z vlastní, musí vyhovět rodičům dítěte, pro které je daná MŠ spádová.

 46. Dobry den,
  kde mohu zjistit, do jake spadove skolky syn patri? Hledala jsem na strankach Mesta, ale nedohledala.
  Predem dekuji za odpoved.

  1. O spádovosti mateřských škol by měl zákonné zástupce informovat obecní úřad, zkuste zavolat osobě, která je pověřená agendou školství, pokud obecní úřad spádovost neurčil, je třeba se obrátit na krajský úřad – odbor školství s žádostí o určení spádového obvodu školy.

 47. Výše je napsáno toto:
  „V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku), ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:
  1) neomluvená absence delší než dva týdny,
  2) závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
  3) doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či
  4) neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.
  Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.“
  Jak tedy bude řešeno to, že se rodiče předškolních dětí rozhodnou neuhradit jejich stravování? Budou jíst zadarmo? Kde na to jídelna vezme peníze? A podle toho, co čtu, nevím, jaké by měl tedy ředitel školy možnosti se vypořádat s rodiči narušujícími chod školy? A jak se bude povinná docházka řešit u dětí, kterých rodiče si nepřejí, aby se ve školce stravovaly, přestože ve vyhlášce je stanoveno, že dítě které navštěvuje MŠ má povinnost se stravovat (dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 4 odst. 1). Děti veganů, muslimů apod. odmítají stravu připravovanou školními jídelnami. Hygienické předpisy zase zakazují donášet do školek vlastní jídlo a ani není personálně zajištěna jeho příprava a servírování a školní jídelna nemá povinnost převzít za donesené potraviny odpovědnost. Školní jídelny nejsou povinny připravovat ani „lékařské diety“ natož nějaká vegan a hahal jídla. Jak se bude tento rozpor mezi povinnou docházkou a nechtěným a nemožným stravováním řešit? Dosud si rodiče museli najít zařízení, které jim vyhovělo, bylo zařízeno pro tyto extrémní případy. Teď se nebudou rodiče muset přizpůsobit stravovacímu řádu školy jen proto, že to mají povinné? Doufám, že to nesměřuje k tomu, že by se těmto neobvyklým praktikám měla přizpůsobovat většina klasicky stravovaných dětí. Celé mi to připadá nedomyšlené, mnoho otázek a málo odpovědí, nikdo neví jak se budou problémy prakticky řešit a opora v zákoně vlastně není.

  1. Jak správně uvádíte, jedná o ojedinělé případy, nicméně povinné jsou pouze čtyři po sobě jdoucí hodiny, pokud ředitel rozsah povinného stravování nastaví tak, že nebude zasahovat do doby oběda, děti se v MŠ povinně stravovat nemusejí. Povinná je tak pouze dopolední svačina, kdy je možné dítěti zajistit ovoce, zeleninu či pečivo. Většina MŠ vychází vstříc specifickým potřebám dětí stran bezlepkové diety apod., je to vždy o vstřícnosti konkrétních lidí.

 48. Dobrý den, mám dotaz. Můj starší syn naštěvuje Mateřskou školu v Potěhách, je narozen 24.1.2012 – tedy v lednu letošního roku mu byli 3 roky. Nastoupil tento školní rok 2016/2017 řádně do předškolního zařízení. Jsem momentálně na rodičovské dovolené s mým druhým synem (11měsíců). Ráda bych se informovala, zda je někde zákonem ukotveno, že děti se musí vyzvedávat po obědě a mohou navštěvovat předškolní zařízení pouze v dopoledních hodinách v případě, že je matka na rodičovské dovolené s druhým dítkem. Či zda je někde v zákoně ustanoven počet hodin v předskolním zařízení, v případě, že je matka na rodičovské dovolené. Ráda bych totiž syna nechávala spát ve školce, (a to nejen já, ale i další maminky ve stejné situaci) a to celý týden a vyzvedávala až se vyspí, a to mi bylo odepřeno ze strany školky, povoleno pouze vyjímečně, právě z důvodu, že jsem na rodičovské dovolené. Předem děkuji za odpověď Půhonná

  1. Me syn chodi do skolky od 2,5 let a mam materskou na 4 roky.a malej tam i spinka.do dvou let se nesmi nechavat dele jak 4 hodiny deti ve skolce aleuz od dvou let muzou chodit neomezene.tak to bylo receno nam na magistratu.muzete si chodit uz i privydelavat penize a dite vam musi pohlidat.

  2. Dobrý den, žádný legislativní předpis povinnost zkrácené docházky dětí, jejichž rodič je na rodičovské dovolené, nestanovuje. MŠ v tomto případě jedná nad rámec legislativních předpisů a takové počínání by mohlo být považováno za diskriminační.

 49. Dobrý den, dcera bude mít v říjnu 2 roky. Může být od 1. 11. 2017 přijata do materske skoly k predskolnimu vzdelavani?
  A jeste jeden dotaz. Jak je to s tím, že děti mladší 2 let smějí navštěvovat mateřské školy, ale doba pobytu nesmí prekrocit 46 hodin v měsíci. Tzv. adaptační pobyt.
  Dekuji

  1. Mateřská škola může přijímat děti i v průběhu školního roku. Podle školského zákona MŠ může přijmout dvouleté děti, přednostně však musí přijmout všechny děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a také všechny děti s právem přednostního přijetí (pro příští školní rok všechny čtyřleté). Pokud má MŠ dostatečné volné kapacity a má zajištěny adekvátní podmínky, není legislativní důvod k tomu dvouleté dítě ke vzdělávání nepřijmout.

  2. Máte pravděpodobně na mysli zákon o státní sociální podpoře, který omezuje možnost pobytu dítěte mladšího dvou let v kolektivním zařízení, pokud chce rodič čerpat rodičovský příspěvek. Je-li dítě mladší dvou let v kolektivním zařízení (nejčastěji jesle, protože ve státních mateřských školách se vzdělávají děti od dvou let) déle než 46 hodin v měsíci rodič ztrácí nárok na výplatu rodičovského příspěvku.

 50. Dobry den, do kdy má obec povinnost určit spádovost?
  Dekuji

  1. Dobrý den,
   legislativně není stanoven termín do kdy má obec povinnost určit spádovost. Obec by tento problém samozřejmě řešit měla v dostatečném předstihu před zápisem. Bohužel některé obce této své povinnosti nedbají. Pak je třeba se obrátit na krajský úřad, aby stanovil spádovost on.

 51. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, podepsali jsme přijetí dítěte do nultého ročníku na základě doporučení odkladu školní docházky pro sociální nevyzrálost . Ale nesouhlasíme s tím kdo má tuto tříu učit odcházíme k přesvědčení, že to nevyřeší problém, nebo posun našeho dítěte když ho tam má učit učitelka, která si za tři roky nenešla cestu aby školku lépe přijal. Ale bylo nám řečeno, že pokud stáhneme žádost Máme si najít jinou školku a do této, kterou od tří let navštěvuje nám ho nevezmou, protože mají už pořadník pro jiné děti, které chcou přijat. Je také jednání možné? Když nám nevypršela lhůta pro odvolání? Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   mateřská škola na Vás rozhodně nemůže takto tlačit, pokud ještě nevypršela lhůta pro odvolání, máte možnost své rozhodnutí revokovat. Je-li mateřská škola, kde se Váš syn doposud vzdělával, Vaší spádovou mateřskou školou, MŠ Vás nemůže vyloučit. Stejně tak, dokud nenabyde rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy právní moci nemůže Vás vyloučit ani jiná mateřská škola.

 52. Dobry den.jak je to s prazdninama v materskych skolkach.muze si to reditelka urcit jak se ji chce a rodice postavit pred hotovou vec a nebo ma ze zakona dane nejake dny kdy udela letni prazdniny u nas je totiz cely jedn mecic zavreny a pulka druheho mesice taky a spousta rodicu nema zadne hlidani.dekuji

  1. Dobrý den,
   přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška jednak upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitelka mateřské školy, nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Nemá však přímo povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti.
   Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.). Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

 53. Dobry den, mam syna, ktery neni ockovan na doporuceni neurologa. V zari by mel nastoupit do skolky. Detska lekarka me ujistovala, ze ze zakona ho do skolky vzit musi. Opak je ale pravdou a skolka se k prijeti postavila negativne i na zaklade potvrzeni od lekare. Muzete mi prosim poradit, jak v teto situaci postupovat a jak to tedy je? Dekuji moc za odpoved.

  1. Zde je podstatné, zda se Vašeho syna týká povinné předškolní vzdělávání (od 5 let) nebo ne. Pětileté dítě musí MŠ přijmout bez ohledu na to, zda je či není očkován. Dítě, u kterého je očkování zdravotní kontraindikací do MŠ, lze však přijmout i v mladším věku na základě ustanovení § 46 odst. 2 (rozhodnutí o neočkování učiní lékař) jedná se o tzv. trvalou kontraindikaci. Máte-li potvrzení od lékaře, škola nemá právní důvod dítě nepřijmout z důvodu neočkování.

 54. Dobry den, my jsme meli holcicku v ZŠ Hůrka v Kutne Hore rok ale skola neni zaregistrovana a navice je tam hodne sikanovani a racisticky chovani. Neresi situace a pak rikaji ze je chyba rodicou aby vsichni vysvetlovali proc vypadaji jiny! Kdyz jsme se rozhodli ze odchazime, podle podepsanou smlouvu doplatili jsme vsechno aby dodelavala holcicka skolniho roku, prestala reditelka zdravit a nakonec zacala zvat na me a moje dceru na parkoviste! Rikali jsme ze ma byt profesionalni ze muzeme mit jiny nazor ale podle smlouvu muzeme odchazet a ona ma dodelavat skolni roku. Jeste vice zvala a rikala na nas ‚Neakceptuju! Bes! Bes!‘ Moje holcicka se bala tak moc, mela prsti do ucha a ma nocni muru od toho. Proc mame akceptovat takovy racisticky chovani od reditelka soukromeho skolu? Mame zaplatit takovy clovek nekolik tisice kazdy mesice aby se chovali s detem a rodicou takhle? Ministerstvo Skoly rikaji ze je hodne rizkanti kdyz rodicou vybyraji takovy typ skoly protoze nejsou regulovani a deti nejsou bezpecny. Pravnik rika ze nemaji to vubec fungovat bez registrace ale oni fungujou jak zakladni skola. Udelame akce proti riditelkou ale chteli jsme se zeptat jak to je podle zakon? Muzou byt takovy lidi ucitely a mit soukromy skoly? Kdo kontroluje takovy skoly ktery neni zaregistrovane?

  1. Dobrý den, postup ředitelky je jistě nepřijatelný. Záleží, jestli je tato školka v rejstříku škol, pak bych se obrátila na Českou školní inspekci (Váš krajský inspektorát). Pokud toto zařízení v rejstříku škol není, inspekce tato zařízení nekontroluje. Nic doplácet nemusíte, pokud jste se k tomu nezavázali ve smlouvě. Pokud je ve smlouvě, že můžete odejít, ředitelka nemá právo na Vás naléhat, abyste zůstali. Můžete zvážit i trestní oznámení, pokud ředitelka vyvíjí nátlak i na Vaše dítě.

 55. Dobry den, rada bych se zeptala, syn byl prijat do skolky 3 roky dovrsi az v listopadu 2017, riditelka MS mi rekla, ze syn muze nastoupit az v listopadu, ale skolkovne si musim platit uz od zari? Nechapu tedy novelu zakona, kdy skolka muze prijmout, je tohle vubec pripustne? DEKUJI ZA ODPOVED

  1. Dobrý den,
   mateřská škola může přijmout dítě v průběhu školního roku, je podstatné, zda Vaše dítě bylo formálně přijato od 1. 9. nebo bude datum přijetí od 1. 11. Pokud od 1. 9., školka může úplatu požadovat, někdy bývá snížena na polovinu. V případě, že je dítě ke vzdělávání přijato až v listopadu, MŠ by úplatu požadovat neměla. Vyhláška č. 14/2005 Sb. uvádí, že: V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Z textu lze dovodit, že vyhláška nepředpokládá, že by měla být úplata hrazena ještě předtím, než je dítě přijato ke vzdělávání.

 56. Dobry den.je tedy určitý počet hodin které můžou byt omluveny?holka docela dost marodila tenhle rok pride mi ze ve školce na me už koukaj divné ze si děti dávám di školky jen když se mi ti hodí.individuální plan nepřipadá v úvahu jelikož mám tři děti a jsem na ne sama a do prace chodit musím.dcera ma astma a hold ta zima a mrazu ji nedelaji dobře.a ve školce na vas koukaj divné když tam vlecete kaslici dítě.Pro me je to nekončící kolotoč.děkuji za odpoved

  1. Dobrý den,
   počet omluvených hodin legislativně řešen není. Je jasné, že pokud má Vaše dcera závažné zdravotní potíže, do MŠ docházet v době nemoci nebude. Škola si může sama stanovit způsob omlouvání – může požadovat pouze omluvu rodičem nebo současně i potvrzení od lékaře.

 57. Dobrý den. Syn byl vloni u zápisu do MŠ, bylo mu 16 měsíců. Od září 2016 byl přijat, ale nastoupil až v únoru 2017 kdy mu bylo 26 měsíců. Letos u zápisu nebyl nikdo. Paní ředitelka tvrdí,že žádné dítě nesplňuje požadovaný věk pro přijetí- do června 2018 by dětem muselo být 3 roky. Je to pravda? Jedná se o vesnickou školku s opravdu malým počtem dětí. Letos je 14 dětí, další rok tedy jen 8. Tento týden se bude na zastupitelstvu obce projednávat omezený provoz v příštím školním roce. Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den, školský zákon připoušít přijímání dvouletých dětí ke vzdělávání v mateřské škole. Povinnost dosažení věku 3 let do konce příslušného školnho roku, ve kterém bylo dítě ke vzdělávání přijato není zavedena ve školském zákoně ani vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Pokud se paní ředitelka odkazuje na školský zákon, tato povinnost v § 34, který se věnuje předškolnímu vzdělávání, stanovena není. Stejně tak v informaci MŠMT ke vzdělávání dvouletých dětí v MŠ není povinnost dosažení věku tří let uvedena.
   Viz § 34 odst. 1
   (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 58. Dobrý den,
  syn je narozen koncem března 2013. Chápu dobře, že má nastoupit povinnou předškolní docházku ve školním roce 2018/19? Jak postupovat v případě, kdy má trvalé bydliště jinde, než je reálné místo pobytu?

  1. Dobrý den, ano to by měl být školní rok, ve kterém se Váš syn začne povinně vzdělávat. K zápisu byste měli dostavit v květnu 2018 do MŠ, která je podle trvalého bydliště pro Vaše dítě spádová. Pokud nemáte možnost změny trvalého bydliště tam, kde nyní bydlíte, je třeba se domluvit s mateřskou školou v místě, zda bude mít kapacitu Vašeho syna přijmout. Musejí totiž přednostně přijmout všechny děti, které trvalým bydlištěm spadají do jejich spádové oblasti. Pokud místo mít budou není problém se dohodnout a přijít k zápisu přímo tam. Škola pak odešle informaci o tom, že do ní Váš syn nastoupí, Vaší spádové škole. Pokud místo nebude, může nastat problém a budete si muset najít jinou školu v nejbližším okolí, která kapacitu bude mít, případně pro dítě zajistit individuální vzdělávání (buď doma nebo dětské skupině či jiné formě organizovaného předškolního vzdělávání, která není mateřskou školou).

 59. Dobrý den, prosím o informaci. Může dítě nar. v prosinci 2014 navštěvovat od září 2017 současně státní MŠ a dětskou skupinu? Děkuji za odpověď Eva Zíková

  1. Dobrý den,
   pokud má Vaše spádová MŠ ve školním řádu stanoveno, že plánovanou i neplánovanou nepřítomnost dítěte omlouvá rodič a budete dohodnutá s ředitelkou, že střídavou docházku akceptuje, legislativně by to problém být neměl. Maximální počet hodin omluvené absence nikde legislativně stanoven není. Vyhledejte si ve školním řádu informace k podmínkám uvolnění v případě dopředu známých absencí resp. k omlouvání nepřítomnosti dítěte.

 60. Dobrý den, pro 5-letou dceru máme v plánu kombinované předškolní vzdělávání a to následovně: 3 dny státní spádová školka a 2 dny soukromá anglická školka (která je zapsaná v rejstříku MŠMT ČR). Je nutné řešit administrativně individuální vzdělávání a prozkoušení dcery nebo můžeme situaci nechat plynout volně na ústní domluvě s ředitelkou spádové školky a dceru vzdělávat současně v uvedených zařízeních? A jak by se změnila situace, když by jsme změnili poměr dnů vzdělávání ve prospěch soukromé MŠ? Děkuji.

  1. Dobrý den,
   pokud má Vaše spádová MŠ ve školním řádu stanoveno, že plánovanou i neplánovanou nepřítomnost dítěte omlouvá rodič a budete dohodnutá s ředitelkou, že střídavou docházku akceptuje, legislativně by to problém být neměl. Maximální počet hodin omluvené absence nikde legislativně stanoven není. Vyhledejte si ve školním řádu informace k podmínkám uvolnění v případě dopředu známých absencí resp. k omlouvání nepřítomnosti dítěte.

 61. V souvislosti se změnami v předškolním vzděláváním se na Vás obracíme s následujícím dotazem a žádáme Vás o stanovisko MŠMT.

  Jako soukromá jazyková škola realizujeme několik let anglickou dopolední školičku pro předškolní děti, a to v rozsahu 1 dne v týdnu na 4 hodiny (např. pátek 8.00 – 12.00 hod), a to v období říjen – květen, tj. 8 měsíců ve školním roce.

  Jakým způsobem budou muset rodiče řešit omlouvání předškolních dětí na tuto formu vzdělávání?
  Na základě platných předpisů by dítě v rámci povinného předškolního vzdělávání mělo MŠ navštěvovat v pracovní dny, tedy 5 dnů v týdnu 4 hodiny. Nicméně, pokud by rodič chtěl svoje dítě např. jeden den v týdnu posílat do jazykového kurzu, může to udělat tak, že absenci dítěte na daný den vždy řádně omluví?
  Je správný náš předpoklad, že pokud bude mít mateřská škola ve svém školním řádu uvedeno, že absenci dítěte omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku?
  Děkuji za odpověď.

  1. Ano máte pravdu, způsob uvolňování v případě předem známé absence stanovuje ředitel školy ve školním řádu, pokud zde bude uvedeno, že dítě omlouvá rodič, je legislativně vše v pořádku. Maximální počet hodin omluvené absence nikde legislativně stanoven není. Stanovisko MŠMT je třeba vyžádat na příslušném odboru.

 62. pořád mi není jasné, jestli dítě které má OŠD platí školné a nebo ne. Děkuji

  1. V § 123 školského zákona je uvedeno, že pokud se nejedná o dítě se zdravotním postižením, bezplatný je pouze jeden rok v posledním ročníku MŠ. Na druhou stranu je povinné vzdělávání stanoveno od školního roku, který následuje po pátých narozeninách dítěte až do nástupu povinné školní docházky v ZŠ. Je zde tedy určitý rozpor – co je povinné, to by mělo být bezplatné. V přípravné třídě se za vzdělávání dětí s odkladem školní docházky neplatí. Doporučuji obrátit se s dotazem přímo na odbor předškolního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT – tel.: 234 811 616

 63. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně „povinného“ přijetí tříletých dětí v roce 2018. Dítěti budou v prosinci 2018 tři roky, a já se budu muset vrátit do práce. Bude mi ho spádová školka „povinna“ přijmout? Nebo jak to bude probíhat? Bude moci nastoupit hned v září, nebo až v po 3. narozeninách? Děkuji za info.

 64. Dobrý den. Syn předškolák chodí již druhým rokem do školky, která není spádová. Musíme informovat vedení spádové školky o tom, že nebude docházet?

  1. Dobrý den,
   informovat vedení spádové školky není nutné, ale je to vhodné.
   Nejvhodnější chvíle pro informování spádové školky o tom, že dítě bude docházet do jiné školky je ještě před zahájením docházky, aby spádová MŠ měla lepší přehled o kapacitách.

 65. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak je řešena povinná předškolní docházka u dětí nastupujících předčasně (v necelých 6 letech do školy). Příklad: dítě narozené 1.10.2012 je ve školním roce 2018/2019 předškolák a musí plnit povinnou předškolní docházku, ale zároveň dítě bude docházet do 1. třídy ZŠ. Je omluvené z plnění povinné předškolní docházky nebo se tato situace musí řešit individuálním vzděláváním? A jak se bude řešit situace, když ředilel školky individuální vzdělávání nepovolí? Předem děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   pokud je dítě přijato k plnění povinné školní docházky ve školním roce, ve kterém dosáhlo pěti let věku, povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání řešeno být nemusí. U zápisu pro jistotu informujete ředitelku MŠ, která je pro dítě spádová, o plnění povinné školní docházky ve zvolené základní škole.

 66. Ředitelka mateřské školky chce po nás od 1 září 2017 měsíčně 250kč předškolní povinný rok mám dotaz je někdo kdo taky platite? Četl jsem že to má být zdarma !!!!!malá má 4 roky

  1. Bezplatné je povinné předškolní vzdělávání, které začíná ve školním roce, který následuje po 5. narozeninách dítěte. Pokud je dítěti 5 let v únoru, povinné je předškolní vzdělávání od dalšího školního roku (od září). Na čtyřleté děti se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje, a proto ředitelka školy může požadovat úplatu za vzdělávání.

 67. Dobrý den,

  Ve státním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je psáno, že MŠ musí brát ohled na individuální potřeby dětí, např. dětem s nižší potřebou spánku nabídnout jinou klidovou činnost, namísto ležení na lůžku. V naší školce mi ale bylo řečeno, že vzhledem k možnostem školky (prostory + nedostatek perosnálu), toto není možné a všechny děti si mují jít lehnout. Jak je možné že tato státní školka neumožňuje dětem podmínky které jsou dané tímto programem? Mají na toto právo?

  1. Zde je k dispozici veřejně deklarované stanovisko České školní inspekce i Veřejné ochránkyně práv. Pokud pracovnice MŠ dítě ke spánku nutí, postupují v rozporu s obecným principem zakotveným ve školském zákoně a tím je respekt k individuálním potřebám dítěte. Situaci bych nejprve řešila s ředitelkou a pokud to nebude účinné, obrátila bych se na Českou školní inspekci. Článek k tomuto tématu naleznete zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/deti-ve-skolkach-nemuseji-chodit-po-obede-povinne-spat-rika-ceska-skolni-inspekce_201309241525_mkopp

 68. Dobrý den

  chtěla by jsem se zeptat dcera rozena v říjnu , její vrstevnici narozeni pred zařím se leto stávají předškoláky, dá se něco udělat aby dcera spadala ke svym vrstevníkum a stala se tak předškolákem a nebo aspon plnila s nimi ukoly, je z toho neštastna že její kamaradi delaji neco jineho nez ona ….. ve školce mi tvrdí že to nejde , v pedagogicke poradne mi tvrdí že záleží čistě na školce . Děkuji za odpověď

  1. Zařazení do skupin je v kompetenci MŠ, záleží na tom, zda má třídy sestavené podle věku, nebo tzv. heterogenní (v jedné třídě jsou děti různého věku). Pokud má skupiny věkově rozlišené, je věcí domluvy, zda se Vaše dcera nemohla účastnit alespoň některých aktivit společně s dětmi, které budou následující školní rok nastupovat do základní školy. Pro podporu jejího rozvoje by to nepochybně přínosné bylo.

 69. Dobrý den, v okolí 500 m od našeho trvalého bydliště máme 3 ZŠ z nichž 1 je spádová, dcera chodí však do vedlejší nespádové. Prostřední dcera chodí do podnikové MŠ již od 3 let, protože spádová MŠ mi ji ve 3 letech nepřijala. Problémem je, že podniková MŠ je na druhé straně města a přesun ze ZŠ do MŠ chvíli trvá. Dcera tam je spokojená, navštěvuje tam poslední (od letošního září povinný) předškolní rok. Problém je, že ZŠ kam chodí nejstarší dcera má pro letošní šk. r. posunutý začátek na 8.30 h (důvodem je rekonstrukce MŠ jejíž děti chodí do školní jídelny také na obědy). Dceru nechci nechávat samotnou před školou (nyní 2 tř.) a do školky chodíme krátce po 8.30 h. Může to být problém? Paní učitelka dnes zmínila, že musíme chodit na 8 h z důvodu předškolního vzdělávání. Dcera chodívá po obědě výjimečně. Mám ještě 2letou dceru a chci mít čas i na ni. Navíc jezdíme ještě k babičce dále za městem (pokračujeme právě od MŠ), proto nechci začínat obráceně (MŠ, ZŠ a zase se vracet). Můžeme mít problém ohledně porušování předškolního vzdělávání? Případně mohu požádat o individuální vzdělávání a zároveň nechat chodit dítě do MŠ?
  Děkuji za odpověď. Jarka

  1. Dobrý den,
   žádat o individuální vzdělávání a současně ponechat dítě v MŠ nejde. Podívejte se do školního řádu, jak je stanovena doba povinného vzdělávání a také, jak je řešeno omlouvání dítěte. Pokud je omlouvání výhradně v kompetenci rodiče (školka nevyžaduje potvrzení od lékaře), zkusila bych se s ředitelkou domluvit a předem dítě uvolnit, že bude přicházet až v 8.30. Zkusila bych zjistit, zda v základní škole, kam dochází vaše starší dcera, není ranní družina, tam by pak bezpečně mohla počkat do začátku vyučování, aniž byste o ni musela mít strach.

 70. Dobrý den,
  náš 5-letý syn již 2 roky pravidelně zůstaval pondělky u prarodičů.
  Paní ředitelka nyní vyžaduje plnou docházku a omluvenky řešené lékařem.
  Rád bych se zeptal, zda skutečně je lékař jediná cesta omluvy u 5-6 letých dětí ve školce a jak podobnou záležitost řeší ostatní rodiče-školky…
  Děkuji,
  Michal P.

  1. Dobrý den,
   stanovení způsobu omlouvání dítěte ve školním řádu je v kompetenci ředitelky školy. Některé MŠ mají v řádu stanovené omlouvání pouze rodičem, pak lze tuto situaci řešit poměrně snadno. Je-li ve školním řádu obligatorně pouze omluva lékařem, je to tedy hodně přísné. I základní školy při povinné školní docházce umožňují alespoň v určitém rozsahu omluvu pouze rodičem. Nevím, jak má školka upravenou možnost uvolňování dítěte, to není totéž co omluva.
   Ve školním řádu by mělo být uvedeny následující informace:

   Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);

   Zjistěte si, jak je upraveno uvolňování. Pokud rodiče nemohou ani uvolnit dítě, aniž by důvody byly doloženy lékařem, obrátila bych se na zřizovatele MŠ. Vzhledem k tomu, že ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.

 71. Dobrý den chtěl jsem se zeptat když náš malý bude mít 4 roky a chodí do soukromé školky jak to bude až bude předškolák jestli v soukromé může zůstat nebo ne.Děkuji za info

  1. Dobrý den,
   záleží na tom, zda je soukromá mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud ano, Váš syn může pokračovat v plnění povinné školní docházky tam. Pokud v rejstříku zapsaná není, bude třeba se spádovou MŠ domluvit individuální vzdělávání, případně nastoupit k povinné předškolní docházce ve spádové či jiné registrované MŠ. Zajištění individuálního vzdělávání však není žádný problém a spádová MŠ musí vyhovět.

 72. Taky mě zajímá, zda dítě s odloženou školní docházkou má či nemá platit školné? Pokud nemá, kde to najdu, abych to ukázala paní ředitelce.

  1. V informaci MŠMT zveřejněné zde: http://www.msmt.cz/file/40102/ je uvedeno, že povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který mu byl povolen odklad povinné školní docházky. Je ukončeno až nástupem dítěte do ZŠ.

 73. Dobrý den,
  naše dcera dovrší 5 let v měsíci září a předpokládáme, že nastoupí na povinnou školní docházku do ZŠ v 5-ti letech a 11 měsících (pokud bude kladné doporučení z PPP). Ve školce nám řekli, že se na ní nevztahuje bezplatná školní docházka (předškolní děti), neboť nedovršila 5 let věku do 31. 8. a školné tedy budeme muset platit celý školní rok (až do června příštího roku).
  Můj dotaz zní – jak je to ve skutečnosti? Jaký dokument tuto záležitost upravuje? Zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 1., vymezuje pouze povinnost předškolního vzdělávání, nikoliv platbu školného (poslední rok předškolního vzdělávání je zdarma). Bude po kladném vyjádření z PPP placení školného pozastaveno či vráceno? Děkuji za informaci.

  1. Ve školském zákoně je uvedeno, že povinné předškolní vzdělávání začíná ve školním roce, který následuje po pátých narozeninách dítěte. Na Vaši dceru se tedy ve školním roce, kdy dovrší pěti let, nevztahuje. Školka tedy může žádat úhradu školného. Pokud dítě nastoupí k povinné školní docházce před 6. rokem věku, povinné předškolní vzdělávání de facto „přeskočí“. Na návrat úhrady za školné bohužel není právní nárok.

 74. Dobrý den, prosím můžete mi v praxi uvést možnosti omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou? Dokládá se nemoc lékařským potvrzením? Nebo rodiče pouze omluví dítě třeba na týden s tím že sdělí, že dítě je nemocné. Zavádí se nějaké písemné omluvné listy, které se zakládají? Co v případech, kdy dítě opakovaně chybí např. 2 či 3 dny v týdnu, kdy důvodem je např. to, že maminka má volno v práci apod. Mockrát děkuji za případnou odpověď. Marie B.

  1. Dobrý den,
   způsob omlouvání (nenadálá absence) a uvolňování (plánovaná absence) nastavuje mateřská škola ve svém školním řádu a je to plně v její kompetenci. Některé MŠ požadují pouze omluvu rodičem, jiné pro delší absence žádají i potvrzení lékaře. Vzhledem k tomu, že ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.

 75. Dobrý den,
  Mám dotaz. Když syn-předškolák chodí do školky mimo trvalé bydliště, musím tuto informaci nahlásit v místě trvalého bydliště? Nebo to lze vyčíst z nějaké evidence? Ráda bych se vyhla nějakému postihu. Děkuji.

  1. Oznámení by měla podle školského zákona provést ředitelka MŠ, do které Vaše dítě dochází. V tomto ohledu tedy není nutné, abyste spádovou školu kontaktovala sama.

 76. Dobrý den,
  jsme soukromá MŠ zapsána v rejstříku škol MŠMT. Máme třídu dětí předškolního věku. Jaké „potvrzení“ na konci školního roku máme rodičům dětí poskytnou aby mohly k zápisu na ZŠ? Máme tyto děti někam zvlášť hlásit?
  Děkuji

  1. Dobrý den, informaci o tom, že děti plní povinné předškolní vzdělávání ve Vaší MŠ máte podle školského zákona poskytnout jejich spádové MŠ. Je tedy třeba zjistit, která MŠ je podle místa bydliště pro děti spádová a této MŠ nahlásit skutečnost, že se děti vzdělávají u Vás. Co se týká zápisu do ZŠ, to řešit nyní nemusíte. Veškeré informace poptává škola po zákonných zástupcích.

 77. Dobry den,

  vedeli by ste mi poradit ako je to s cudzincami zijucimi v EU?

  Cudzinec co sa pristahoval do Ceska nema sancu mat trvaly pobyt na ktory ma narok az po 5 rokoch prechodneho pobytu a kopec cudzincov nema ani prechodny (ktory nie je nijako vyzadovany zakonom), co s ich detmi, tie ako obcania EU nemaju narok na skolku a mozu byt v Cesku diskriminovane, ked maju trvale bydlisko v cudzine?

  Kedze ako si tak citam zakony tak by som mal asi kazde rano sadnut na lietadlo a dat dieta do skolky v cudzine.

  Co moze po mne skolka vyzadovat, aby povazovala moje dieta za zijuce v spadovej oblasti, prechodny pobyt alebo postacuje akykolvek doklad o ubytovani na adrese v spadovej oblasti (napr. ze som OSVC a mam tu ja i dieta ceske poistenie a nejaky suhlas majitela nehnutelnosti). Dakujem za radu.

  1. Dobrý den,
   povinnost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (bez ohledu na to, zda dítě je Čech nebo cizinec) je stanovena u dětí, které do začátku nového školního roku dovršily pěti let věku. Spádová MŠ musí tyto děti přijmout, případně musí obec (městská část) zajistit jinou MŠ k plnění povinné předškolní docházky. U mladších dětí je stanoveno právo přednostního přijetí tzn. do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
   Pokud byly Vašemu dítěti do září 2017 čtyři roky, spádová MŠ by jej měla přijmout. Pokud má naplněnou kapacitu, musí obec (obecní úřad nebo úřad městské části) zajistit místo v jiné MŠ.

 78. Dobrý den, prosím o radu. Dcera chodí už nyní do školky která ale není ve spádové oblasti. Musím jí v povinném roce tj. v pěti letech přehlásit do školky ve spádové oblasti nebo jí mohu nechat tam kde momentálně je? Musím pak někde hlásit, že dcera dávno chodí do školky mimo spádovou oblast – město?

  1. Dobrý den,
   Vaše dcera může zůstat v nespádové školce, ředitelka Vaší školky by měla ředitele spádové školky informovat o tom, že se dítě vzdělává v její MŠ. Pro rychlejší vyřízení bych ředitelce Vaší MŠ poskytla informaci o tom, jaká MŠ je pro Vaší dceru spádová s požadavkem, aby to ředitelce spádové MŠ oznámila, je to její povinnost daná školským zákonem.

 79. Dobrý den, potřebovla bych poradit jak funguje povinná docházka do školky v případě stěhování. Mám pětiletého syna a žili jsme nějaký čas v USA, teď jsme se přestěhovai zpět do ČR a já pro něj nemohu sehnat školku, všechny v okolí našeho trvalého bydliště jsou plné. Má spádová školka povinnost ho přijmout i když má plnou kapacitu a syn do ní nebyl přihlášen v řádném termínu? (nevěděli jsme že se budeme vracet). Nebo si ho budu muset nechat doma i když mu je pět let? Jak mám postupovat?

  1. Dobrý den,
   zde Vám doporučuji obrátit se na zřizovatele Vaší spádové MŠ (obec nebo městská část). Zřizovatel má povinnost místo v mateřské škole v souvislosti s povinným vzděláváním zajistit, ať již ve spádové MŠ nebo v jiné.

 80. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na následující: bydlíme v obci, kde je malá vesnická jednotřídková školka, s kapacitou max 26 dětí (dle řádu školky).
  Mám dceru, které budou v červnu 2018 – 3 roky. Nyní od listopadu pracuji a hlídání na dceru mám zajištěné do března a zajímalo mně, za jakých podmínek jsou „povinni“ dcerku v naší státní spádové školce přijmout, např. od března do školky, jestli vůbec nějakou šanci a oporu v zákoně máme. V případě, že od paní ředitelky mám informaci, že v současné době mají 1 volné místo, ale protože už tam mají čerstvě na podzim tříleté dítko, nemohou prý kapacitu naplnit dalším necelým tříleťáčkem. Je možné, aby vypsali kvůli dceři mimořádný zápis nebo jak toto prosím funguje? Nebo zde žádná šance na dřívější přijetí do státní školky není a musíme počkat na zápis v běžném termínu. Tuto školku již navštěvuje starší dcerka (v červnu 2018 – 5letá). Oba máme ve vesnici s manželem trvalé bydliště.
  Doufám, že je můj dotaz srozumitelný.
  Děkuji,
  Markéta M.

  1. Dobrý den,
   omlouváme se za zpožděnou reakci. Legislativní předpisy umožňují přijetí dítěte i v průběhu školního roku, není tedy nutnou podmínkou účast u zápisu resp. vypsání samostatného zápisu. Problémem ovšem může být naplněnost kapacity mateřské školy. Mateřské školy mají v současné době povinnost přednostně přijímat čtyřleté a pětileté děti, dvouletých a tříletých se bohužel zatím právo na předností přijetí netýká. Má-li MŠ volnou kapacitu, není právní důvod Vaše dítě nepřijmout. Povinnost snižovat počet dětí ve třídě za dvouleté děti začne platit až v roce 2020.

 81. Dobrý den,
  žádám Vás o radu. V květnu 2018 bude mít školka zápis. Moji dceři budou 2 roky na konci měsíce června. Školka říká, že moje dcera nemůže jít na zápis, jelikož v době zápisu nedosahuje dvou let, je tomu skutečně tak?
  A pakliže ano, jaké mám možnosti ve školkce uspět a dceru zapsat, když potřebuji od 1.1.2019 nastoupit zpět do práce(dceři bude 2,5 roku).
  Děkuji moc za odpověď.

  Petra Hortová

  1. Dobrý den,
   legislativní předpisy umožňují přijetí dítěte i v průběhu školního roku, není tedy nutnou podmínkou účast u zápisu. Problémem ovšem může být naplněnost kapacity mateřské školy. Dvouleté děti v současné době nemají právo na přednostní přijetí ke vzdělávání v MŠ. To se aktuálně týká dětí pětiletých a čtyřletých. Pokud nemá MŠ naplněnou kapacitu, legislativně jí nic nebrání přijmout Vaše dítě v době, kdy dovrší věku dvou let.

 82. Dobrý den,
  Mohu si jako rodič vybrat jinou školku než tu, pod kterou spadáme?

  1. Ano můžete, pokud má volnou kapacitu, nemá právní důvod Vaše dítě nepřijmout.

 83. Dobrý den, plati pro dítě, které dovrsi 5 let 8.září 2018, povinná předškolní docházka ve skolnim roce 2018/19?

  1. Dobrý den, ne neplatí. Ve školském zákoně je uvedeno, že povinná předškolní docházka je pro děti, které dovrší pěti let do začátku daného školního roku. Nicméně Vaše dítě má právo na přednostní přijetí do MŠ.

 84. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na dvě situace u zápisu. Jak mám postupovat, pokud mi k zápisu dorazí předškolák, který ale nemá trvalé bydliště v naší obci? Tzn. naše MŠ není jeho spádová?
  1) bydlí v obci s rodiči dlouhodobě v podnájmu, trvalý pobyt má ale jinde.
  2) nebydlí v obci, jen chce do naší MŠ.

  Prosím o variantu, kdy by skutečně nezbylo volné místo v kapacitě.
  Děkuji Hrudková

  1. Dobrý den,
   poku dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti MŠ, Vaše mateřská škola jej může přijmout pouze v případě, pokud má volnou kapacitu. Oba případy jsou podle zákona ve stejné rovině – dítě má trvalý pobyt jinde, jeho spádová MŠ je v místě trvalého pobytu, zde má zajištěno právo k přednostnímu přijetí resp. k povinnému předškolnímu vzdělávání. K tvorbě kritérií pro přijímání dětí do MŠ v brzké době vydá aktualizovanou informaci Veřejná ochránkyně práv – velmi doporučujeme její přečtení. Měla by tam být i inofrmace k trvalému pobytu a možnostem jeho zřízení (to ale nemůže zajišťovat MŠ, ale rodiče např. s podporou nějakého poskytovatele sociálních služeb). Jedinou možností, jak zajistit místo ve školce pro dítě s právem na přednostní přijetí resp. plnící povinné předškolní vzdělávání, je zřízení trvalého pobytu ve spádové oblasti.

 85. Dobrý den,
  prosím o vysvětlení „garance“ přijetí tříletého dítěte od září 2018. Spádová obecní MŠ není schopná syna přijmout kvůli kapacitě, sotva přijme čtyřleté děti. V obci je jedna obecní a jedna soukromá MŠ. Mám šanci se s obcí úspěšně soudit a požadovat například proplacení desetinásobného rozdílu školného mezi obecní a soukromou MŠ v obci? Nebo je „garance“ přijetí pro tříleté jen iluzorní a nemá šanci se domoci satisfakce za porušení zákona?

  1. Dobrý den,
   obec má skutečně povinnost zajistit pro Vaše dítě místo v mateřské škole. Může to udělat mimo jiné i dohodou s jinou obcí, v jejíž MŠ by místo pro Vaše dítě bylo zajištěno, není vyloučena dohoda i se soukromou MŠ, je-li zařazena v rejstříku škol a školských zařízení, kdy ale nemůžete nést břemeno plateb Vy. Doporučuji Vám nejprve vstoupit v jednání s obcí, pokud jednání k ničemu nepovede, obrátila bych se na krajský úřad s informací, že obec v rozporu se zákonem nezajistila místo pro Vaše dítě v obecní MŠ ani jinde. Spádovou MŠ pro Vaše dítě následně musí určit právě krajský úřad.

 86. Dobrý den, chtěla bych se také zeptat. Kdo má z následujících příkladů přednost. Dítě A narozeno v říjnu 2016 ale místem trvalého bydliště patří pod školku X. Dite B je narozeno listopad 2015 ale trvalým bydlištěm nepatří pod školku X ale pod školku Y. Obě tyto děti byly u zápisu do školky X. Bohužel místo je jen pro jedno dítě. Které ma tedy prednost.

  1. Dobrý den,
   podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů má pro následující školní rok právo na přednostní přijetí ve spádové MŠ dítě, které do září 2018 oslaví čtvrté a pozdější narozeniny a jeho bydliště je ve spádovém obvodu dané MŠ. Ani jedno z uvedených dětí nemá nárok na přednostní přijetí podle věku, do budoucna bude mít přednost dítě žijící ve spádové oblasti. Je třeba vycházet z kritérií, které si MŠ pro přijímání stanovila. Pokud je mezi kritérii bydliště ve spádové oblasti, toto kritérium splňuje dítě A. Pokud kritéria MŠ ani jedno z dětí nezvýhodňuje, je nejlepším způsobem volby los.

 87. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli se souhlasem zřizovatele o navýšení výjimky z počtu (§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.) lze počet dětí ve třídě doplnit z 22 dětí do počtu 25 v případě, že se zde vzdělává 1 díte s podpůrným opatřením 4. stupně (§ 2, odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) za předpokladu, že nebude narušena kvalita vzdělávací činnosti školy.

  Děkuji

  1. Dobrý den,
   dle platného znění vyhlášky č. 14/2005 Sb. (srov např. http://www.zakonyprolidi.cz) se třída MŠ naplňuje do maximálního počtu 24 dětí. Maximální počet dětí musí být v případě dětí s PO 4. stupně snížen o 2 děti, tedy na 22. Tento postup se však neuplatňuje, pokud by kvůli němu nemohlo být přijato dítě s nárokem přednostního přijetí (to se pro následující školní rok týká všech čtyřletých a pětiletých), pro školní rok 2019/2020 to budou i tříleté.

   Co se týká kombinace výjimky a povinného snižování počtu:

   Podle školského zákona lze udělit výjimku z maximálního počtu až o 4 děti. Nutné je, aby to nebylo na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Je otázkou, zda v případě dítěte s těžším postižením (4. stupeň) lze podmínky v druhé větě dosáhnout. Bude hodně záležet na diagnóze dítěte.
   Obecně platí, že ustanovení vyhlášky nemůže omezit ustanovení zákona, tedy zřizovatel může za splnění stanovených podmínek maximální počet dětí ve třídě navýšit až na 28, z něho by tedy následně byl snížen počet o 2 děti na 26.
   Pokud potřebujete dosánout počtu 23 dětí ve třídě, zřizovatel může navýšit kapacitu o 1 dítě na 25, která bude postupem podle vyhlášky snížena o 2 na 23. Je však třeba zvážit dopad na kvalitu vzdělávání ve třídě obecně i kvalitu zajištění podpory pro dítě.

 88. Dobrý den,dcerka bude mít 3 roky 23.12.2018, trvalý pobyt máme v našem městě,u předběžného zápisu nám řekli,že ji dají do klasické třídy do školky která je od nás 20 minut,u oficiálního zápisu taktéž.Nyní mi pani ředitelka čekla,že dceru můžou přijmout do batolecí třídy(třída s dětmi od 2 let) a že tam bude pravděpodobně až do června 2019,kdy jí bude 3,5 roku a nebo bysme ji vodili do školky 1 hodinu od bydliště,protože mají v bližší školce plno. Přitom dcerka je samostatná,umí se sama najíst,obléct,plíny nenosí,na záchod si sama dojde,mluví,umí barvy,tvary,je šikovnější než někteří 3 leťáci.Zvolili jsme batolecí třídu,protože vodit dcerku hodinu do školky není v našich možnostech.Musí nám školka dcerku přeřadit při dovršení věku 3 let do jiné třídy?U nás totiž bohužel neexistuje spádovost jako je tomu u základních škol.S pani ředitelkou není moc řeč cokoliv řešit

  1. Dobrý den, není-li stanovená spádovost MŠ, je třeba se obrátit na zřizovatele (obecní úřad), všechny obce zřizující MŠ mají povinnost spádové oblasti svým mateřským školám určit. Pokud je obec i přes naléhání rodičů v této oblasti nečinná, je třeba se obrátit na krajský úřad, který má v takovém připadě spádové oblasti stanovit. Co se týká vnitřní organizace, tam bohužel žádné předpisy neupravují, za jakých okolností lze dítě zařadit do konkrétní třídy. Zde je tedy nezbytná domluva. Právně může ředitelce v zařazení do třídy pro starší děti bránit stanovený maximální počet dětí ve třídě, který je podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 24 dětí. Tento počet může zřizovatel ještě navýšit až o 4 děti na 28, je však otázkou, zda v takto početné třídě jde dostatečně individualizovat přístup k jednotlivým dětem.
   Pokud je počet dětí ve třídě pro starší děti nižší než 24, žádala bych zdůvodnění, proč zařazení není možné.

 89. Dobrý den, v červenci se budeme stěhovat na jiný pražský obvod (nově vzniklá situace). Mám dceru narozenou v únoru 2013, bude tedy v září 2018 předškolák. Musí mi spádová školka dle nového místa bydliště umístit dítě do školky, i když má plnou kapacitu, neboť zápisy do MŠ již probíhaly na jaře? Dcera doposud navštěvovala školku na Praze 13, nyní budeme bydlet na Praze 2. Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   pokud má Vaše nová spádová MŠ naplněnou kapacitu, povinnost přijmout Vaší dceru nemá. Je třeba zjistit, zda kapacita školy uvedená v rejstříku již zahrnuje výjimku z nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě. Ten je vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovený na 24, lze jej však zřizovatelem zvýšit o 4 děti v jedné třídě na 28. Pokud tedy ještě lze počet dětí navýšit, požádala bych ředitelku MŠ, aby o tom se zřizovatelem vstoupila v jednání. Pokud je již využita výjimka, je třeba se obrátit na městskou část, aby zajistila MŠ, kde Vaše dcera může plnit povinné předškolní vzdělávání.

 90. Dobrý den, pokud je dítěti povolen odklad povinné školní docházky, zůstává automaticky v mateřské škole do níž dosud docházelo nebo musí k zápisu do této mš? A bude bráno i podruhé jako předškolák, čili povinná docházka zdarma nebo musí rodič hradit školné? Předem děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   povinné předškolní vzdělávání je až do nástupu k povinné školní docházce, tedy platí i u dítěte s odkladem a neplatí se školné. Dítě zůstává v MŠ, ve které se vzdělávalo a tedy již bylo jednou zapsáno, pokud pro něj rodič nezvolí jinou MŠ.

 91. Dobrý den, předškolní vzdělávání je osvobozeno od plateb školného. Jak je to v případě odkladu školní docházky? Předškolák samozřejmě školné neplatí, další rok již není předškolákem, protože bez přiznaného odkladu by již dítě bylo žákem. Takže to není předškolák a tedy platí školné? Nikde nemohu najít vysvětlivky k zákonu. Par. 123 odst. 2 Školského zákona se dá vyložit různě. Děkuji.

  1. Dobrý den,
   povinné předškolní vzdělávání, které je bezplatné, trvá až do zahájení povinné školní docházky a vztahuje se tedy i na děti s odkladem školní docházky.

 92. Dobrý den,má dcera dostala odklad tudíž bude absolvovat 2roky předškolní vzdělávání. MŠ chce nyní abych platila školné jelikož stát neumožňuje navštěvovat zdarma 2roky MŠ. Je to pravda a musím platit školné. Odklad byl na popud učitelky a psychologické poradny. Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   povinné předškolní vzdělávání, které je bezplatné, trvá až do zahájení povinné školní docházky a vztahuje se tedy i na děti s odkladem školní docházky.

 93. Dobrý den,prosím o radu. Syn by měl nastoupit od září na povinný předškolní rok (bude mu v říjnu 6let), ale naše obec je malá a nemá zřízenou školku ani školu. Spádově taky nikam nepatříme. Je jedno kam dítě přihlásim,nebo má obec povinnost mi nahlásit a zajistit místo v některé školce/škole. Ptala jsem se na úřadě a jenom mi bylo řečeno,že obec nemá dohodu se žádnou školkou a školou,protože je v naší obci asi 5-6 dětí momentálně. Všechny starší se dostali do nejbližší vesnické školky a školy,protože místa měli dost. Ted bohužel místa je málo. Moc děkuju předem za odpověď

  1. Dobrý den,
   předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pět let. Obec je ze zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí, a to buď zřízením mateřské školy nebo zajištěním předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí (§ 179 odst. 2 školského zákona). Můžete proto požadovat na Vašem obecním úřadu, ať Vám místo ve školce zajistí. Plnit povinnou předškolní docházku však dítě nemusí jen ve své spádové školce. Dalšími možnosti jsou:
   1. Zajistit si pro dítě sama denní docházku v jakékoliv jiné mateřské škole, která je zapsaná ve školském rejstříku,
   anebo vybrat jiný zákonem povolený způsob povinného předškolního vzdělávání jako jsou:
   2. individuální vzdělávání dítěte anebo
   3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 94. Dobrý den,dcera narozená v březnu 2014,chodí do spádové školky třetím rokem.Tedy od září 2019 má nastoupit předškolní docházku,ve školce jsou 2 třídy smíšené + jedna předškoláci.Bylo nám řečeno že dceru nepřijmou z kapacitních důvodu a zůstane ve třídě s malými dětmi,máme nárok na umístění do třídy předškolní v případě že jsou tam umístěné děti mladší než dcera?Děkuji za odpoved

  1. Dobrý den,
   předškolní vzdělávání je podle § 34 školského zákona povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pět let, tedy i pro Vaši dceru. Přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona vzniká dítěti nárok na předškolní vzdělávání v dané mateřské škole, přičemž odst. 3 zmíněného paragrafu zakotvuje jeho realizaci formou pravidelné docházky v pracovních dnech a současně vyhláška o předškolním vzdělávání pak stanoví jeho rozsah jako nepřetržité čtyři hodiny se začátkem v rozmezí od 7 do 9 hodin.
   Smyslem této právní úpravy tedy není zavést jen povinnou docházku pětiletých dětí do mateřské školy bez dalšího, ale především zajistit jejich účast na předškolním vzdělávání. Neboť je prokázáno, že účast na vzdělávání v raném věku podporuje celkový osobnostní rozvoj dítěte a vede následně k lepším výsledkům ve škole i v životě.
   Proto by Vaše školka měla dceři rozhodně umožnit navštěvovat stejnou třídu, jakou navštěvují i ostatní předškoláci a zajistit jim všem adekvátní předškolní vzdělávání.

Comments are closed.