Mateřské školy – co přinese novela školského zákona v praxi?

domů / materiály / Mateřské školy – co přinese novela školského zákona v praxi?

Přehled relevantních informací pro MŠ

V poslední době se v médiích objevuje mnoho dezinterpretací novely školského zákona. Týká se to zejména nepravdivého informování o dopadech zrušení přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením (LMP), která sice jako samostatný dokument bude zrušena, nicméně očekávané výstupy z jednotlivých předmětů pro žáky s LMP budou uvedeny přímo v rámcovém vzdělávacím programu. Rozhodně se tedy nestane, že žáci s LMP budou muset dosahovat stejných výsledků, jako žáci bez tohoto postižení.

Velmi bychom ocenili diskuzi založenou na pravdivých informacích. Níže proto uvádíme skutečné dopady novely školského zákona a zrušení přílohy pro žáky s LMP na mateřské, základní a střední školy. Uvedené články vycházejí z analýzy novelizovaných legislativních a kurikulárních dokumentů. Vyhlášku č. 27/2016 Sb. si můžete přečíst např. zde.

Běžné mateřské školy

Mateřské školy, které vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, budou zajišťovat podpůrná opatření, která budou mít tyto děti stanovena v doporučení z poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Na takto doporučená podpůrná opatření budou školy dostávat finanční prostředky ve výši, která umožní jejich realizaci. Výčet podpůrných opatření stanovených školským zákonem je uveden na konci textu. V doporučení z poradenského zařízení bude uvedeno, jaká podpůrná opatření mají být dítěti poskytnuta a také v jakém stupni. Bude existovat pět stupňů podpůrných opatření, ne všechna podpůrná opatření však budou poskytována ve všech stupních. Například podpůrné opatření asistenta pedagoga bude poskytováno ve 3. až 5. stupni.

Před doporučením konkrétních podpůrných opatření budou mít pracovníci poradenského zařízení povinnost kontaktovat školu, aby s jejími zástupci projednali možnosti realizace navrhovaných opatření. Nemělo by tak docházet k situacím, že poradenské zařízení doporučí opatření, jehož realizace není v dané škole z objektivních důvodů možná. I přesto bude mít ředitel, resp. ředitelka, školy možnost namísto opatření uvedeného v doporučení navrhnout jiné opatření stejného stupně, pokud to bude odpovídat potřebám dítěte a jeho rodiče s tím budou souhlasit.
Případnou změnu podpůrného opatření bude také třeba projednat s poradenským pracovníkem, který doporučení vydal. To se bude týkat zejména situací, kdy nebude z objektivních důvodů možné zahájit poskytování podpůrného opatření bezprostředně po doručení doporučení z poradenského zařízení. Může se jednat např. o situace, kdy bude nutné vypsat výběrové řízení na asistenta pedagoga nebo bude třeba odložit potřebné technické úpravy budovy školy na vhodné období.

Před zahájením poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně bude třeba zajistit písemný informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců) dětí. Rodiče před udělením souhlasu bude třeba prokazatelně informovat o změnách ve vzdělávání, které realizace podpůrného opatření přinese.

Poskytování podpůrných opatření budou školy i poradenská zařízení průběžně vyhodnocovat.

Jak již bylo zmíněno, podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně bude škola moci poskytovat na základě posouzení potřeb dítěte učitelkami MŠ. Pokud učitelka dojde k přesvědčení, že dítě potřebuje mírné úpravy ve vzdělávání (mohou se týkat např. intenzivnější dopomoci při nácviku sebeobsluhy či rozvoji grafomotoriky, ale i úprav v organizaci vzdělávání a dalších oblastech), obrátí se na ředitelku školy, se kterou návrh projedná. Ředitelka školy pověří učitelku (může to však udělat i sama) k vypracování tzv. plánu pedagogické podpory.

Tvorby plánu by se měli účastnit všichni, kdo se ve škole na vzdělávání dítěte podílejí. Tento plán bude obsahovat popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a navrhovaná podpůrná opatření prvního stupně. Dále zde budou uvedeny cíle podpory (čeho by mělo být podporou dosaženo) a také popis způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Vzorový formulář plánu je uveden ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. S plánem ředitelka školy seznámí rodiče, kteří podepíší, že s ním byli seznámeni. V případě plánu pedagogické podpory rodiče neudělují souhlas s jeho realizací. Seznámení s plánem podepíšou i ostatní pedagogičtí pracovníci školy, kteří jej budou realizovat.

Mateřské školy zřízené pro děti se zdravotním postižením

Stejně jako doposud bude možné zřizovat mateřské školy pro děti s konkrétním druhem zdravotního postižení. Nově jsou ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných školy samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením souhrnně označovány jako školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. Přijímání dětí ke vzdělávání v těchto mateřských školách bude probíhat obdobně jako doposud. Dítě bude do vzdělávání v MŠ zařazeno na základě žádosti zákonného zástupce a kladného doporučení školského poradenského zařízení. ¨

Škola bude mít povinnost nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zákonný zástupce projeví zájem o vzdělávání svého dítěte v MŠ zřízené podle § 16 odst. 9, povinnost jej informovat o:
– organizaci vzdělávání,
– struktuře školního vzdělávacího programu (včetně předmětů speciálněpedagogické péče),
– možnostech zabezpečení poskytování podpůrných opatření a dopadech vzdělávání v MŠ na pokračování ve vzdělávání.

Tato informace musí být zákonnému zástupci poskytnuta písemně. Zákonný zástupce stvrdí svým podpisem, že informacím rozuměl.

Nově bude upraven podíl dětí s jiným druhem zdravotního postižení, než pro který je MŠ zřízena. Již nebude existovat limit 25 % dětí s jiným druhem zdravotního postižení, které lze ve škole či třídě vzdělávat. Bude však třeba vždy individuálně posoudit, zda je zařazení dítěte s konkrétním druhem zdravotního postižení skutečně vhodné a zda vzdělávání v dané škole pro něj může být přínosné. I nadále platí, že ve škole zřízené pro děti s mentálním postižením nesmí být vzděláváno dítě bez mentálního postižení. Děti s autismem, u nichž je přítomna mentální retardace, se zde vzdělávat mohou.

Vhodnost vzdělávání v této MŠ bude pravidelně přezkoumávána poradenským zařízením. První přezkoumání bude provedeno do jednoho roku od zařazení, další pak v intervalech nejdéle dvou let.

Stejně jako běžné mateřské školy, budou i mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona dětem poskytovat podpůrná opatření uvedená v doporučení školského poradenského zařízení. V případě těchto dětí se budou většinou uplatňovat podpůrná opatření, která stanoví poradenské zařízení (opatření 2. až 5 stupně) a nikoliv podpůrná opatření, která doporučí samotní učitelé (podpůrná opatření 1. stupně).

Základní informace o aplikaci podpůrných opatření 2. až 5. stupně naleznete v části Běžné mateřské školy.

Počty dětí jsou stejné jako doposud:
Minimální počet žáků školy je 10. Třídu tvoří 6 a nejvíce 14 dětí. V případě, že dítě bude mít uvedeno v doporučení poradenského zařízení, že má být vzděláváno v menším kolektivu, tato třída bude mít nejméně 4 a nejvíce 6 dětí (tento počet odpovídá současné kapacitě tříd zřízených pro děti s těžkým zdravotním postižením).

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ spočívají v:

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g) využití asistenta pedagoga,

h) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených, nebo

i) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpis.