Year: 2012

domů / 2012

Prohlášení – reakce na Petici proti rušení základních škol praktických

Po celé republice je v posledních týdnech šířena Petice proti rušení základních škol praktických. Petice se odvolává na znění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-15. Jako zástupci organizací, které se tradičně věnují otázce společného vzdělávání dětí, považujeme za nezbytné se k problematice vyjádřit.

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-15 je zaměřena především na oblast týkající se osob ohrožených sociálním vyloučením, se zvláštním zřetelem na situaci Romů (romských dětí). Opatření, která jsou v ní obsažená, jsou však ve velké míře uplatnitelná i pro řešení nerovných šancí na vzdělávání dalších skupin dětí, např. dětí se zdravotním postižením.

Z textu Strategie je v Petici citováno několik slov, která jsou vytržena z kontextu, tedy bez uvedení souvislostí a se značným přeháněním dopadů schválených opatření. Petice je zasílána nebo prostřednictvím dětí ve školách předávána k podpisu lidem, kteří pravděpodobně nejsou s celým zněním, ani záměry Strategie seznámeni.

Řada rodičů dětí s postižením se proto těchto účelově zkreslených informací zalekla a petici podepsala. Příkladem takového účelového zkreslení reálného znění textu Strategie a manipulace s fakty je uvedení informace o tom, že dojde ke zrušení „škol pro mentálně handicapované žáky“.

Uvedenou informaci přitom Strategie neobsahuje, dílčí opatření se týkají pouze transformace základních škol praktických. Většina opatření směřuje k posílení a zlepšení připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu a k posílení včasné předškolní přípravy dětí s různým spektrem vzdělávacích potřeb. Strategie v podstatě potvrzuje povinnosti škol, které již vyplývají ze školského zákona, např. přijímat děti ke školní docházce ze spádových oblastí či povinnost zabezpečit inkluzívní vzdělávání pro všechny děti a zajistit k tomu adekvátní podmínky. Navrhuje mnoho konkrétních opatření, jak běžné základní školy posílit – zabezpečit metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga, začlenit školní poradenská pracoviště do standardního financování škol, zavést systém podpůrných opatření atd. Uvedená opatření naopak povedou k implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a tím by se měly podmínky pro vzdělávání dětí s postižením jedině zlepšit.

Považujeme za velmi neseriózní, že si autoři Petice berou za rukojmí rodiče všech dětí, které navštěvují speciální školy a děsí je nepravdivými informacemi. Uvedený postup považujeme za velmi neprofesionální a požadujeme, aby se autoři petice za své pochybení veřejně omluvili.

 

Mgr. Pavla Baxová za Rytmus, o.s.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková za ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání)

Poděkování za účast na VH

Děkujeme za účast na Valné hromadě, za podnětné příspěvky, připomínky a diskusi.

Přejeme všem příjemný podzim a těšíme se na viděnou na dalších akcích.

Tým ČOSIV o.s.

Valná hromada

Vážení a milí členové ČOSIV o.s.,

všechny Vás co nejsrdečněji zveme na Valnou hromadu, která se uskuteční 3.10.2012 od 16:30 – 18:30, v prostorách PedF UK v Praze.

Bližší informace na mailu: klara.doudova@cosiv.cz, +420 776829308