ČOSIV – Pravidla ochrany dětí a mladistvých

domů / blog / ČOSIV – Pravidla ochrany dětí a mladistvých

Tato pravidla se vztahují na všechny členy, zaměstnance, dobrovolníky a další osoby zastupující Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (dále jen ČOSIV). Účelem těchto pravidel je zajistit, aby žádná z aktivit organizace či jejích jednotlivých zaměstnanců nezpůsobovala újmu dětem, nebo je nevystavovala nepřiměřenému riziku a dále zajistit, aby jakékoliv důvodné podezření na ohrožení či poškozování práv dítěte bylo vždy nahlášeno příslušným institucím, v jejichž kompetenci je řešení situace dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem.

  • Všichni zaměstnanci a dobrovolníci ČOSIV jsou proškoleni v identifikaci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním a mají k dispozici informační materiály s doporučenými postupy při podpoře těchto dětí.

  • V případě, že se jakýkoliv pracovník ČOSIV hodnověrně dozví, že nezletilé dítě je týráno, zneužíváno nebo zanedbáváno např. v průběhu  poskytování poradenství zákonným zástupcům nezletilých dětí bude vždy postupovat v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí a trestním zákoníkem (splnění informační povinnosti stanoveným institucím zajišťujícím sociálně-právní ochranu dětí).

  • Při pořizování fotografií a videí s dětskými aktéry pro účely dokumentace aktivit organizace, informační kampaně apod. bude vždy zajištěn písmenný informovaný souhlas zákonných zástupců nezletilých dětí a bude také dbáno na to, aby nebyly pořizovány záběry dětí v ponižujících pozicích, obnažené či v situacích, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zdraví nebo práva těchto dětí.

  • Veškeré systémové změny, o jejichž zavedení ČOSIV prostřednictvím advokačních aktivit usiluje nebo bude usilovat, budou vždy důsledně posuzovány s ohledem na dopad na všestranný rozvoj dětí zejména pak dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • V rámci vzdělávacích aktivit určených pedagogickým pracovníkům škol bude zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků zaměřeno na osvojování metod, forem a postupů vzdělávání, jejichž pozitivní efekt na všestranný rozvoj dětí byl ověřen nezávislým výzkumem.

Právní předpisy, ze kterých pravidla vycházejí

Úmluva OSN o právech dítěte

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb. (Trestní zákoník), ve znění pozdějších předpisů