Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem

domů / blog / Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem
Tisíce postižených dětí přejde od září ze speciálních do běžných škol? Ne, nastane jen lepší podpora škol, které vzdělávají děti s handicapem

Informace v titulku se stala oblíbeným strašákem, kterého šířili odpůrci novely školského zákona zavádějící garantovanou podporu vzdělávání dětí s handicapem. Nejnovější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dokládají, že tato situace nenastane.

Ze základních škol praktických, kde se v současné době vzdělává odhadem 18 tisíc žáků (z toho necelých 14 tisíc žáků s lehkým mentálním postižením), přejde od září do běžných základních škol pravděpodobně 205 žáků.

Povinný přesun dětí ze speciálních škol do běžných totiž nikdy nebyl záměrem novely školského zákona. Novela zákona ani související vyhlášky neobsahují žádné ustanovení nařizující přesun dětí se zdravotním postižením do běžných škol. Postup pro zařazení do speciálních škol (včetně základních škol praktických) zůstává stejný jako doposud, podmínkou je žádost rodiče a doporučení poradenského zařízení. Nová vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných obsahuje ustanovení, které pouze doporučuje upřednostnit vzdělávání v běžné škole, pokud to odpovídá nejlepšímu zájmu dítěte. Obdobné ustanovení obsahovala i předešlá vyhláška z roku 2005.

 Novela školského zákona od září nezavádí inkluzi, jak tvrdí mnozí ti, kteří ji zřejmě ani nečetli. Pouze zlepšuje podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných ať už v běžných nebo speciálních školách.

Novela zákona přináší nový systém nárokových podpůrných opatření a lepší úhradu této podpory.
Doposud kraje z roku na rok stanovaly tzv. příplatek k normativu na jednotlivé druhy zdravotního postižení, tyto peníze šly škole na úhradu podpory dítěte s daným druhem postižení. V každém kraji byly příplatky odlišné, přestože se jednalo o stejné postižení. Někdy i několikanásobně.

V roce 2013 byl například příplatek na individuálně integrovaného žáka s lehkým mentálním postižením v Jihočeském kraji 8 505 Kč, na Vysočině 22 113 Kč a v Olomouckém kraji 4275 Kč. 

 V každém kraji tak školy dostávaly od státu diametrálně odlišnou podporu, přestože vynakládaly stejné úsilí. Příplatky ve většině případů také neodpovídaly reálným potřebám dětí. To se od září mění a školy obdrží peníze na konkrétní podpůrná opatření, která dítěti stanoví poradenské zařízení. Rodič se bude moci k navrženým podpůrným opatřením vyjádřit a škola je bude moci dítěti poskytnout jen s jeho souhlasem.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání v běžných školách již 12 let, systémové řešení podpory škol při jejich vzdělávání přichází až nyní. Připomeňme, že 70 % dětí se zdravotním postižením se již nyní vzdělává v běžných mateřských a základních školách.