Měsíc: Listopad 2013

domů / 2013 / Listopad

Týden rané péče 2013

Od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince bude probíhat již šestý ročník celonárodní akce na podporu rodin s postiženými dětmi „Týden rané péče.“ Hlavním organizátorem je Společnost pro ranou péči, ke které se připojilo na třicet regionálních poskytovatelů rané péče z celé ČR. Podtitul „Raná péče je spolupráce“ předznamenává charakter kampaně i doprovodných akcí. Cílem organizátorů je přesvědčit veřejnost, že pomáhat rodinám s postiženými dětmi nemusejí jen specialisté, ale kdokoli, kdo neztratil zájem o dění ve svém okolí. Rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé, úředníci, lidé na ulici. Podpora neznamená jen peněžní dar, důležitá je pozornost, porozumění, tolerance nebo nabídka pomocné ruky a trpělivého naslouchání.

pokračovat

Představení partnera: Nová škola, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Působíme v Praze, ale většinu našich současných projektů realizujeme na území celé České republiky. Mezi naše hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Stáli jsme u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporujeme prostřednictvím našich akreditovaných kurzů a projektů. Usilujeme o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – jsme členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání) a partnerem celoevropského projektu Early Childhood Program hrazeného OSF Londýn, který má pilotně ověřit funkční model včasné péče v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Významný díl naší činnosti – doučování v programu Rozlety – je umožněn díky práci dobrovolníků. Více o nás a našich projektech naleznete na: www.novaskolaops.cz; www.asistentpedagoga.cz a www.ctenarskekluby.cz.

Aktuální události

20.11. – Profesní setkání asistentů pedagoga – setkání je primárně určeno asistentům pedagoga dětí se sociálním znevýhodněním, ale mohou se jej účastnit i další zájemci.

21.11. – KULATÝ STŮL SKAV A EDUIN od 11.00 do 13,00 hodin – v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, na téma: Zkušenosti s plošným testováním. A co dál?

21.11. – “Jsem kvalitní učitel, protože…se učím!”, v Hradci Králové v hotelu Nové Adalbertinum. Tentokrát se budeme věnovat tématu profesního růstu pedagogů, v úvodní části workshopu bude mít mj. zajímavý odborný příspěvek Hana Košťálová (národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení), více informací naleznete v přiložené pozvánce.

22.11. – setkání s Jacqui a Colinem Newton. Toto setkání se uskuteční díky kurzu pro koordinátory inkluze, který realizuje o. s. Rytmus v rámci projektu All inclusive*** za podpory Open Society Foundations. Pozvánka v příloze.

5.12. – kurz Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, který proběhne v rámci projektu Školních asistentů. Průvodní dopis + pozvánku naleznete v příloze.

Přílohy:
Profesní setkání asistentů pedagoga
KULATÝ STŮL SKAV A EDUIN
“Jsem kvalitní učitel, protože…se učím!”
Setkání s Jacqui a Colinem Newton
Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Novinky v sekci materiály

V českém jazyce:
Na cestě k inkluzi html
Ukazatel inkluze pdf
Vybrané výstupy z analýzy dat statistické ročenky školství 2012/2013 ppt
Využívání rozvojových programů MŠMT na podporu inkluze v krajích v ČR ppt
V anglickém jazyce:
A focus on provision for children from Gypsy, Roma and Traveller backgrounds in the Early Years Foundation Stage pdf
Centre for Studies on Inclusive Education: Index for inclusion pdf
Ethnic Monitoring: A Guide For Public Authorities pdf
From Segregation to Inclusion: Roma Pupils in the United Kingdom – A Pilot Research Project pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 1: Introduction pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 2: Leadership and management pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 3: Learning and teaching pdf
 Moving forward together: Raising Gypsy, Roma and Traveller achievement – Booklet 4: Engagement with parents, carers and the wider community pdf
The Inclusion of Gypsy, Roma and Traveller Children and Young People pdf

Zhodnocení posledního workcoffee

Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům posledního workcoffee za hojnou účast. Bylo to skvělé, díky všem! Bylo nám ctí, že se workcoffee zúčastnil i p. Arthur Ivatts, který nám přislíbil další spolupráci a zasílání materiálů o inkluzi z Velké Británie. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.

Těšíme se na další setkání v lednu. Děkujeme i všem prezentujícím, pí. Vojtové, Tomáši Habartovi, Petru Nečinovi a Honzovi Klusáčkovi. Příští workcoffee navážeme na prezentaci Honzy Klusáčka a vrátíme se ke grafům, které byly představeny.

Přílohy:
Využívání rozvojových programů MŠMT na podporu inkluze v krajích v ČR
Vybrané výstupy z analýzy dat statistické ročenky školství 2012/2013
Fotky: workcoffee (8/11/2013)

 

Program mikrotýmu na téma „Slučování škol“ (18.listopadu 2013)

Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1

Pondělí 18. listopadu 2013, 12.30-15.30, Fórum

12.30-12.45 Úvod

12.45-13.15 Mgr. Bc. Václav Slavík: „Základní školství ve Žluticích – jak dál?“
Starosta Žlutic

13.15-13.45 Mgr. Sylva Nerudová: „Řešení převodu práv a povinností z kraje na město – vlastní zkušenosti“
Ředitelka ZŠ Moravský Beroun

13.45-14.00 Přestávka

14.00-14.30 Mgr. Světlana Sojková: „Optimalizací školské sítě k inkluzi v praxi“
Bývalá vedoucí odboru školství v Sokolově

14.30-15.00 Ferdinand Hrdlička: „Informace o aktuální výzvě OPVK inkluzi v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání – a možnosti financování proinkluzivních opatření ve školství“
Odborník Agentury pro sociální začleňování na strukturální fondy

15.00-15.30 Diskuse

Přílohy:
SLUČOVÁNÍ ŠKOL – PROGRAM

Mezinárodní konference (6. prosince 2013)

Česká školní inspekce zve na mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, která se uskuteční v pátek dne 6. prosince  2013 od 10:00 v konferenčních prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Konferenci pořádá Česká školní inspekce pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové.

Tato mezinárodní konference si klade za cíl shrnout poznatky odborné veřejnosti, státních úřadů, akademické sféry i zahraničních partnerů v oblasti rovnosti a kvality ve vzdělávání a zkušeností s překonáváním školního neúspěchu, s reflexí doporučení OECD. Konkrétnější informace naleznete v přiloženém programu.

Nutné je potvrzení účasti do pátku 22. listopadu 2013 na adresu johana.krbcova@csicr.cz.

Přílohy:
Pozvánka – konference 6. 12. 2013
Program – konference 6. 12. 2013

Práva dítěte ve školské praxi (26. listopadu 2013)

Datum: 26. listopadu 2013

Místo konání:  Muzeum romské kultury Brno, Bratislavská 67

Součástí programu bude představení publikace Cesty k uplatňování práv dítěte, která vznikla ve spolupráci Česko-britské o. p. s. a švýcarského partnera IDE.

Program

8:45 Prezence

9:00 Zahájení konference: PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí pedagogicko organizačního oddělení OŠMT MMB

9:00 – 13:00 Dopolední část

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 17:00  Odpolední část

Dopolední část

Představení publikace

Dalibor Jílek, profesor Institutu mezioborových studií v Brně a Paneurópske vysoké škole v Bratislavě, člen Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), expert EU pro národnostní menšiny, člen Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Cesty k uplatňování práv dítěte

Dalibor Jílek, Univerzální právo dítěte na vzdělání

Jean Zermatten, Nejlepší zájmy dítěte

Vladimír Smékal, Etická  a sociální kultura osobnosti jako východisko a cíl ochrany práv dítěte

Paola Riva Gapany, Vzdělávání dětí s handicapem: Dobrá praxe ze Švýcarska

Petra Ali Doláková, Participace žáků a studentů na činnosti školy

David Bartůšek, Marek Lauermann, Komunitní škola: Základ efektivního formování občanské kultury žáků i společnosti

Irena Čechová,  Škola přátelská k dětem: Uplatnění práva dítěte na vzdělávání

Slovo oponentek 

Eva Trnová, doktorka katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Věra Vojtová, docentka katedry speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Povinnosti států ve vztahu ke vzdělání

Jean Zermatten, zakladatel a ředitel Mezinárodního institutu pro práva dítěte, Sion, Švýcarsko (Institut International des Droits de l´Enfant), od roku 2005 do roku 2013 místopředseda a poté předseda Výboru OSN pro práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte v Ženevě, držitel čestného titulu Doctor honoris causa z University ve Fribourgu.

Přestávka 10 min.

Překážky v implementaci práv dítěte

Renate Winter, zakladatelka Mezinárodního institutu pro práva dítěte ve Švýcarsku společně s Jeanem Zermattenem. Od roku 2012 členka výboru OSN pro práva dítěte za Rakousko, od roku 2000 do roku 2002 mezinárodní soudkyně OSN pro misi v Kosovu, od roku 2002 soudkyně odvolacího senátu Zvláštního soudu pro Sierru Leone, poté dva roky předsedkyně Zvláštního soudu pro Sierru Leone.

Třetí opční protokol k Úmluvě o právech dítěte a participaci dětí

Peter Guráň, člen výboru OSN pro práva dítěte za Slovensko, první kandidát zvolený za Slovensko do orgánů OSN v oblasti lidských práv, místopředseda Výboru pro děti a mládež při Radě vlády pro lidská práva, ve Výboru pro práva dítěte je v současné době členem pracovní skupiny ke Třetímu opčnímu protokolu.

Přestávka 10 min

Vzdělávání dětí s handicapem: Dobrá praxe ze Švýcarska

Paola Riva Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního institutu pro práva dítěte, Sion, Švýcarsko, (Institut International des Droits de l´Enfant, věnuje se právům dítěte v Číně, v Myanmaru, v Nepálu a v západní Africe. Je ředitelkou programu: Boj proti tradičním praktikám ve Švýcarsku, v této oblasti působí jako lobistka a aktivistka, členka Aliance pro děti přistěhovalců ve Švýcarsku.

Autentická participace

Petra Ali Doláková, právnička a diplomatka, Odbor lidských práv a transformační politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Diskuze

Oběd

Odpolední příspěvky:

Respekt k právům problémových žáků – možnosti a řešení

Vladimír Smékal, profesor Fakulty sociálních studií MU. Specialista na psychologii osobnosti, na rozvoj duchovní kultury člověka a na etickou a sociální kulturu osobnosti.

Příspěvek zástupců Centra občanského vzdělávání a EDUIN: Škola – práva – zdraví – žák  

Antonín Bůžek, bývalý vysokoškolský pedagog se zaměřením na sociální pedagogiku a problematiku práv dítěte, aktivní člen Sdružení zastánců dětských práv – České sekce DCI.

Rozprava a závěr konference

Kontakt: ceskobritska.ops@seznam.cz, info.ceskobritska@gmail.com (na tuto adresu nám prosím zašlete svoji registraci)

Odkazy: www.ceskobritska.eu, www.childsrights.org

Grantové výzvy

Včera byly vypsány tři výzvy v OPVK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 vyhlášené MŠMT. Všechny výzvy jsou určeny pro oblasti vzdělávání, a pro nás je relevantní zejména výzva 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání. Jedná se o individuální projekty ostatní, žadatelé mohou být i z řad měst a obcí, bohužel nemůže být žadatelem ZŠ. Celková alokace pro tuto výzvu je 131 mil. korun a výše žádané dotace je omezena dle jednotlivých oblastí podpory. Bližší informace k této výzvě naleznete na nových internetových stránkách OPVK a přímo na tomto odkazu: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-2-rovne-prilezitosti-deti-a-zaku-vcetne-deti-a-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.html.

Podrobnosti k výzvě v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání viz http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani.html

Podrobnosti k výzvě v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni.html

Všechny výzvy mají termín odevzdání žádostí do 10. 1. 2014, a maximální doba realizace je 15 měsíců.