Přehled literatury k tématu inkluzívního vzdělávání v ČR

domů / blog / Přehled literatury k tématu inkluzívního vzdělávání v ČR

Knihy, brožury, sborníky

 1. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání, Opatřilová Dagmar, 2009
 2. Inkluzivní vzdělávání – teorie a praxe
  Hájková Vanda, Strnadová Iva, 2010
 3. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum
  Kratochvílová Jana, 2013
 4. Inkluzivní vzdělávání v primární škole
  Havel, J., Filová H. et al, 2010
 5. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení
  Klenková Jiřina a Vítková Marie, 2011
 6. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
  Klenková Jiřina a Vítková Marie, 2009
 7. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole
  Vítková Marie, Opatřilová Dagmar, 2011
 8. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy
  Bartoňová, M., Vítková, M. et al, 2010
 9. Základy inkluzivní pedagogiky
  Lechta Viktor. (ed.), 2010
 10. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání
  Pančocha Karel, 2011
 11. Trandisciplinárne aspekty inkluzivnej pedagogiky
  Lechta Viktor, 2010
 12. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Bartoňová, M., Vítková, M. et al, 2011
 13. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách
  Opatřilová Dagmar, 2013
 14. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením
  Michalík J. a kol., 2012
 15. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie
  Lechta Viktor (ed.), 2012
 16. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  Květoňová, L., Prouzová, R. (ed.), 2010
 17. Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků
  Šimoník, O. (ed.), 2010
 18. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy – projekt
  Bartoňová, M., Vítková M., 2010

Články

 1. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků
 2. Greger D., Chvál M., Walterová E., Černý K., 2009, viz příloha
 3. Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání
  Potměšil M., 2009, viz příloha
 4. Žák na hranici vzdělavatelnosti
  Opatřilová Dagmar, viz příloha

Závěrečné práce – bakalářské, diplomové, disertační
– repozitář závěrečných prací UK nabídl po zadaném výrazu „inkluzívní vzdělávání“ 11077 odkazů na závěrečné práce; vyhledávání bylo omezeno na roky 2010-2013, níže jsou uvedeny názvy vybraných prací jako ukázky

 1. Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol
 2. Bc. Erika Bartová, DiS
 3. Integrace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách
  Mgr. Jana Hrdličková
 4. Analýza postojů pedagogů k integrativnímu a inkluzivnímu vzdělávání žáků na základní škole
  Bc. Jana Šulová
 5. Žák se zdravotním postižením ve třídě
  Mgr. Václava Drugdová
 6. Zdravotně postižené osoby v procesu školské inkluze
  Bc. Lucie Vítová
 7. Inkluze žáků s mentálním postižením z pohledu učitelů základních škol
  Bc. Jindřiška Brabcová
 8. Možnosti vzdělávání žáků s tělesným postižením
  Bc. Kamila Chroboková
 9. Možnosti vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením
  Mgr. Kamila Chroboková