Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP (13. prosince 2013)

domů / blog / Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP (13. prosince 2013)

Langhans Galerie – Centrum Člověka v tísni Vodičkova 37, Praha 1
13. 12. 2013, 9:00 – 17:00

Cílem kurzu je seznámit účastníky, prostřednictvím interaktivních přednášek a aktivit, s efektivními metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků v rámciinkluzivního vzdělávání; představit efektivní způsoby hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a individualizaci výuky.

TÉMA SEMINÁŘE:

  • Možnosti hodnocení v prostředí heterogenní třídní skupiny.
  • Koncepty formativního hodnocení jako nástroje k rozvoji sebehodnocení žáků, dynamické diagnostiky a práce s chybou.
  • Hodnocení výsledků činností žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na rozlišení specifických a nespecifických chyb.
  • Hodnocení individuálního vzdělávacího pokroku žáků a efektivní metody průběžného zjišťování míry osvojení učiva v průběhu výuky.

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Felcmanová

absolventka Katedry speciální pedagogiky PedF UK v Praze, od r. 2011 doktorské studium tamtéž, řešitelka výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, vyučující v prezenčních i kombinovaných studijních programech speciální pedagogiky na PedF UK, lektorka kurzů DVPP.

Zájemci se mohou přihlásit emailem (klara.doudova@clovekvtisni.cz) nebo přímo zde a to nejpozději do 5. 12. 2013.