Závěrečná zpráva z našeho projektu Podpora rodičovských iniciativ

domů / blog / Závěrečná zpráva z našeho projektu Podpora rodičovských iniciativ

Během projektu jsme se zaměřili na podporu sdružení rodičů handicapovaných dětí s cílem posílit síť rodičovských iniciativ v Čechách i na Moravě a nabídnout jim platformu pro spolupráci a pomoci jim se strategií zvyšování jejich účasti na politickém rozhodování. Snažili jsme se vytvořit prostor pro vzájemnou diskusi, spolupráci a poznání aktivit jiných sdružení. Za tímto účelem jsme zvolili formu workshopů a kulatých stolů.

Kulaté stoly

Naším cílem bylo posílení sítě rodičovských iniciativ v Čechách i na Moravě, a proto jsme se rozhodli uspořádat dva kulaté stoly jako formu úvodních setkání, jeden v Praze a jeden v Brně.

Celkem se konaly 2 kulaté stoly v termínech:

 • 27. 2. 2014 – 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ v Praze
 • 3. 3. 2014 – 2. kulatý stůl rodičovských iniciativ v Brně

Kulaté stoly byly zaměřené na seznámení rodičovských iniciativ, prezentaci jejich zkušeností s účastí na rozhodování a tvorbě politiky v oblasti vzdělávání znevýhodněných dětí a formulaci jejich potřeb v souvislosti s účastí na rozhodování a tvorbě politiky.

27. února 2014 – 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ

Na prvním společném setkání zájemců z řad rodičů v Praze proběhlo nejprve vzájemné seznámení a představení projektu Podpora rodičovských iniciativ a prezentace činnosti České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadace Open Society Fund Praha. Účastníci kulatého stolu ocenili diskuzi se zástupkyní České školní inspekce, paní Marií Pickovou, ředitelkou odboru kanceláře úřadu, kdy se mohli zeptat na konkrétní záležitosti a postupy v jimi zažívaných situacích. Řešila se inspekční činnost – šetření stížností na podněty v případě konkrétního problému a plánovaná inspekční činnost, dále metody testování žáků, pozice asistentů pedagoga a další.
Následně Lenka Felcmanová představila novelu § 16 školského zákona a další chystané změny v legislativě.

O další příspěvek se postarali zástupci neziskové organizace Liga lidských práv, kteří představili „případ Erik“ týkající se soudního řízení o souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga. Rovněž byl představen projekt „Férová škola“.

Následovala diskuze se zástupci ČOSIV, OSF a Ligy lidských práv nad možnostmi užší spolupráce v oblasti prosazování zájmů dětí se speciálními vzdělávacími potřeba a jejich rodičů.

3. března 2014 – 2. kulatý stůl rodičovských iniciativ

Druhé setkání zástupců občanských sdružení a rodičů se konalo v Brně. Na úvod proběhlo seznámení, představení projektu a prezentace činnosti České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadace Open Society Fund Praha. Zástupci Ligy lidských práv hovořili o vybraných právních aspektech ve vztahu ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Následovala diskuze se zástupci ústředí České školní inspekce, která se velmi osvědčila v předchozím setkání, v rámci které se probíraly konkrétní dotazy účastníků. Závěrem byla diskuze se zástupci ČOSIV, OSF a Ligy lidských práv nad možnostmi užší spolupráce v oblasti prosazování zájmů dětí se speciálními vzdělávacími potřeba a jejich rodičů.

Workshopy

Po úvodních setkáních v Praze a v Brně následovaly dva workshopy věnované zvyšování kapacit rodičovských iniciativ. Workshopy byly zaměřené na lepší pochopení mezinárodních a českých právních předpisů týkajících se inkluzivního vzdělávání s důrazem na práva rodičů a dětí.

V rámci workshopů proběhla také prezentace dobré praxe. Druhý workshop byl zároveň závěrečným setkáním rodičovských iniciativ, na kterém zástupci českých a moravských iniciativ společně formulovali strategii jejich účasti na rozhodování na místní a celostátní úrovni. Všechna společná setkání měla za cíl podpořit účastníky, aby nalezli nové možnosti, jak zvýšit svou účast na rozhodování.

 • 7. 5. 2014 – 1. workshop rodičovských iniciativ v Praze
 • 19. 6. 2014 – 2. workshop rodičovských iniciativ/závěrečné setkání v Praze

7. květen 2014 – 1. workshop rodičovských iniciativ

Prvním hostem workshopu byl JUDr. Pavel Ptáčník z vládního výboru pro zdravotně postižené občany, který informoval zástupce rodičovských iniciativ o tom, že ČR ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Prostor byl opět věnován i hodnocení novely § 16 školského zákona.

Dalším hostem workshopu byla Mgr. et Mgr. Aneta Plavinová z Rady vlády pro lidská práva, výboru pro práva dítěte. Workshop se zabýval právem dětí obecně, diskuze o změnách v oblasti sociálně-právní ochraně dětí a privilegované postavení Národní rady osob se zdravotním postižením.

19. červen 2014 – 2. workshop a zároveň závěrečné setkání rodičovských iniciativ v Praze

Druhý workshop přispěl ke zvyšování kapacit rodičovských iniciativ zejména příspěvkem paní Veroniky Doležilové z oblasti právního minima se zaměřením na správní řízení ve věci asistenta pedagoga a správní řízení k osobní asistenci.

Následovala diskuze se zástupkyní ministerstva práce a sociálních věcí, paní Kristýnou Mlejnkovou, z odboru sociálních služeb.

Zároveň došlo ke strategickému plánování platformy rodičovských skupin a iniciativ, brainstormingu návrhu na kampaň zakončeným plánem advokační činnosti a následných aktivit rodičovských iniciativ.

Výstupy ze společného setkávání rodičovských iniciativ

V rámci projektu byla vytvořena funkční databáze rodičovských iniciativ, která doposud v České republice chyběla. Databáze čítá 36 kontaktů, jednak na zástupce 15 sdružení a jednak na individuální rodiče.

Seznam spolupracujících sdružení

 1. Podej nám ruku
 2. Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s.
 3. METODĚJ, o.s.
 4. Down syndrom, o.s.
 5. Cesta slunce, o.s.
 6. Modrá beruška
 7. Za lano
 8. Kopingova rodina Smečno
 9. Za sklem, o.s.
 10. ProCit, o.s.
 11. KLUB NADĚJE – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
 12. Národní sdružení PKU a jiných DMP
 13. o.s. D.R.A.K.
 14. Úsměvy, o.s.
 15. Willík, o.s.

Domníváme se, že se rodičovské iniciativy díky kulatým stolům a workshopům zdokonalily ve svých znalostech práva na vzdělávání svých dětí, došlo ke sdílení dobrých praxí a výměně zkušeností. Společná setkání přispěla k navázání spolupráce rodičovských iniciativ i po skončení projektu. Připravily se další kroky fungování rodičovských iniciativ, velmi významným výstupem je návrh kampaně Rodiče za inkluzi.

Galerie

[nggallery id=10]