Měsíc: Únor 2014

domů / 2014 / Únor

Nabídka kurzů Člověka v tísni

20.2. 2014 Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků, Praha Langhans

24.2. 2014 Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání, Praha Langhans

Březen 2014

13. – 14. 3.2014 Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny, Rumburk – místo bude upřesněno

20. – 21.3. 2014 Práce s předsudky na českých školách, Praha Langhans

21.3.2014   Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků, Praha Langhans

24.3. 2014 Práce s kulturní odlišností v české škole, Praha Langhans

27.3.2014 Sociální znevýhodnění  a jeho  důsledky ve vzdělávání, Praha Langhans

ČSOB – Nadační program vzdělání (uzávěrka 21. února 2014)

V letošním pátém ročníku grantového řízení bude rozděleno až 1 500 000 Kč na filantropické projekty, konkrétně v oblastech:

Zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou – bude rozdělen až 1 000 000 Kč, maximální výše rozpočtu podpořeného projektu je 200 tisíc korun.
Vzdělávání dětí a mladých od 6 do 26 let a profesionalizace neziskových organizací – bude rozděleno až 500 000 Kč, maximální výše rozpočtu podpořeného projektu je 50 tisíc korun.
Projekt musí být realizován na území České republiky a doba realizace může být nejdéle jeden rok.

Grantové řízení zahajujeme 3. února 2014.

Termín uzávěrky přihlášek je 21. února 2014.

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (4.–5.3.2014)

Konference  k projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, která se uskuteční 4. – 5. března 2014 v Praze v hotelu Olšanka. Hlavním cílem konference je seznámit se a zhodnotit stávající fázi tvorby katalogů podpůrných opatření a  výstupů upravujících působení asistenta pedagoga.

Pozvánka: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Přehled literatury k tématu inkluzívního vzdělávání v ČR

Knihy, brožury, sborníky

 1. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání, Opatřilová Dagmar, 2009
 2. Inkluzivní vzdělávání – teorie a praxe
  Hájková Vanda, Strnadová Iva, 2010
 3. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum
  Kratochvílová Jana, 2013
 4. Inkluzivní vzdělávání v primární škole
  Havel, J., Filová H. et al, 2010
 5. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení
  Klenková Jiřina a Vítková Marie, 2011
 6. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
  Klenková Jiřina a Vítková Marie, 2009
 7. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole
  Vítková Marie, Opatřilová Dagmar, 2011
 8. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy
  Bartoňová, M., Vítková, M. et al, 2010
 9. Základy inkluzivní pedagogiky
  Lechta Viktor. (ed.), 2010
 10. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání
  Pančocha Karel, 2011
 11. Trandisciplinárne aspekty inkluzivnej pedagogiky
  Lechta Viktor, 2010
 12. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Bartoňová, M., Vítková, M. et al, 2011
 13. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách
  Opatřilová Dagmar, 2013
 14. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením
  Michalík J. a kol., 2012
 15. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie
  Lechta Viktor (ed.), 2012
 16. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání
  Květoňová, L., Prouzová, R. (ed.), 2010
 17. Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků
  Šimoník, O. (ed.), 2010
 18. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy – projekt
  Bartoňová, M., Vítková M., 2010

Články

 1. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků
 2. Greger D., Chvál M., Walterová E., Černý K., 2009, viz příloha
 3. Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání
  Potměšil M., 2009, viz příloha
 4. Žák na hranici vzdělavatelnosti
  Opatřilová Dagmar, viz příloha

Závěrečné práce – bakalářské, diplomové, disertační
– repozitář závěrečných prací UK nabídl po zadaném výrazu „inkluzívní vzdělávání“ 11077 odkazů na závěrečné práce; vyhledávání bylo omezeno na roky 2010-2013, níže jsou uvedeny názvy vybraných prací jako ukázky

 1. Analýza procesu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením v třídách běžných základních škol
 2. Bc. Erika Bartová, DiS
 3. Integrace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách
  Mgr. Jana Hrdličková
 4. Analýza postojů pedagogů k integrativnímu a inkluzivnímu vzdělávání žáků na základní škole
  Bc. Jana Šulová
 5. Žák se zdravotním postižením ve třídě
  Mgr. Václava Drugdová
 6. Zdravotně postižené osoby v procesu školské inkluze
  Bc. Lucie Vítová
 7. Inkluze žáků s mentálním postižením z pohledu učitelů základních škol
  Bc. Jindřiška Brabcová
 8. Možnosti vzdělávání žáků s tělesným postižením
  Bc. Kamila Chroboková
 9. Možnosti vzdělávání žáků s tělesným a kombinovaným postižením
  Mgr. Kamila Chroboková