Prohlášení – reakce na Petici proti rušení základních škol praktických

domů / blog / Prohlášení – reakce na Petici proti rušení základních škol praktických

Po celé republice je v posledních týdnech šířena Petice proti rušení základních škol praktických. Petice se odvolává na znění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-15. Jako zástupci organizací, které se tradičně věnují otázce společného vzdělávání dětí, považujeme za nezbytné se k problematice vyjádřit.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-15 je zaměřena především na oblast týkající se osob ohrožených sociálním vyloučením, se zvláštním zřetelem na situaci Romů (romských dětí). Opatření, která jsou v ní obsažená, jsou však ve velké míře uplatnitelná i pro řešení nerovných šancí na vzdělávání dalších skupin dětí, např. dětí se zdravotním postižením.

Z textu Strategie je v Petici citováno několik slov, která jsou vytržena z kontextu, tedy bez uvedení souvislostí a se značným přeháněním dopadů schválených opatření. Petice je zasílána nebo prostřednictvím dětí ve školách předávána k podpisu lidem, kteří pravděpodobně nejsou s celým zněním, ani záměry Strategie seznámeni.

Řada rodičů dětí s postižením se proto těchto účelově zkreslených informací zalekla a petici podepsala. Příkladem takového účelového zkreslení reálného znění textu Strategie a manipulace s fakty je uvedení informace o tom, že dojde ke zrušení „škol pro mentálně handicapované žáky“.

Uvedenou informaci přitom Strategie neobsahuje, dílčí opatření se týkají pouze transformace základních škol praktických. Většina opatření směřuje k posílení a zlepšení připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu a k posílení včasné předškolní přípravy dětí s různým spektrem vzdělávacích potřeb. Strategie v podstatě potvrzuje povinnosti škol, které již vyplývají ze školského zákona, např. přijímat děti ke školní docházce ze spádových oblastí či povinnost zabezpečit inkluzívní vzdělávání pro všechny děti a zajistit k tomu adekvátní podmínky. Navrhuje mnoho konkrétních opatření, jak běžné základní školy posílit – zabezpečit metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga, začlenit školní poradenská pracoviště do standardního financování škol, zavést systém podpůrných opatření atd. Uvedená opatření naopak povedou k implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a tím by se měly podmínky pro vzdělávání dětí s postižením jedině zlepšit.

Považujeme za velmi neseriózní, že si autoři Petice berou za rukojmí rodiče všech dětí, které navštěvují speciální školy a děsí je nepravdivými informacemi. Uvedený postup považujeme za velmi neprofesionální a požadujeme, aby se autoři petice za své pochybení veřejně omluvili.

 

Mgr. Pavla Baxová za Rytmus, o.s.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková za ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání)