Rozvojové programy MŠMT

domů / blog / Rozvojové programy MŠMT

1. Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016, vyhlašuje tento dotační program.

Pro rok 2016 je tematické zaměření Programu vymezeno těmito moduly:

Modul 1:    Podpora rozvoje občanských kompetencí v mateřských, základních a středních školách.

Modul 2:    Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.

Modul 3:    Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV.

Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace.

Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 15. leden 2016.

Podrobnější informace najdete zde.

2. Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje pro rok 2016 rozvojový program ve vzdělávání Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016.

Text vyhlášení a formuláře žádosti najdete zde.

3. Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních

V rámci svých rozvojových programů vyhlásilo MŠMT „Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016“.

Potřebné informace a formuláře najdete zde.