Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

domů / pro rodiče / Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

Novela školského zákona zavádí systém nárokových podpůrných opatření. V současné době školy mají zákonem stanovenou povinnost poskytovat podporu a zajišťovat nezbytné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nikde ale není stanoveno, co tyto nezbytné podmínky jsou. Novela zákona jednoznačně stanovuje, na jakou podporu mají děti ve vzdělávání nárok. Jedná se o jednoznačně pozitivní změnu, která přinese větší jistotu rodinám dětí se SVP, že škola jejich dítěti poskytne adekvátní podporu.

Nově budou všechny školy (mateřské, základní, střední, vyšší odborné) i školská zařízení (např. družiny, školní kluby) poskytovat podpůrná opatření, která budou mít děti stanovena v doporučení z poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Na takto doporučená podpůrná opatření budou školy a školská zařízení dostávat finanční prostředky ve výši, která umožní jejich realizaci. Výčet podpůrných opatření stanovených školským zákonem je uveden níže.  V doporučení z poradenského zařízení bude uvedeno, jaká podpůrná opatření mají být dítěti poskytnuta a také v jakém stupni. Bude existovat pět stupňů podpůrných opatření, ne všechna podpůrná opatření však budou poskytována ve všech stupních. Například podpůrné opatření asistenta pedagoga bude poskytováno ve 3. až 5. stupni.

Jak již bylo zmíněno, podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně bude škola moci poskytovat na základě posouzení potřeb žáka učiteli či dalšími pracovníky školy (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog), nebude tedy nutné vyšetření v poradenském zařízení (PPP, SPC). Podpůrná opatření prvního stupně bude poskytovat škola na základě plánu pedagogické podpory, který pro dítě zpracují pracovníci školy. Škola s tímto plánem rodiče seznámí, rodiče však neudělují souhlas s jeho realizací. V praxi to bude znamenat, že v případě drobnějších obtíží škola navrhne mírnou podporu (např. změnu zasedacího pořádku, častější střídání činností, poskytnutí více času na některé činnosti apod.), kterou bude dítěti poskytovat po dobu tří měsíců. Tato mírná podpora by měla dítěti pomoci např. překonat adaptační potíže v prvních měsících docházky do školy či s návratem po delší nemoci. Pokud se po třech měsících ukáže, že podpůrná opatření nejsou účinná a žákovy obtíže se nezmírňují, doporučí škola rodičům (zákonným zástupcům) vyšetření dítěte v poradenském zařízení, jehož výsledkem by mělo být stanovení vhodných podpůrných opatření vyšších stupňů.

Stejně jako doposud k vyšetření v poradenském zařízení bude své dítě objednávat zákonný zástupce. Pokud rodiče odmítnou stanovení podpůrných opatření v poradenském zařízení a bude to mít zásadní negativní dopad na dítě, škola i poradenské zařízení má povinnost o této skutečnosti informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak může za určitých okolností využití poradenské služby rodičům uložit (to platí již dnes).

Rodiče však budou mít nově právo v případě pochybností (např. o doporučených podpůrných opatření či jiných závěrech vyšetření) požádat o revizi zprávy i doporučení. Přezkum bude provádět přímo řízená organizace MŠMT.

Po absolvování vyšetření rodiče obdrží zprávu z vyšetření, kde budou stejně jako doposud popsány bližší okolnosti průběhu vyšetření, informace z rodinné anamnézy apod. Tuto zprávu obdrží pouze rodiče. Dále rodiče obdrží doporučení, ve kterém budou navržená podpůrná opatření. Toto doporučení dostane nově také škola.

Podpůrná opatření budou doporučena nejdéle na dva roky, pak bude třeba vydat nové doporučení. Poradenské zřízení by mělo s dostatečným předstihem informovat rodiče o potřebě další návštěvy poradenského zařízení.

Poté, co škola obdrží doporučení s navrženými podpůrnými opatřeními, požádá rodiče o udělení písemného informovaného souhlasu s poskytováním podpůrných opatření, která jsou uvedena v doporučení.

Před udělením souhlasu, škola bude mít povinnost informovat rodiče o organizačních a dalších změnách, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření.

Škola nemůže poskytovat podpůrná opatření 2. až. 5. stupně bez písemného informovaného souhlasu rodičů.

Pokud škola z nějakého závažného důvodu nebude moci zajistit poskytování podpůrných opatření navržených poradenským zařízením, může navrhnout jiná podpůrná opatření stejného stupně. S tímto postupem však musí souhlasit jak poradenské zařízení tak zejména rodič. Pokud rodič neudělí souhlas s poskytováním náhradního podpůrného opatření, škola jej nebude moci poskytnout.

Pokud rodič získá přesvědčení, že škola neposkytuje dítěti podpůrná opatření tak, jak bylo doporučeno poradenským zařízením, může požádat ředitele školy o projednání této záležitosti. Ředitel školy pak bude mít povinnost jednání neprodleně svolat a přizvat na něj také poradenského pracovníka, který vydal doporučení.

Škola i poradenské zařízení budou mít povinnost pravidelně vyhodnocovat, zda jsou podpůrná opatření účinná. Poradenské zařízení bude mít povinnost účinnost podpůrných opatření vyhodnotit do jednoho roku po vydání doporučení a následně nejdéle jednou za dva roky.

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Nově je individuální vzdělávací plán podpůrným opatřením. Rodiče již tedy nebudou muset žádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle IVP. Pokud bude v doporučení z poradenského zařízení uvedeno, že škola má zajistit IVP, škola jej bude muset vypracovat. Podmínky jsou stejné jako u jiných podpůrných opatření – bude nejprve nutné získat informovaný souhlas rodičů. Po vypracování IVP škola seznámí rodiče s obsahem IVP. Rodič podepíše, že byl s IVP seznámen. Rodiče mají právo se školou spolupracovat na vypracování IVP.

Poradenské zařízení bude nově vyhodnocovat IVP jen jedenkrát ročně.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ spočívají v:

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g) využití asistenta pedagoga,

h) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených, nebo

i) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpis.

4 thoughts on “Co přinese novela školského zákona rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách

 1. Chtěla bych poradit. Byl vypracován IVP na žáka s 3.stupněm podpory. SPC shledala plán jako vyhovující. Otec žáka odmítl plán podepsat. Je nutné, aby plán podepsal? Žák tě těžce tělesně postižený. Dle názoru školy a SPC byl osvobozen od práce na strojích (vrtačka, …). Škola nemůže zajistit takové podmínky podle BOZP, aby si žák neublížil. Škola navrhla, aby žák chodil do dílen s asistentkou a dělal jinou práci. Nemůže být však hodnocen, protože by nesplnil ŠVP. Otec žáka odmítl IVP podepsat, přestože byl na jednání s výchovným poradcem školy a p. ředitele, kde mu byla situace vysvětlena a nabídnuto možné řešení. Děkuji Hniličková

  1. Pokud bylo doporučení vydáno po 1. 9. 2016 , je třeba odlišit dvě věci – informovaný souhlas s poskytnutím doporučených podpůrných opatření, který je třeba získat před zahájením jejich poskytování (týkají se např. služeb asistenta pedagoga, úpravy vzdělávacího obsahu, úpravy hodnocení, vzdělávání s využitím IVP apod.) a IVP jako dokument, který shrnuje formy a prostředky podpory. I s tímto plánem musí být formálně udělen souhlas. Pokud zákonný zástupce udělil informovaný souhlas s realizací podpůrných opatření uvedených v doporučení poradenského zařízení, pak formálně udělil i souhlas ke změně vzdělávacího obsahu a úpravě hodnocení – pokud tam tato opatření byla explicitně uvedena a máte od zákonného zástupce udělený souhlas s jejich realizací. IVP je formálně třeba podepsat též, zákonný zástupce měl mít ale všechny informace o navržených podpůrných opatřeních ještě před zpracováním IVP. Obrátila bych se nejdříve na SPC, zda návrh s rodičem prokonzultovalo. To měli učinit ještě před vydáním doporučení – měli rodiče seznámit se všemi podpůrnými opatřeními, které navrhují. Pokud zákonný zástupce svým postupem blokuje zajištění nezbytné podpory dítěte ve vzdělávání a odmítá udělit souhlas s podpůrnými opatřeními, lze se buď obrátit na revizní pracoviště, které buď potvrdí navrženou podporu jako vhodnou nebo navrhne jinou úpravu, v krajním případě je vyhláškou uloženo obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany dětí. Je ale hodně velký rozdíl mezi tím, zda bylo doporučení k IVP vydáno před 1. 9. 2016 nebo po 1. 9. 2016. V případě doporučení vydaném před 1. 9. 2016 se postup řídí předchozí legislativou.

   1. Dobrý den, posím o upřesnění a leg. oporu vaší informace: „Nově je individuální vzdělávací plán podpůrným opatřením. Rodiče již tedy nebudou muset žádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle IVP.“
    Rodiče tedy nepodávájí žádost o IVP?
    Děkuji

    1. Dobrý den, článek, na který odkazujete, byl vytvořen v době, kdy ještě nebyly zcela zřejmé detaily vyhlášky č. 27/2016 Sb. Vyhláška nakonec požaduje nejen souhlas s IVP jako podpůrným opatřením ale současně i žádost zákonného zástupce. Je to určitý nelogismus, ale bohužel to tak je. Pokud má žák uveden IVP v seznamu podpůrných opatření a souhlasí-li zákonný zástupce s jejich realizací, je formálně splněna podmínka pro poskytnutí podpůrných opatření, která jsou v daném okamžiku pro žáka nároková. Zde zároveň zůstala i žádost o poskytnutí vzdělávání podle IVP, takže rodič ještě musí formálně podat tuto žádost a IVP nakonec ještě podepsat. Pokud rodič udělil souhlas s poskytovanými podpůrnými opatřeními (včetně IVP) a současně odmítl podat žádost o vzdělávání podle IVP, obrátila bych se na MŠMT s dotazem, jak postupovat. My skutečnost, že u IVP zůstala původní podmínka a přidala se nová, vnímáme jako legislativně-technickou chybu, na kterou je třeba MŠMT upozorňovat (čím více, tím lépe). Skutečnost, že rodič nepodal žádost o IVP ještě neznamená, že žákovi nemají být poskytnuta jiná podpůrná opatření – tedy např. úprava obsahu vzdělávání, pokud to bylo doporučeno a rodič s tím souhlasil. To, že není formálně zpracován IVP ještě neznamená, že jednotlivá PO nemohou být poskytnuta.
     My informaci v článku pro rodiče zaktualizujeme, aby z ní byly zřejmé skutečnosti, které jsou spojené s úpravou ve vyhlášce 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Comments are closed.