Měsíc: Srpen 2016

domů / 2016 / Srpen
Podporujeme kampaň Konec levných učitelů

Podporujeme kampaň Konec levných učitelů

Společně s dalšími 18 nevládními organizacemi podporujeme kampaň “Konec levných učitelů”. Nedostatečné financování považujeme za významnou překážku pro rozvoj kvalitního školství a vyzýváme proto politické strany, aby se zavázaly k pravidelnému navyšování peněz na vzdělávání a vědu.

pokračovat

Spolupráce základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí

Česká školní inspekce vydala tematickou zprávu z šetření zaměřeného na spolupráci základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníků a přímými návštěvami škol ve druhém pololetí uplynulého školního roku. Celkem se do něj zapojilo 1069 základních škol. Z šetření vyplynulo, že podíl  žáků oslovených škol, kteří jsou péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), činí 3,5 %, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Aktuální zkušenost se vzděláváním žáků, kteří jsou v evidenci OSPOD, uvedlo 68 % oslovených škol. Nejčastěji uváděnými důvody pro evidenci žáků v OSPOD  byly výchovné zanedbání a nedostatek péče ze strany rodiny a také důvody, které se netýkají přímého ohrožení dětí (např. náhradní rodinná péče).

pokračovat

Na přístupu záleží! Studie to potvrzuje

Na přístupu záleží! Studie to potvrzuje

V roce 2013 zveřejnil Hammill Institute on Disabilities studii realizovanou ve Spojených státech amerických autory Meghan Cosier, Julie Causton-Theoharis a George Theoharis s názvem Does Access Matter? Time in General Education and Achievement for Students With Disabilities.

Tato studie zkoumala vztah mezi počtem hodin vzdělávání v běžné třídě základní školy a dosaženými výsledky ve čtení a v matematice u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v kontextu vybraných specifik žáků (věk, dosavadní výsledky ve čtení a matematice, socioekonomický status, rasa, zdravotní postižení ad.) i umístění školy (socioekonomický status prostředí, poměr etnických menšin v obyvatelstvu).

pokračovat

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

Změny v předškolním vzdělávání – povinný rok předškolního vzdělávání i vzdělávání dvouletých dětí

Shrnutí nejzásadnějších změn

  • Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
  • Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou let).
  • S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořené dostatečné kapacity).

pokračovat